Gå till Riksdagen.fi suomi

Ekonomiutskottets utlåtande 3/2011 rd

Granskad version 2.0 EkUU 3/2011 rd - U 7/2011 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (bostadslåneavtal)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagens talman sände den 24 maj 2011 Statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (bostadslåneavtal) (U 7/2011 rd ) till stora utskottet för behandling och bestämde samtidigt att ekonomiutskottet ska lämna utlåtande i ärendet till stora utskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • lagstiftningsråd Katri Kummoinen, justitieministeriet
  • jurist Raija Railas, Finansinspektionen
  • jurist Tuomas Majuri, Finansbranschens Centralförbund

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

  • Konsumentverket.

SKRIVELSEN

Förslag

Se dokument KOM(2011) 142 slutlig.

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 7/2011 rd .

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se TaVL 3/2011 vp .

Utlåtande

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar regeringens hållning.

Helsingfors den 17 juni 2011

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Mirja Vehkaperä /cent
vordf. Marjo Matikainen-Kallström /saml
medl. Teuvo Hakkarainen /saf
Lasse Hautala /cent (delvis)
James Hirvisaari /saf
Harri Jaskari /saml
Pia Kauma /saml
Eero Lehti /saml
Päivi Lipponen /sd (delvis)
Jari Myllykoski /vänst
Sirpa Paatero /sd
Jouko Skinnari /sd
Kaj Turunen /saf


Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi