Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Eduskunnan vastaus 21/2003 vp

EV 21/2003 vp - HE 40/2003 vp

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta (HE 40/2003 vp ).

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 2/2003 vp ).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:


Laki


rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta ja 4 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 17/2003, seuraavasti:


34 a luku

Terrorismirikoksista


1 §
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset
Joka terroristisessa tarkoituksessa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, tekee

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) tahallisen vaaran aiheuttamisen, tahallisen räjähderikoksen tai järjestyslain (612/2003) 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomisen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4 §
Terroristiryhmän toiminnan edistäminen
Joka edistääkseen tai tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää terroristiryhmän 1 tai 2 §:ssä tarkoitettua rikollista toimintaa,
1)  perustaa tai organisoi terroristiryhmän taikka värvää tai yrittää värvätä väkeä terroristiryhmää varten,
2)  varustaa tai yrittää varustaa terroristiryhmää räjähteillä, aseilla, ampumatarvikkeilla tai niiden valmistamiseen tarkoitetuilla aineilla tai tarvikkeilla taikka muilla vaarallisilla esineillä tai aineilla,
3)  toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa terroristiryhmälle koulutusta rikollista toimintaa varten,
4)  hankkii tai yrittää hankkia taikka luovuttaa terroristiryhmälle toimitiloja tai muita sen tarvitsemia tiloja taikka kulkuvälineitä tai muita ryhmän toiminnan kannalta erittäin tärkeitä välineitä,
5)  hankkii tai yrittää hankkia tiedon, jonka tuleminen terroristiryhmän tietoon on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, taikka välittää, luovuttaa tai ilmaisee terroristiryhmälle sellaisen tiedon,
6)  hoitaa terroristiryhmän tärkeitä taloudellisia asioita tai antaa ryhmän toiminnan kannalta erittäin tärkeitä taloudellisia tai oikeudellisia neuvoja tai
7)  tekee 32 luvun 6 tai 7 §:ssä tarkoitetun rikoksen,
on tuomittava, jos terroristiryhmän toiminnassa tehdään 1 §:ssä tarkoitettu rikos tai sellaisen rikoksen rangaistava yritys taikka 2 §:ssä tarkoitettu rikos, jollei teko ole 1 tai 2 §:n mukaan rangaistava tai siitä säädetä muualla laissa yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, terroristiryhmän toiminnan edistämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi.

Mitä 1 momentin 6 kohdassa säädetään oikeudellisesta neuvonnasta, ei koske rikoksen esitutkintaan tai tuomioistuinkäsittelyyn taikka rangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvää oikeudellisen avustajan tai asiamiehen tehtävien hoitamista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä           kuuta 20     .

_______________

Laki


rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan rikoslain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain 34 luvun 12 § ja

lisätään lukuun siitä lailla 17/2003 kumotun 13 §:n tilalle uusi 13 § seuraavasti:


34 luku

Yleisvaarallisista rikoksista


13 §
Oikeushenkilön rangaistusvastuu

Ydinräjähderikokseen ja 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yleisvaarallisen rikoksen valmisteluun sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan         päivänä             kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2003