Gå till Riksdagen.fi suomi

Ekonomiutskottets betänkande 22/2001 rd

Granskad version 2.0 EkUB 22/2001 rd - RP 184/2001 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och av vissa lagar som har samband med dem

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 23 oktober 2001 en proposition med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och av vissa lagar som har samband med dem (RP 184/2001 rd ) till ekonomiutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har lagutskottet lämnat  utlåtande  i  saken.   Utlåtandet   (LaUU 26/2001 rd ) ingår som bilaga till detta betänkande.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • överinspektör Jarkko Karjalainen, finansministeriet
  • lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, justitieministeriet
  • byråchef Jarmo Parkkonen, Finansinspektionen
  • juristen Olli Laurila, HEX Abp
  • direktör Pekka Heikkilä, Bankföreningen i Finland
  • verkställande direktör Markku Savikko, Fondkommissionärsföreningen rf
  • juristen Mika Heikkilä, Centralhandelskammaren

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ett flexiblare begrepp för värdepapper i värdepappersmarknadslagen för att göra det möjligt att införa nya finansiella instrument och bedriva offentlig handel med dem. Eftersom lagen framdeles kommer att tillämpas också på bland annat privata aktiebolags värdepapper, föreslås att begränsningarna av den offentliga handeln med sådana värdepapper luckras upp. Värdepapper av denna typ skall fortfarande inte kunna vara föremål för offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen, men handel skall vara möjlig inom andra yrkesmässigt ordnade handelsförfaranden som är tillgängliga för allmänheten. Syftet med att undantagen slopas är att förbättra skyddet för placerarna.

Av den föreslagna ändringen av värdepappersbegreppet följer att tillämpningsområdet för lagen om handel med standardiserade optioner och terminer måste begränsas så att denna lag i fortsättningen endast gäller verksamhet inom sådana optionsföretag som avses i lagen. Ändringen leder också till att begränsningen att tillhandahålla andra än standardiserade derivatinstrument och med dem jämförbara derivatinstrument i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer slopas. Enligt lagen om värdepappersföretag får dylika derivatinstrument yrkesmässigt tillhandahållas allmänheten av tillhandahållare av tjänster som har verksamhetstillstånd och berörs av accentuerad omsorgsplikt med avseende på skyddet för placerarna.

Den inhemska och utländska konkurrensen mellan dem som tillhandahåller tjänster på värdepappersmarknaden skall enligt förslaget öka. Den föreslagna ändringen öppnar möjligheter för andra som tillhandahåller tjänster med stöd av koncession enligt kreditinstitutslagen eller verksamhetstillstånd enligt lagen om värdepappersföretag att tillhandahålla handel med börsvärdepapper på samma villkor som fondbörsen enligt gällande lag.

I propositionen ingår en rad förslag som effektiviserar den tillsyn aktörerna på värdepappers- och privatmarknaden själva utövar. Fondbörsen, den som ordnar annan offentlig handel, en clearingorganisation och värdepapperscentralen skall i sina av myndigheterna fastställda regler ha föreskrifter om arrangemangen för att fullgöra de lagfästa tillsynsuppgifterna.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Allmän motivering

Ekonomiutskottet föreslår att lagförslagen godkänns med ändringarna nedan, som närmast är preciseringar.

I värdepappersmarknadslagstiftningen föreslås genomgripande ändringar, som avser att göra lagstiftningen smidigare men också att minska det nationella inslaget och därmed stärka den finska värdepappersmarknadens konkurrenskraft på det internationella planet. Syftet är att skapa förutsättningar också för en inhemsk konkurrens kring ordnande av offentlig handel när banker och andra kreditinstitut samt värdepappersföretag tillåts ordna offentlig handel med aktier på Helsingforsbörsens huvudlista. Bestämmelserna tillåter att de nya finansiella instrument som utvecklats på den inhemska och utländska värdepappersmarknaden tas i bruk i Finland och att offentlig handel med dem bedrivs.

