Gå till Riksdagen.fi suomi

Ekonomiutskottets utlåtande 3/2012 rd

Granskad version 2.0 EkUU 3/2012 rd - U 66/2011 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett konsumentprogram 2014-2020

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagens talman sände den 16 december 2011 Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett konsumentprogram 2014-2020 (U 66/2011 rd ) till stora utskottet för behandling och bestämde att ekonomiutskottet ska lämna utlåtande i ärendet till stora utskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • handelsråd Ilkka Cantell, arbets- och näringsministeriet
  • överdirektör Päivi Hentunen, Konsumentverket
  • generalsekreterare Juha Beurling, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

  • Finlands näringsliv.

SKRIVELSEN

Förslag

KOM(2011) 707 slutlig|.

Regeringens ståndpunkt

Se U 66/2011 rd .

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se TaVL 3/2012 vp .

Utlåtande

Ekonomiutskottet anför

att det omfattar statsrådets ståndpunkt.

Helsingfors den 21 februari 2012

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Mauri Pekkarinen /cent
medl. Lars Erik Gästgivars /sv
Teuvo Hakkarainen /saf
James Hirvisaari /saf
Johanna Karimäki /gröna
Pia Kauma /saml
Jukka Kärnä /sd
Eero Lehti /saml
Jari Myllykoski /vänst
Sirpa Paatero /sd
Arto Pirttilahti /cent
Kaj Turunen /saf
ers. Anne Kalmari /cent


Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi