Gå till Riksdagen.fi suomi

Ekonomiutskottets betänkande 19/2001 rd

Granskad version 2.0 EkUB 19/2001 rd - RP 165/2001 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 9 oktober 2001 en proposition med förslag till lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem (RP 165/2001 rd ) till ekonomiutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskottet lämnat utlåtande (GrUU 52/2001 rd ) om propositionen. Utlåtandet ingår som bilaga till detta betänkande.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • lagstiftningsrådet Erkki Sarsa, finansministeriet
  • lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, justitieministeriet
  • regeringssekreterare Juhani Turunen, social- och hälsovårdsministeriet
  • byråchef Paula Launiainen, Finansinspektionen
  • överinspektör Ritva Alkio, Försäkringsinspektionen
  • ekonomiske experten Jarmo Pesola, Finlands Bank
  • juristen Reima Letto, Bankföreningen i Finland
  • direktör Lea Mäntyniemi, Finska Försäkringsbolagens Centralförbund r.f.
  • direktör Heikki Alanen, Nordea AB
  • juristen Timo Rikkonen, Sampo Abp

PROPOSITIONEN

I lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat föreskrivs om de krav som skall ställas på verksamheten inom finans- och försäkringskonglomerat och om tillsynen över konglomerat. Syftet med tillsynen är att trygga en ostörd verksamhet på finans- och försäkringsmarknaden, se till att konglomeraten leds enligt sunda och försiktiga affärsprinciper samt att trygga insättarnas och investerarnas ekonomiska ställning och de försäkrade förmånerna.

Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen samarbetar om tillsynen över konglomeraten. Någondera myndigheten utses till koordinerande tillsynsmyndighet beroende på vilkenderas konglomerat är moderbolag alternativt beroende på till vilkenderas bransch den affärsverksamhet hör som har bestämmande inflytande.

Konglomeratets moderbolag skall regelbundet lämna rapport till den koordinerande tillsynsmyndigheten om konglomeratets struktur, koncernbokslut, riskexponeringar, fastighets- och aktieinnehav och om betydande interna affärstransaktioner inom konglomeratet.

Lagen har dessutom närmare bestämmelser om tillsynen över konglomerat och om tillsynsmyndigheternas behörighet. Ett företag inom ett konglomerat är skyldigt att ha fullgod intern kontroll och tillräckliga riskkontrollsystem i relation till sin verksamhet.

Lagen har också bestämmelser om en holdingsammanslutnings bokslut, koncernbokslut och om bestämmelser, anvisningar, utlåtanden och tillstånd.

I de andra lagarna i propositionen ingår bestämmelser om när kunduppgifter får lämnas ut till ett företag inom konglomeratet för kundservice och annan hantering av kundrelationer och för riskkontroll. De kvantitativa begränsningarna avseende kreditinstituts fastighets- och aktieinnehav utsträcks till att gälla kreditinstitutets hela konsolideringsgrupp.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Allmän motivering

Ekonomiutskottet föreslår att lagförslagen godkänns med ändringarna nedan.

Lagstiftning om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat behövs på grund av integrationen inom finans- och försäkringsbranschen. Lagstiftningen bygger på arbetsfördelningen mellan de nuvarande tillsynsmyndigheterna, Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen och på samordningen av befogenheterna inom tillsynen över konglomerat. Målet är att det inte skall finnas luckor eller överlappningar i tillsynen. Syftet med samordningen av tillsynen är att risker inom finans- och försäkringsverksamheten skall undvikas. De nya bestämmelserna inkräktar inte på de nuvarande branschbestämda tillsynsmyndigheternas rättigheter eller skyldigheter.

Den föreslagna lagstiftningen stämmer delvis överens med ett förslag till direktiv om tillsyn över finanskonglomerat som är aktuellt inom EU. Direktivet finns fortfarande inte i slutlig form, och det kan ta flera år innan det träder i kraft. Därför är det motiverat att sätta i kraft de nationella tillsynsbestämmelserna utan att invänta direktivet för att tillsynen skall kunna hålla jämna steg med utvecklingen inom finans- och försäkringsbranschen.

Projektet påverkas inte heller av den eventuella omorganisering av tillsynsmyndigheterna inom finans- och försäkringsbranschen som för närvarande håller på att utredas.

Utskottet har infört flera av de ändringar i lagarna som grundlagsutskottet förutsätter. Ekonomiutskottet har också vägt in andra kommentarer från grundlagsutskottets sida.

Detaljmotivering

1. Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

2 §. Med hänvisning till utlåtandet från grundlagsutskottet har utskottet ändrat 3 mom. Genom ändringen blir arbetsfördelningen i momentet temporär och gäller bara tillsynen över en specificerad grupp och inte generell rätt att utfärda normer. Dessutom får uppdelningen av uppgifterna bara göras när det föreligger en särskild orsak som förutsätter en effektiv tillsyn.

9 §. Utskottet har preciserat 2 mom. i enlighet med förslaget från grundlagsutskottet. Ändringen innebär att den koordinerande myndigheten också i efterhand kan kräva att ett förvärv av aktier eller andelar som har införts i aktieboken, aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen ogiltigförklaras och därmed förbjuda att rösträtten utnyttjas. Verksamhet som allvarligt äventyrar sunda och försiktiga affärsprinciper i en holdingsammanslutning eller ett konglomerat kan anses vara ett sådant samhälleligt vägande särskilt skäl som ger myndigheterna rätt att ingripa i aktie- eller andelsägarnas lagfästa rättigheter. Dessutom måste giltighetstiden för beslutet begränsas till ett år med hänvisning till kravet på proportionalitet och exakt avgränsning. Därefter måste myndigheten på nytt bedöma på vilka premisser beslutet kan förlängas. Däremot följer det av ägarkontrollens karaktär att den aktie- eller andelsägare som beslutet gäller vanligtvis inte till exempel med hjälp av råd eller anvisningar kan vägledas att uppfylla kraven i lagen innan beslutet om förbudet är fattat, eftersom det handlar om att bedöma aktie- eller andelsägarens allmänna tillförlitlighet. Bedömningen görs som regel utifrån tidigare straff, näringsförbud eller något annat skäl som inte kan korrigeras.

Motsvarande ändringar har förts in i 19 § 2 mom. i det andra lagförslaget, 15 § 2 mom. i det femte lagförslaget och 3 kap. 4 § 2 mom. i det sjätte lagförslaget.

2. Lag om ändring av kreditinstitutslagen

19 §. Samma ändring som infördes i 9 § 2 mom. i det första lagförslaget har gjorts i 2 mom. Utskottet hänvisar till motiveringen till ändringen i det första lagförslaget.

3. Lag om ändring av lagen om finansinspektionen

19 §. I 1 mom. har utskottet strukit den onödiga bestämmelsen att Finansinspektionen har rätt att lämna ut uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet eller om en enskilds personliga förhållanden. Bestämmelser om sekretessplikten finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Paragrafen hänvisar till den.

5. Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

15 §. I 2 mom. har samma ändring förts in som i 9 § 2 mom. i det första lagförslaget. Utskottet hänvisar till motiveringen till det första lagförslaget.

6. Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

Ingressen. På grund av ändringarna i 3 kap. 4 § måste också ingressen ändras.

3 kap. 4 §. Bestämmelsen i 1 mom. har ändrats så att Försäkringsinspektionen är behörig myndighet i stället för social- och hälsovårdsministeriet, eftersom ministeriets anknytande åtaganden fördes över på Försäkringsinspektionen när den inrättades. Utskottet anser det nödvändigt att på denna punkt anpassa bestämmelsen till 2 mom., trots att 2 mom. inte ingår i propositionen.

Med hänvisning till motiveringen till 9 § i det första lagförslaget har utskottet ändrat 2 mom.

