Gå till Riksdagen.fi suomi

Ekonomiutskottets utlåtande 12/2012 rd

Granskad version 1.0 EkUU 12/2012 rd - U 3/2012 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) och ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om tvistlösning online vid konsumenttvister)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Talmannen sände den 17 februari 2012 statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) och ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om tvistlösning online vid konsumenttvister) (U 3/2012 rd ) till stora utskottet för behandling och bestämde samtidigt att ekonomiutskottet ska lämna utlåtande i ärendet till stora utskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • lagstiftningsråd Hanna-Mari Kotivuori, justitieministeriet
  • överinspektör Satu Toepfer, Konsumentverket
  • direktör Lea Mäntyniemi, Finansbranschens Centralförbund
  • jurist Sami Hämäläinen, Turism- och Restaurangförbund rf
  • verkställande direktör Irene Luukkonen, Försäkrings- och finansrådgivningen

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

  • Finansinspektionen
  • Finlands näringsliv rf
  • Tori- ja Markkinakaupan Keskusjärjestö ry.

SKRIVELSEN

Förslag

Se EU-dokument KOM(2011) 793 slutlig.

Regeringens ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 3/2012 rd .

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se dokument TaVL 12/2012 vp .

Ställningstagande

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.

Helsingfors den 29 mars 2012

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Mauri Pekkarinen /cent
vordf. Marjo Matikainen-Kallström /saml
medl. Lars Erik Gästgivars /sv
Teuvo Hakkarainen /saf
James Hirvisaari /saf
Harri Jaskari /saml
Johanna Karimäki /gröna
Pia Kauma /saml
Jukka Kärnä /sd
Jari Myllykoski /vänst
Sirpa Paatero /sd
Arto Pirttilahti /cent
Juha Sipilä /cent
Kaj Turunen /saf


Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi