Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Hallintovaliokunnan lausunto 17/2000 vp

Tarkistettu versio 2.0 HaVL 17/2000 vp - U 37/2000 vp

Ehdotus neuvoston säädökseksi Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) muuttamisesta Europolin toimivallan laajentamiseksi rahanpesuun

Suurelle valiokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan puhemies on 26 päivänä syyskuuta 2000 lähettänyt valtioneuvoston kirjelmän ehdotuksesta neuvoston säädökseksi Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) muuttamisesta Europolin toimivallan laajentamiseksi rahanpesuun (U 37/2000 vp ) käsiteltäväksi suureen valiokuntaan ja samalla määrännyt, että hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausuntonsa suurelle valiokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • poliisiylitarkastaja Kaarle J. Lehmus, sisä­asiainministeriö
  • rikosylitarkastaja Jari Liukku, keskusrikospoliisi

VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ

Ehdotuksen sisältö

Eurooppa-neuvosto piti 15. ja 16. lokakuuta 1999 Tampereella erityiskokouksen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomisesta Euroopan unioniin. Eurooppa-neuvosto totesi rahanpesun olevan keskeisellä sijalla järjestäytyneessä rikollisuudessa. Tämän vuoksi neuvostoa kehotettiin erityistoimiin rahanpesun torjumiseksi. Eräänä erityistoimena Eurooppa-neuvosto kehotti laajentamaan Europolin toimivaltaa rahanpesuun yleensä, riippumatta siitä, minkä tyyppisestä rikoksesta pestyt varat ovat peräisin (Eurooppa-neuvoston päätelmä n:o 56).

Muutosehdotuksen sisältö ja toteuttamismenettelypäätelmän n:o 56 perusteella on valmisteltu säädös (9426/1/00 Europol 14 rev 1). Säädös sisältää pöytäkirjan, jossa Europolin toimivallan määrittelevää Europol-yleissopimuksen 2. artiklaa täydennetään ottamalla mukaan rahanpesurikos yleensä riippumatta esirikoksesta. Kyseinen 2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti: Europolin ensivaiheen tehtävänä on laittoman huumausainekaupan, laittomien rahanpesutoimien, ydin- ja radioaktiivisten aineiden laittoman kaupan, laittoman maahantulon, ihmiskaupan ja varastettujen kulkuneuvojen laittoman kaupan estäminen ja niiden torjuminen.

Valtioneuvoston kanta

Valtioneuvosto kannattaa Europol-yleissopimuksen muuttamista siten, että rahanpesurikokset yleensä tulevat kuulumaan Europolin toimivaltaan. Tämä täyttää Tampereen Eurooppa- neuvoston kyseisen päätelmän sekä tehostaa siten rahanpesun vastaista toimintaa. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luominen perusteena Amsterdamin sopimus, Wienin toimintasuunnitelma ja Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmät edellyttävät muutoksia Europol- yleissopimukseen. Olisi tarkoituksenmukaista koota yhteen useampia neuvoston piirissä valmisteilla olevia muutosehdotuksia, jotka sitten yhtäaikaisesti lähetettäisiin kansallisille parlamenteille ratifioitavaksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ehdotus sisältyy Tampereella 15.-16.10.1999 pidetyn Eurooppa-neuvoston erityiskokouksen loppupäätelmiin.

Valiokunta on käsitellyt ehdotusta poliisin toiminnan kannalta ja mahdollisuutena parantaa poliisin toimintamahdollisuuksia rahanpesun ehkäisemisessä eurooppalaisena yhteistyönä Europolin kanssa. Ehdotus Europolin toimivallan laajentamisesta rahanpesuun palvelee myös Suomen etua ja parantaa mahdollisuuksia rahanpesun ehkäisemisessä.

Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että Europol-yleissopimusta koskevat tulevat lukuisat muutosehdotukset tulisi käsitellä suurempana kokonaisuutena yksittäisten muutosten sijaan.

Lausunto

Lausuntonaan hallintovaliokunta kunnioittavasti ilmoittaa,

että valiokunta yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2000

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Matti Väistö /kesk
jäs. Rakel Hiltunen /sd
Lauri Kähkönen /sd
Kari Kärkkäinen /skl
Kirsi Ojansuu /vihr
Heli Paasio /sd
Aulis Ranta-Muotio /kesk
Pekka Ravi /kok
Petri Salo /kok
Arto Seppälä /sd
Kari Urpilainen /sd
Jari Vilén /kok
vjäs. Pertti Hemmilä /kok


Valiokunnan sihteerinä on toiminut

apulaissihteeri Jukka Savola