Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Eduskunnan vastaus 136/2010 vp

EV 136/2010 vp - HE 75/2010 vp

Hallituksen esitys laeiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, patenttilain 67 §:n ja geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, patenttilain 67 §:n ja geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta (HE 75/2010 vp ).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 17/2010 vp ).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:


Laki


Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §
Organisatorinen asema

Teknologian tutkimuskeskus VTT on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto. Tutkimuskeskus on puolueeton ja voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio, joka toimii asiakkaisiinsa nähden riippumattomasti.


2 §
Toiminnan tavoite

Tutkimuskeskuksen toiminnan tavoitteena on luoda kansainvälisesti korkeatasoista tieteellistä ja teknistaloudellista tietoa ja osaamista sekä tuottaa teknologiaa ja innovaatioita elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Toiminnallaan tutkimuskeskus edistää yritysten teknologista ja taloudellista kilpailukykyä ja tukee yhteiskuntapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa.


3 §
Tehtävät
Tutkimuskeskuksen tehtävänä on:
1) suorittaa tutkimusta ja maksullista palvelutoimintaa eri teknologia- ja toimialoilla;
2) kaupallistaa tutkimustuloksia;
3) tuottaa teknologian kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita;
4) suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointia.

Tutkimuskeskus voi huolehtia osasta sille määritetyistä tehtävistä hallinnoimalla asianomaista tehtävää suorittavaa osakeyhtiötä ja vastaamalla sen omistajaohjauksesta siten kuin valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 6 §:ssä säädetään.

Tutkimuskeskus suorittaa lisäksi muut teknologiseen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan liittyvät tehtävät, jotka työ- ja elinkeinoministeriö sille tulosohjauksessa antaa tai jotka sille erikseen valtioneuvoston asetuksella säädetään.


4 §
Pääjohtaja

Tutkimuskeskusta johtaa pääjohtaja, jonka nimittää valtioneuvosto. Pääjohtaja johtaa, valvoo ja kehittää tutkimuskeskuksen toimintaa ja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle ja tutkimuskeskuksen johtokunnalle.

Pääjohtaja ratkaisee tutkimuskeskuksessa ratkaistavat asiat, joista ei ole erikseen säädetty.

Pääjohtaja vahvistaa työjärjestyksen. Työjärjestyksellä voidaan siirtää pääjohtajan ratkaisuvaltaa tutkimuskeskukseen palvelussuhteessa olevalle muulle henkilölle.

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi muun tutkimuskeskukseen palvelussuhteessa olevan henkilön ratkaistava.


5 §
Johtokunta

Tutkimuskeskuksella on johtokunta, joka tukee tutkimuskeskuksen johtamista strategisella tasolla.

Valtioneuvosto nimittää johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä, joista yksi edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä. Valtioneuvosto määrää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäseneksi ei voida valita sitä, joka on palvelussuhteessa tutkimuskeskukseen. Henkilöstön keskuudestaan valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa lukuun ottamatta nimitysasioita.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Johtokunta ratkaisee asiat pääjohtajan esittelystä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.


6 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunta ohjaa, seuraa ja valvoo tutkimuskeskuksen toimintaa. Johtokunta päättää tutkimuskeskuksen yleisistä toimintalinjoista ja tutkimuskeskukselle osoitetun valtion talousarviomäärärahan suuntaamisesta työ- ja elinkeinoministeriön kanssa sovittujen tulostavoitteiden mukaisesti. Johtokunta hyväksyy pääjohtajan ohella tutkimuskeskuksen puolesta työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tehtävän tulossopimuksen.

Johtokunta päättää valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetussa laissa tarkoitettujen tutkimuskeskuksen hallinnoimien osakeyhtiöiden omistajaohjauksesta.

Johtokunnan tehtävistä ja päätösvallasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.


7 §
Tutkimuskeskuksen hallinnoimat yhtiöt
Tutkimuskeskus voi suoraan tai hallinnoimansa osakeyhtiön kautta sijoittaa tutkimuskeskuksen toimintamenomäärärahaa valtion talousarviossa annetun valtuuden rajoissa yrityksiin ja muihin rajoitetun vastuun yhteisöihin, jotka:
1) perustetaan tutkimusta tai teknologian kaupallistamista edistävää yhteistyötä varten;
2) perustetaan teknologian kaupallista hyödyntämistä varten;
3) perustetaan tutkimuskeskuksen ulkomailla tapahtuvan toiminnan järjestämiseksi; tai
4) ottavat vastaan tutkimuskeskuksesta siirrettäviä toimintoja.

Tutkimuskeskus saa käyttää 1 momentissa tarkoitettuna sijoituksena myös omistamiaan aineettomia oikeuksia sekä tutkimuslaitteistoja ja muuta käyttöomaisuutta.

Tutkimuskeskus voi hallinnoimansa osakeyhtiön kautta tehdä 1 momentin mukaisen sijoituksen myös ulkomaille rekisteröityyn yhtiöön tai yhteisöön.

Tutkimuskeskus voi tuottaa hallinnoimilleen osakeyhtiöille hallinnollisia tukipalveluja markkinahintaista korvausta vastaan.


8 §
Oikeus ottaa vastaan lahjoituksia

Tutkimuskeskuksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.


9 §
Edunvalvonta

Tutkimuskeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja virastoissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tutkimuskeskukselle kuuluvissa asioissa, jollei muualla toisin säädetä.


10 §
Tarkemmat säännökset

Tutkimuskeskuksen organisaatiosta ja henkilöstöstä, johtamisesta, johtokunnan jäsenille maksettavista palkkioista, henkilöstön sijaisuuksista ja pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.


11 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan            päivänä            kuuta 20        .

Tällä lailla kumotaan valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annettu laki (144/1972).

Teknologian tutkimuskeskus VTT jatkaa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintaa.

Ennen tämän lain voimaantuloa asetettuun hallitukseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Toimielimen nimi muuttuu kuitenkin tämän lain tultua voimaan hallituksesta johtokunnaksi.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki


patenttilain 67 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan patenttilain (550/1967) 67 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 243/1997, seuraavasti:


67 §

Käräjäoikeus määrää kalenterivuodeksi kerrallaan tarpeellisen määrän 66 §:ssä tarkoitettuja asiantuntijoita. Ennen määräyksen antamista oikeuden on hankittava Teknologian tutkimuskeskus VTT:n lausunto. Ilman laillista syytä ei saa kieltäytyä ottamasta vastaan edellä mainittua tehtävää.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan            päivänä            kuuta 20        .

_______________

Laki


geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan geenitekniikkalain (377/1995) 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 782/2009, seuraavasti:


6 §
Asiantuntijaviranomaiset ja -laitokset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geenitekniikan asiantuntijaviranomaisina ja -laitoksina toimivat omilla toimialoillaan Elintarviketurvallisuusvirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Maa- ja elintarviketaloudentutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Suomen ympäristökeskus, Työterveyslaitos ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan            päivänä            kuuta 20        .

_______________

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2010