Gå till Riksdagen.fi suomi

Ekonomiutskottets utlåtande 37/2008 rd

Granskad version 1.0 EkUU 37/2008 rd - U 59/2008 rd

Statsrådets skrivelse om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av kreditinstitutsdirektivet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagens talman sände den 6 november 2008 statsrådets skrivelse om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av kreditinstitutsdirektivet) (U 59/2008 rd ) för beredning till stora utskottet och bestämde samtidigt att ekonomiutskottet ska ge ett utlåtande till stora utskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • lagstiftningsråd Erkki Sarsa, finansministeriet
  • regeringsråd Juhani Turunen, social- och hälsovårdsministeriet
  • ekonomisk expert Jyrki Haajanen, Finlands Bank
  • institutsansvarig Marina Hansson, Finansinspektionen
  • specialrådgivare Inna Aaltonen, Finansbranschens Centralförbund
  • politices doktor Heikki Koskenkylä

Samband med andra handlingar

Ärendets behandling har påbörjats utifrån ärende E 92/2008 rd .

SKRIVELSEN

Förslag

Se: Direktiv 2006/48/EG och Direktiv 2006/49/EG.

Regeringens ståndpunkt

Se: Statsrådets skrivelse U 59/2008 rd .

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se: Dokument TaVL 37/2008 vp .

Utlåtande

Utskottet meddelar

att utskottet omfattar regeringens ståndpunkt.

Helsingfors den 18 november 2008

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Jouko Skinnari /sd
vordf. Antti Rantakangas /cent
medl. Janina Andersson /gröna
Hannu Hoskonen /cent
Anne Kalmari /cent
Matti Kangas /vänst
Toimi Kankaanniemi /kd
Jouko Laxell /saml
Eero Lehti /saml
Päivi Lipponen /sd
Marjo Matikainen-Kallström /saml
Petteri Orpo /saml
Sirpa Paatero /sd
Markku Uusipaavalniemi /cent
Ulla-Maj Wideroos /sv
ers. Sampsa Kataja /saml


Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi