Gå till Riksdagen.fi suomi

Ekonomiutskottets utlåtande 4/2012 rd

Granskad version 2.0 EkUU 4/2012 rd - U 76/2011 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut samt till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg (kreditvärderingsinstitut)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagens talman sände den 29 december 2011 statsrådets skrivelse om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut samt till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg (kreditvärderingsinstitut) (U 76/2011 rd ) till stora utskottet för behandling och bestämde samtidigt att ekonomiutskottet ska lämna utlåtande om ärendet till stora utskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • specialmedarbetare Marianna Uotinen, finansministeriet
  • finansieringsexpert Tommi Toivola, Finlands Näringsliv rf
  • ansvarig försäkringsspecialist Pia Santavirta, Finansbranschens Centralförbund
  • politices doktor Peter Nyberg

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

  • Kuntarahoitus Oyj
  • Statskontoret

SKRIVELSEN

Förslag

Se: KOM(2011)746 slutlig och KOM(2011) 747 slutlig.

Regeringens ståndpunkt

Se: U 76/2011 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se: TaVL 4/2012 vp .

Ställningstagande

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar regeringens ståndpunkt med vissa preciseringar.

Helsingfors den 6 mars 2012

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Mauri Pekkarinen /cent
vordf. Marjo Matikainen-Kallström /saml
medl. Lars Erik Gästgivars /sv
James Hirvisaari /saf
Harri Jaskari /saml
Johanna Karimäki /gröna
Pia Kauma /saml
Miapetra Kumpula-Natri /sd
Jukka Kärnä /sd
Eero Lehti /saml
Päivi Lipponen /sd
Jari Myllykoski /vänst
Sirpa Paatero /sd
Juha Sipilä /cent
Kaj Turunen /saf


Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi