Gå till Riksdagen.fi suomi

Ekonomiutskottets utlåtande 38/2008 rd

Granskad version 1.0 EkUU 38/2008 rd - U 56/2008 rd

Statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av insättningsgarantidirektiv)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagens talman sände den 31 oktober 2008 statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av insättningsgarantidirektiv) (U 56/2008 rd ) för beredning till stora utskottet och bestämde samtidigt att ekonomiutskottet ska ge ett utlåtande till stora utskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • konsultativ tjänsteman Minna Aaltonen, finansministeriet
  • ekonomisk expert Jyrki Haajanen, Finlands Bank
  • jurist Raimo Husu, Finansinspektionen
  • ombudsman Johanna Palin, Insättningsgarantifonden
  • direktör Erkki Kontkanen, Finansbranschens Centralförbund

SKRIVELSEN

Förslag

Se: Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar.

Regeringens ståndpunkt

Se: Statsrådets skrivelse U 56/2008 rd .

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se: TaVL 38/2008 vp .

Utlåtande

Utskottet meddelar

att utskottet omfattar regeringens ståndpunkt.

Helsingfors den 18 november 2008

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Jouko Skinnari /sd
vordf. Antti Rantakangas /cent
medl. Janina Andersson /gröna
Hannu Hoskonen /cent
Anne Kalmari /cent
Matti Kangas /vänst
Toimi Kankaanniemi /kd
Jouko Laxell /saml
Eero Lehti /saml
Päivi Lipponen /sd
Marjo Matikainen-Kallström /saml
Petteri Orpo /saml
Sirpa Paatero /sd
Markku Uusipaavalniemi /cent
Ulla-Maj Wideroos /sv
ers. Sampsa Kataja /saml


Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se: TaVL 28/2008 vp.

Förslag

Med hänvisning till det ovan sagda föreslår jag

att insättningsgarantin inte höjs.

Helsingfors den 18 november 2008

Markku Uusipaavalniemi /cent