Detaljmotivering

1. Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

2 kap. 3 §. Utskottet har kompletterat 4 mom. för att markera avgränsningen. I momentet föreskrivs när det enligt Europeiska gemenskapens direktiv inte föreligger någon skyldighet att offentliggöra börs- eller emissionsprospekt, eller när en medlemsstat enligt direktivet får tillåta undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt samt när prospekt enligt förordning inte behöver offentliggöras i det fall att ett värdepapper inte omfattas av direktiven. Momentet har dessutom kompletterats med en bestämmelse om att skyldighet att offentliggöra prospekt inte föreligger när emissionen avser skuldförbindelser som förfaller inom ett år från emissionen. Den sistnämnda bestämmelsen ingår i den gällande lagen och avser placeringsbevis och andra marknadsinstrument med kort löptid.

2 kap. 11 §. I 1 mom. finns bestämmelser om beviljande av undantag från informationsskyldighet. Det är skäl att i denna paragraf skriva in liknande undantagsgrunder som ovan, eftersom paragrafernas tillämpningsområde inte är identiskt. Bestämmelser om undantag i fråga om kortvariga skuldförbindelser ingår i 3 § 4 mom.

3 kap. 16 §. Utskottet har kompletterat 1 mom. med en bestämmelse om att den som ordnar ett handelsförfarande är skyldig att informera värdepappersemittenten när handeln med värdepapperet inleds.

Enligt propositionen utsträcks straffbestämmelserna gällande missbruk av insiderinformation och kursmanipulation i 51 kap. strafflagen till att även gälla sådant yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper som föreslås i 3 kap. 16 § värdepappersmarknadslagen vid sidan av offentlig handel. Lagen anger inte direkt att informationsskyldigheten enligt värdepappersmarknadslagen skulle gälla emitterare av värdepapper som är föremål för ett handelsförfarande som avses i 3 kap. 16 § värdepappersmarknadslagen. Enligt propositionen behöver den som ordnar ett handelsförfarande inte meddela bolaget att dess värdepapper tagits till föremål för ett handelsförfarande.

Tack vare kompletteringen av momentet är emittenterna åtminstone medvetna om att handeln med värdepapper inletts och kan därmed gå ut med uppgifter om sig själv för att undgå brottsmisstankar.

7 kap. 2 §. Riksdagen antog den 4 december 2001 marknadsdomstolslagen och lagstiftning som har samband med den (RP 105/2001 rd ) utifrån lagutskottets betänkande (LaUB 23/2001 rd ). Lagstiftningen avses träda i kraft den 1 mars 2002. Med anledning härav har utskottet ersatt "markkinatuomioistuin" med "markkinaoikeus" i 7 kap. 2 § 2 och 3 mom. Bestämmelserna ingår inte i regeringens proposition. Ändringen påverkar inte den svenska texten.

10 kap. 3 §. Utskottet har i 1 mom. ändrat hänvisningen till den upphävda lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen.

Med hänvisning till det som sägs om 7 kap. 2 § ovan har utskottet också ändrat 3 mom.

Ikraftträdelsebestämmelsen. Utskottet har kompletterat ikraftträdelsebestämmelsen så att 7 kap. 2 § 2 och 3 mom. och 10 kap. 3 § 3 mom. träder i kraft samtidigt med lagstiftningen gällande marknadsdomstolen.

Ingressen. Ingressen har kompletterats med 7 kap. 2 § 2 och 3 mom. och 10 kap. 3 § 3 mom., vilka inte ingår i propositionen.

2. Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

5 kap. 8 §. Utskottet har i 1 mom. ändrat hänvisningen till den upphävda lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen.

3. Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet

12 §. Utskottet har omformulerat 1 mom. så att bestämmelsen anger att det handlar om bunden prövning. Statsrådet skall bevilja konsession att verka som värdepapperscentral om de i lagen fatställda kriterierna uppfylls.

