Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Eduskunnan vastaus 122/2010 vp

EV 122/2010 vp - HE 86/2010 vp

Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jakamista koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä Euroopan unionin jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jakamista koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 86/2010 vp ).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 29/2010 vp ).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja
hyväksynyt annettavaksi yleissopimuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:


Laki


jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa tehdyn keskitettyä tulliselvitystä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2009 tehdyn keskitettyä tulliselvitystä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.


2 §

Yleissopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut jaettavien tullinkantopalkkioiden määrää koskevat tiedot ilmoittaa ja ottaa vastaan Tullihallitus.


3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tätä lakia sovelletaan ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa suhteissa niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat ilmoittaneet tai ilmoittavat soveltavansa yleissopimusta ennen sen voimaantuloa suhteissaan niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat tehneet saman ilmoituksen tämän yleissopimuksen asianomaisten määräysten osalta.

_______________

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2010