Förslag till beslut

På grundval av det ovanstående föreslår ekonomiutskottet vördsamt

att lagförslagen 4 och 7-10 godkänns utan ändringar och
att lagförslagen 1, 2, 3, 5 och 6 godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag


om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:


1 kap.
Allmänna bestämmelser


1 §
(Som i RP)


2 §
Tillsynsmyndigheter

(1 och 2 mom. som i RP)

Utan hinder av 2 mom. kan den koordinerande tillsynsmyndigheten besluta att för en viss tid avstå från att sköta de tillsynsuppgifter i ett specificerat konglomerat som ålagts den i denna lag, om den andra tillsynsmyndigheten har samtyckt till att sköta dessa uppgifter och arrangemanget är nödvändigt för en effektiv tillsyn över konglomeratet. Efter att beslutet trätt i kraft tilllämpas på den sistnämnda tillsynsmyndigheten vad som bestäms om den koordinerande tillsynsmyndigheten och på den förstnämnda tillsynsmyndigheten vad som bestäms om den andra tillsynsmyndigheten.
(4 mom. som i RP)

3-7 §
(Som i RP)


2 kap.
Tillsyn över konglomerat


8 §
(Som i RP)


9 §
Myndigheternas rätt att motsätta sig förvärv

(1 mom. som i RP)

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om andelen har förvärvats trots den koordinerande myndighetens förbud (utesl.), kan den koordinerande myndigheten förbjuda införande av aktie- eller andelsförvärvet i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen. Om den koordinerande myndigheten efter att andelen har förvärvats upptäcker att innehavet av andelen allvarligt äventyrar holdingsammanslutningens eller konglomeratets verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper, kan den koordinerande myndigheten kräva att det aktie- eller andelsförvärv som har införts i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen skall ogiltigförklaras för högst ett år i sänder.
(3 mom. som i RP)

10-17 §
(Som i RP)


3 kap.
Bokslut


18-20 §
(Som i RP)


4 kap.
Särskilda bestämmelser


21-25 §
(Som i RP)

_______________

2.

Lag


om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 1607/1993 3 § och 4 a § 1 mom. 1 och 2 punkten, 15 §, 16 § 1 mom., rubriken för 18 § samt 18 § 1, 2 och 5 mom., 19 §, 21 § 3 mom., 22 § 4 mom., 43 §, 68 § 2 mom., 75 § 3 och 4 mom. och 94 § 1 och 3 mom.,

av dessa lagrum 4 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 949/1996, 18 § 1 och 5 mom., 21 § 3 mom., 22 § 4 mom., 43 §, 68 § 2 mom., 75 § 3 och 4 mom. och 94 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1340/1997 samt 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 570/1996, samt

fogas till 4 § ett nytt 2 mom., till 5 § ett nytt 5 mom., varvid nuvarande 5 och 6 mom. blir 6 och 7 mom., till 16 § ett nytt 2 och 3 mom., till lagen en ny 17 a §, till 18 § ett nytt 7 mom., till lagen en ny 19 a §, till 39 § ett nytt 5 mom., till 42 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 71 a §, till 75 § ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 och 4 mom. i sin ändrade form blir 4 och 5 mom. och nuvarande 5 mom. blir 6 mom., till 76 § I gruppen en ny 8 punkt, till 94 § ett nytt 4 och 5 mom., varvid nuvarande 4 och 5 mom. blir 6 och 7 mom., samt till lagen en ny 100 a § i stället av den 100 a § som upphävts genom lag 69/1998,

av dessa lagrum 5, 39 och 76 § sådana de lyder och 75 och 94 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 1340/1997 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1340/1997 och 108/1999 och 42 § sådan den lyder i lag 524/1998, som följer:


3, 4, 4 a, 5, 15, 16, 17 a och 18 §
(Som i RP)


19 §
Myndigheternas rätt att motsätta sig förvärv

(1 mom. som i RP)

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om andelen har förvärvats trots den koordinerande myndighetens förbud (utesl.), kan Finansinspektionen förbjuda införande av aktie- eller andelsförvärvet i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen. Om Finansinspektionen efter förvärvet av andelen upptäcker att innehavet av andelen allvarligt äventyrar kreditinstitutets eller dess konsolideringsgrupps verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper, kan Finansinspektionen kräva att det aktie- eller andelsförvärv som har införts i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen ogiltigförklaras för högst ett år i sänder.
(3 mom. som i RP)

19 a §
(Som i RP)


3 kap.
Kreditinstitutets verksamhet


21, 22, 39, 42, 43, 68 och 71 a §
(Som i RP)


9 kap.
Kreditinstitutets soliditet


75, 76, 94 och 100 a §
(Som i RP)

_______________

Ikraftträdelsebestämmelsen
(Som i RP)

_______________

3.