Dessutom har utskottet i 1 mom. ändrat hänvisningen till den upphävda lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen.

15 §. Utskottet har i 2 mom. ändrat hänvisningen till den upphävda lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen.

5. Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

10 §. Utskottet har i 1 mom. ändrat hänvisningen till den upphävda lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden till en hänvisning till förvaltningsprocesslagen.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår ekonomiutskottet vördsamt

att lagförslagen 4 och 6-10 godkänns utan ändringar och
att lagförslagen 1-3 och 5 godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag


om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 3 kap. 7 § samt 4 kap. 6 § 2 mom. och 8 §,

av dessa lagrum 3 kap. 7 § och 4 kap. 8 § sådana de lyder i lag 581/1996 samt 4 kap. 6 § 2 mom. sådant det lyder i lag 522/1998,

ändras 1 kap. 2 och 2 a §, 2 kap. 3 §, 4 § 1 mom., 4 a § 1 mom., 5 § 1 mom. samt 11 § 1 och 4-6 mom., rubriken för 3 kap., 2 § 2 mom., 2 a §, 3 § 1 mom., 4 och 5 §, 6 § och mellanrubriken före den, 6 a § 1, 2 och 4 mom., 9 §, 10 § 3 mom., 12 § 1, 4 och 5 mom., 12 a §, 13 § 1 och 3-5 mom., 14 och 15 § samt 16 § och mellanrubriken före den, 4 kap. 4 § 3 mom. och 7 § 2 mom., 4 a kap. 2 § 3 mom.,     4 § 1, 2 och 4 mom. samt 5 § 1 mom. 1 punkten, 5 kap. rubriken för 2 § och 1 mom., 3 § 1 mom. och   4 §, 7 kap. 1 § 1 och 2 mom., den finska språkdräkten i 2 § 2 och 3 mom., samt 3 § 1 mom., 8 kap. 2 § och mellanrubriken före den samt 3 § och 10 kap. 3 § 1 och 3 mom.,

av dessa lagrum 1 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 614/1997 och 51/1999 samt 2 a § sådan den lyder i nämnda lag 614/1997, 2 kap. 3 § sådan den lyder i lag 740/1993 och 105/1999, 2 kap. 4 § 1 mom., 4 a § 1 mom., 5 § 1 mom. samt 11 § 1 och 4-6 mom. sådana de lyder i nämnda lag 105/1999, 3 kap. 2 § 2 mom. och 4 a kap. 2 § 3 mom., 4 § 1, 2 och 4 mom. samt 5 § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 970/1999, 3 kap. 2 a och 5 §, 6 a § 1, 2 och 4 mom., 9 §, 12 § 1, 4 och 5 mom., 12 a §, 13 § 3-5 mom., 15 § samt 16 § och mellanrubriken före den, 4 kap. 7 § 2 mom., 5 kap. rubriken för 2 § och 3 § 1 mom. samt 7 kap. 1 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 581/1996, 3 kap. 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 797/2000, 3 kap. 4 § och 13 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 581/1996 och i lag 146/1997, 3 kap. 6 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 581/1996, 3 kap. 10 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 740/1993, 3 kap. 14 § sådan den lyder i nämnda lag 581/1996 och i lag 476/1999, 4 kap. 4 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 522/1998, 5 kap. 2 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 581/1996 och i lag 1076/1996, 5 kap. 4 § sådan den lyder i nämnda lag 1076/1996, 7 kap. 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. och 10 kap. 3 § 1 mom. sådana de lyder i lag 321/1998 och 8 kap. 2 § och mellanrubriken före den samt 3 § sådana de lyder i nämnda lag 476/1999, samt

fogas till 2 kap. en ny 10 b § samt till 3 kap. en ny 14 a § och en ny mellanrubrik före den, före 15 § en ny mellanrubrik samt en ny 17 § och en ny mellanrubrik före den som följer:


1 kap.
Allmänna stadganden


2 och 2 a §
(Som i RP)


2 kap.
Marknadsföring av värdepapper, emission och informationsskyldighet

Skyldighet att upprätta prospekt

3 §

(1-3 mom. som i RP)

Genom förordning av finansministeriet bestäms dessutom om de fall där det enligt Europeiska gemenskapens direktiv inte föreligger någon skyldighet att offentliggöra prospekt eller där en medlemsstat i enlighet med direktiven får tillåta undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt. Genom förordning av finansministeriet kan dessutom bestämmas om motsvarande undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt när direktiven med hänsyn till deras tillämpningsområde inte är tillämpliga på värdepapper. Genom förordning av finansministeriet kan också bestämmas om undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt när värdepapper erbjuds för att finansiera en allmännyttig verksamhet med vilken det huvudsakliga syftet inte är att eftersträva vinst. Det föreligger inte någon skyldighet att offentliggöra emissionsprospekt i det fall att emissionen avser skuldförbindelser som förfaller inom ett år från emissionen.
(5-7 mom. som i RP)

4, 4 a, 5 och 10 b §
(Som i RP)

Beviljande av undantag

11 §

Från den informationsskyldighet som föreskrivs i detta kapitel och i 6 kap. kan på ansökan beviljas undantag, om investerarnas ställning inte äventyras av detta. Genom förordning av finansministeriet bestäms om beviljande av undantag när en medlemsstat enligt Europeiska gemenskapens direktiv får tillåta undantag från informationsskyldigheten. Genom förordning av finansministeriet kan dessutom bestämmas om ett motsvarande undantag från informationsskyldigheten när direktiven med hänvisning till deras tillämpningsområde inte är tillämpliga på ett värdepapper. Genom förordning av finansministeriet kan också bestämmas om undantag från informationsskyldigheten när värdepapper erbjuds för att finansiera en allmännyttig verksamhet med vilken det huvudsakliga syftet inte är att eftersträva vinst. Undantag beviljas av finansinspektionen, bokföringsnämnden eller försäkringsinspektionen, enligt vad som bestäms i 2-5 mom. (Utesl.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


(4-6 mom. som i RP)
3 kap.
Offentlig handel och annat yrkesmässigt ordnat förfarande för handel med värdepapper


2, 2 a, 3-6, 6 a, 9, 10, 12, 12 a, 13, 14, 14 a och 15 §
(Som i RP)

Yrkesmässigt ordnad handel

16 §

Endast en fondbörs eller en värdepappersförmedlare får yrkesmässigt ordna ett handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper vilket är tillgängligt för allmänheten. När det är fråga om annan handel än offentlig handel enligt 1 kap. 3 §, gäller för en värdepappersförmedlare som ordnar sådan handel och dennes anställda i tillämpliga delar vad som i 4 kap. bestäms om värdepappersförmedlare, mäklare och anställda hos värdepappersförmedlare och om bemyndigande för finansinspektionen att meddela föreskrifter. Vid annat yrkesmässigt ordnat handelsförfarande kan handel bedrivas med värdepapper i fråga om vilka tillgången till upplysningar om emittenten och handeln är tillräckligt tryggad. Vid annat yrkesmässigt ordnat handelsförfarande kan handel dock inte bedrivas med värdepapper som upptagits till offentlig handel enligt denna lag. Den som ordnar annat yrkesmässigt ordnat handelsförfarande skall informera emittenten av det värdepapper som tas till föremål för handelsförfarandet om att handeln inleds.
(2 och 3 mom. som i RP)

17 §
(Som i RP)


4 kap.
Värdepappershandel och tillhandahållande av investeringstjänster


4 och 7 §
(Som i RP)


4 a kap.
Clearingverksamhet


2, 4 och 5 §
(Som i RP)


5 kap.
Stadganden om insynsställning


2-4 §
(Som i RP)


7 kap.
Tillsyn över värdepappersmarknaden


1 och 3 §
(Som i RP)


8 kap.
Straffstadganden


2 och 3 §
(Som i RP)


10 kap.
Särskilda stadganden

Ändringssökande

3 §

Ändring i beslut som finansministeriet meddelar med stöd av denna lag får sökas genom besvär. Om ett beslut enligt 3 kap. 2 § 1 mom., 4 § 2 mom. eller 13 § 3 mom. eller 4 a kap. 2 § eller 4 § 1 mom. om beviljande av koncession för fondbörsverksamhet, fastställelse av regler för en fondbörs eller ändringar i dem, fastställelse av regler för annan offentlig handel eller ändringar i dem, beviljande av koncession för en clearingorganisation eller fastställelse av regler för en clearingorganisation eller ändringar i dem inte har meddelats inom utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Finansministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i denna paragraf gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586(1996).
(2 mom. som i gällande lag)

Om sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut föreskrivs i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (    /    ). (Nytt)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Ikraftträdelsebestämmelsen

(1-5 mom. som i RP)

Denna lags 7 kap. 2 § 2 och 3 mom. och 10 kap. 3 § 3 mom. träder i kraft den                 20    . (Nytt)
(7 mom. som 6 mom. i RP)

_______________

2.

Lag


om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) 1 kap. 1 § 2 och 3 mom., 3 kap. 12 §, 4 kap. 3 § 3 mom. och 5 kap. 1 a §,

av dessa lagrum 1 kap. 1 § 2 och 3 mom. samt 5 kap. 1 a § sådana de lyder i lag 969/1999, 3 kap. 12 § sådan den lyder i lag 477/1999 och 4 kap. 3 § 3 mom. sådant det lyder i lag 599/1997,

ändras 1 kap. 2 § 1 och 2 punkten samt 3 § 2 mom., 2 kap. 2 § 3 mom., 4 § 1 mom., 6, 8, 10 och 11 §, 3 kap. 1 och 2 §, 3 § 2-4 mom., 5 § 1 mom. och 11 § 3 mom., 4 kap. 1 § 4 mom. och 3 § 1 mom., 5 kap. 3 § 1 mom. samt 4 och 8 §,

av dessa lagrum 2 kap. 2 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 969/1999, 2 kap. 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 323/1998, 2 kap. 6 § och 3 kap. 1 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 599/1997, 2 kap. 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 741/1993 och 582/1996, 2 kap. 10 § sådan den lyder i nämnda lag 582/1996 och 599/1997, 2 kap. 11 § och 3 kap. 5 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 582/1996, 3 kap. 2 § sådan den lyder i nämnda lag 741/1993 och 599/1997, 3 kap. 3 § 3 och 4 mom. och 11 § 3 mom. samt 4 kap. 1 § 4 mom. och 3 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 599/1997, 5 kap. 3 § 1 mom. och 4 § sådana de lyder i nämnda lag 477/1999 samt 5 kap. 8 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 741/1993, som följer:


1 kap.
Allmänna stadganden


2 och 3 §
(Som i RP)


2 kap.
Optionsföretaget och marknadsparterna


2, 4, 6, 8, 10 och 11 §
(Som i RP)


3 kap.
Optionsföretagets verksamhet


1-3, 5 och 11 §
(Som i RP)


4 kap.
Tillsyn över options- och terminsmarknaden


1 och 3 §
(Som i RP)


5 kap.
Särskilda stadganden


3 och 4 §
(Som i RP)


8 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som finansministeriet meddelar med stöd av denna lag får sökas genom besvär. Om ett beslut enligt 2 kap. 2 § 1 mom. eller 6 § 2 mom. om beviljande av koncession som berättigar till att bedriva optionsföretagsverksamhet eller om fastställelse av optionsföretagets reglemente eller ändringar i det inte har meddelats inom utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Finansministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
(2 mom. som i RP)

_______________

Ikraftträdelsebestämmelsen
(Som i RP)

_______________

3.

Lag


om ändring av lagen om värdeandelssystemet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 4 §, 12 § 1 mom., 15 § 1, 2 och 4 mom., 25 § 2 mom., rubriken för 26 § och 1 mom., rubriken för 26 a § och 1 mom. samt 27 § 2 mom., av dessa lagrum 4 § 1 mom., 12 § 1 mom., 25 § 2 mom. och rubriken för 26 § sådana de lyder i lag 1073/1996, 4 § 2 mom., 15 § 1, 2 och 4 mom., 26 § 1 mom. samt rubriken för 26 a § och 1 mom. sådana de lyder i lag 795/2000 samt 27 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1386/1995, som följer:


4 §
(Som i RP)


12 §
Värdepapperscentralens koncession

Statsrådet skall på ansökan bevilja ett finskt aktiebolag koncession att verka som värdepapperscentral, om bolaget visar att det sannolikt kan hantera alla värdeandelar som har överförts till värdeandelssystemet och att det tillförlitligt och på ett sätt som tryggar värdeandelssystemets ändamålsenliga utveckling kan dra försorg om alla de uppgifter som 13 § föreskriver. Koncession kan beviljas endast under förutsättning att sökanden bedöms ha ekonomiska och tekniska resurser att verka som värdepapperscentral samt en tillförlitlig organiserad förvaltning och en tillräcklig risktäckningskapacitet. Ansökan skall avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om koncession skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Statsrådet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Statsrådet skall begära Finlands Banks och finansinspektionens utlåtande om koncessionsansökan. Statsrådet kan efter att ha hört sökanden uppställa villkor för koncessionen samt begränsa den.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


15 §
Värdepapperscentralens regler och övervakningen av att de följs

(1 mom. som i RP)

Värdepapperscentralens regler fastställs av finansministeriet på ansökan. Ansökan skall avgöras inom tre månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut skall dock alltid meddelas inom sex månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom sex månader, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Finansministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och handläggning av besvär gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Före fastställelsen skall finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och finansinspektionen om ansökan. Om Finlands Bank ger ett negativt utlåtande om sådant som hör till dess lagstadgade uppgifter, får reglerna inte fastställas till denna del. För att stärka förtroendet för värdeandelssystemet eller av andra särskilt vägande skäl kan finansministeriet bestämma att innehållet i föreskrifter i de regler som ministeriet fastställt skall ändras eller kompletteras. Innan en föreskrift meddelas skall finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och finansinspektionen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


(4 mom. som i RP)
25, 26, 26 a och 27 §
(Som i RP)

_______________

Ikraftträdelsebestämmelsen
(Som i RP)

_______________

5.

Lag


om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 2 §, 3 § 1 mom. 1 och 5 punkten samt 3 mom. och 10 § 2 mom., av dessa lagrum 3 § 1 mom. 1 och 5 punkten sådana de lyder i lag 156/1997, som följer:


2 och 3 §
(Som i RP)


10 §
Beviljande av verksamhetstillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ansökan skall avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess ett beslut har meddelats. Finansministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tilllämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Ikraftträdelsebestämmelsen
(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 11 december 2001

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Leena Luhtanen /sd
vordf. Mari Kiviniemi /cent
medl. Janina Andersson /gröna (delvis)
Jouni Backman /sd (delvis)
Klaus Hellberg /sd (delvis)
Susanna Huovinen /sd
Mikko Immonen /vänst
Reijo Kallio /sd
Marja-Leena Kemppainen /kd
Kalervo Kummola /saml
Pekka Kuosmanen /saml
Mika Lintilä /cent (delvis)
Olli Nepponen /saml (delvis)
Antti Rantakangas /cent
Ola Rosendahl /sv
Mauri Salo /cent
Juhani Sjöblom /saml
ers. Pertti Mäki-Hakola /saml (delvis)
Veijo Puhjo /vänst


Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Eelis Roikonen