Gå till Riksdagen.fi suomi

Ekonomiutskottets utlåtande 4/2009 rd

Granskad version 2.0 EkUU 4/2009 rd - U 4/2009 rd

Statsrådets skrivelse med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (direktiv om elektroniska pengar)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagens talman sände den 13 februari 2009 statsrådets skrivelse med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (direktiv om elektroniska pengar) (U 4/2009 rd ) till stora utskottet för behandling och bestämde samtidigt att ekonomiutskottet ska lämna utlåtande i ärendet till stora utskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • lagstiftningsråd Seppo Tanninen, finansministeriet
  • biträdande direktör Outi Haunio-Rudanko, Konsumentverket

Skriftligt utlåtande har lämnats av

  • Finansbranschens Centralförbund.

SKRIVELSEN

Förslag

Se: Statsrådets skrivelse U 4/2009 rd .

Regeringens ståndpunkt

Se: Statsrådets skrivelse U 4/2009 rd .

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se: TaVL 4/2009 vp .

Utlåtande

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar regeringens hållning.

Helsingfors den 26 februari 2009

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Jouko Skinnari /sd
vordf. Antti Rantakangas /cent
medl. Janina Andersson /gröna
Harri Jaskari /saml
Matti Kangas /vänst
Toimi Kankaanniemi /kd
Jouko Laxell /saml
Eero Lehti /saml (delvis)
Marjo Matikainen-Kallström /saml
Petteri Orpo /saml
Sirpa Paatero /sd
Ulla-Maj Wideroos /sv
Antti Vuolanne /sd


Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi