Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Eduskunnan vastaus 14/2012 vp

EV 14/2012 vp - HE 8/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain 8 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi autoverolain 8 §:n muuttamisesta (HE 8/2012 vp ).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 3/2012 vp ).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:


Laki


autoverolain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan autoverolain (1482/1994) 8 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 5/2009, seuraavasti:


8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veron osuus on kuitenkin vähintään liitteen verotaulukon 1 alin veron osuus.

_______________

Tämä laki tulee voimaan            päivänä            kuuta 20        .

Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 1 päivänä huhtikuuta 2012 tai myöhemmin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2012