Lag


om ändring av lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen 503/1993 11 § 4 mom. 1 punkten och 19 § 1 och 2 mom., av dessa lagrum 11 § 4 mom. sådant det lyder i lag 388/2000, 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag 639/1999 och 19 § 2 mom. sådant det lyder i lag 798/2000, samt

fogas till 2 § en ny 22 punkt och ett nytt 2 mom., till 11 § ett nytt 7 mom., till lagen en ny 11 b § och till 19 § ett nytt 3 mom., av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 572/1996, 1077/1996, 349/1997, 521/1998, 50/1999 och 972/1999 och 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1349/1997, 388/2000 och 798/2000, som följer:


2, 11 och 11 b §
(Som i RP)


19 §
Rätt att lämna uppgifter

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Finansinspektionen rätt att lämna ut uppgifter (utesl.) till Försäkringsinspektionen eller en annan myndighet som övervakar finansmarknaden eller svarar för dess funktion eller till en sådan sammanslutning som i det egna landet med stöd av lag sköter uppgifter som motsvarar dem som Finansinspektionen har, samt till Statens säkerhetsfond för utförande av deras uppgifter samt till förundersöknings- och åklagarmyndigheterna för utredning av brott. Dessutom har Finansinspektionen rätt att till myndigheter som svarar för tillsynen över organ som har befattning med ett tillsynsobjekts likvidations- eller konkursförfarande lämna ut uppgifter som har anknytning till tillsynsobjektets likvidations- eller konkursförfarande och att till myndigheter som svarar för tillsynen över tillsynsobjektets revisor lämna ut uppgifter som har anknytning till tillsynen över tillsynsobjektets revisor.
(2 och 3 mom. som i RP)

_______________

Ikraftträdelsebestämmelsen
(Som i RP)

_______________

5.

Lag


om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag 579/1996 9 § 3 mom., 10 § 1 mom., rubriken för 14 § och 14 § 1, 2 och 4 mom., 15 §, 29 § 2 mom., rubriken för 31 § och 31 § 4 mom. och 48 § 1 och 3 mom.,

av dessa lagrum 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag 950/1996 samt 29 § 2 mom. och 31 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1347/1997, samt

fogas till 6 § nya 5 och 6 mom., varvid nuvarande 5 och 6 mom. blir 7 och 8 mom., till lagen nya 12 a och 12 b §, till 14 § ett nytt 4 mom., varvid nuvarande 4 mom. i sin ändrade form blir 5 mom. och nuvarande 5 mom. blir 6 mom., och ett nytt 7 mom., till lagen en ny 15 b §, till 48 § ett nytt 4 mom., varvid nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom., samt till lagen en ny 56 c §,

av dessa lagrum 6 § sådan den lyder i nämnda lag 1347/1997, 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 106/1999 och 48 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 583/1997 och 518/1998, som följer:


6, 9, 10, 12 a, 12 b och 14 §
(Som i RP)


15 §
Myndigheternas rätt att motsätta sig förvärv

(1 mom. som i RP)

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om andelen har förvärvats trots Finansinspektionens förbud (utesl.) kan Finansinspektionen förbjuda införande av aktie- eller andelsförvärvet i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen. Om Finansinspektionen efter förvärvet av att andelen upptäcker att innehavet av andelen allvarligt äventyra värdepappersföretagets eller dess konsolideringsgrupps verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper, kan Finansinspektionen kräva att det aktie- eller andelsförvärv som har införts i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen ogiltigförklaras för högst ett år i sänder.
(3 mom. som i RP)

15 b, 29, 31, 48 och 56 c §
(Som i RP)

_______________

Ikraftträdelsebestämmelsen
(Som i RP)

_______________

6.

Lag


om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag 1062/1979 1 kap. 5 a och 5 b §, 2 a kap. 17 §, 3 kap. 4 §, 7 kap. 3 § 2 mom. och 3 a § 1 mom., 10 kap. 1 b och 3 c §, 12 kap. 6 §, 14 b kap. 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. samt 18 kap. 6 § 1 mom. och 6 b § 1 mom. 3, 5 och 6 punkten,

av dessa lagrum 1 kap. 5 b § samt 14 b kap. 5 och 6 § sådana de lyder i lag 949/2000, 2 a kap. 17 § och 3 kap. 4 § sådana de lyder i lag 389/1995, 7 kap. 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 752/1993 och 3 a § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 611/1997, 10 kap. 1 b § sådan den lyder i nämnda lag 1204/1998 och 3 c § sådan den lyder i nämnda lag 949/2000, 12 kap. 6 § sådan den lyder i nämnda lag 752/1993 samt 1 kap. 5 a §, 18 kap. 6 § 1 mom. och 6 b § 1 mom. 3, 5 och 6 punkten sådana de lyder i lag 989/1999,

fogas till 3 kap. 3 § ett nytt 6 mom. och (utesl.) till kapitlet en ny 8 § i stället för den 8 § som upphävts genom lag 355/1997, till 7 kap. 3 § nya 3 och 4 mom. i stället för de 3 och 4 mom. som upphävts genom lag 355/1997, till 10 kap. 11 § ett nytt 5 mom. samt till 18 kap. 6 b § 1 mom. en ny 10 punkt och till 6 b § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom.,

av dessa lagrum 3 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 389/1995 och 949/2000 och 4 § sådan den lyder i nämnda lag 389/1995, 10 kap. 11 § sådan den lyder ändrad i nämnda lagar 1204/1998 och 949/2000 och 18 kap. 6 b § sådan den lyder i nämnda lag 989/1999, som följer:


1 kap.
Allmänna stadganden


5 a och 5 b §
(Som i RP)


2 a kap.
Bedrivande av direkt försäkring utomlands


17 §
(Som i RP)


3 kap.
Delägarskap i försäkringsbolag


3 §
(Som i RP)


4 §

Försäkringsinspektionen kan inom tre månader efter det att den anmälan som avses i 3 § 1 eller 2 mom. jämte behövliga utredningar har inlämnats till den, förbjuda aktie- eller garantiandelsförvärvet, om innehavet anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet. Försäkringsinspektionen har rätt att för innehavet ställa de villkor som den anser nödvändiga för tryggande av en sund utveckling av försäkringsväsendet.(Ny)

Om förvärv av aktier eller garantiandelar inte anmäls eller om aktierna eller garantiandelarna har förvärvats trots Försäkringsinspektionens förbud eller om det efter ett förvärv av aktier eller garantiandelar anses att ett innehav som överskrider någon av de gränser som stadgas i 3 § 1 eller 2 mom. allvarligt äventyrar försäkringsbolagets verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper kan Försäkringsinspektionen förbjuda innehavaren av aktier eller garantiandelar att utöva rösträtt i försäkringsbolaget för högst ett år i sänder. (Ny)
(3 mom. som i RP)

7 kap.
Bolagets ledning


3, 3 a och 8 §
(Som i RP)


10 kap.
Bokslut, koncernbokslut och täckning av ansvarsskuld


1 b, 3 c och 11 §
(Som i RP)


12 kap.
Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar


6 §
(Som i RP)


14 b kap.
Extra tillsyn över försäkringsgrupper


5 och 6 §
(Som i RP)


18 kap.
Särskilda stadganden


6 och 6 b §
(Som i RP)

_______________

Ikraftträdelsebestämmelsen
(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 7 december 2001

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Leena Luhtanen /sd
vordf. Mari Kiviniemi /cent
medl. Janina Andersson /gröna
Jouni Backman /sd
Klaus Hellberg /sd
Mikko Immonen /vänst
Reijo Kallio /sd
Marja-Leena Kemppainen /kd
Kalervo Kummola /saml
Pekka Kuosmanen /saml
Mika Lintilä /cent
Olli Nepponen /saml
Antti Rantakangas /cent
Mauri Salo /cent
Juhani Sjöblom /saml
ers. Pertti Mäki-Hakola /saml
Veijo Puhjo /vänst


Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Eelis Roikonen