Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Hallintovaliokunnan lausunto 29/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0 HaVL 29/2011 vp - U 46/2011 vp

Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI-asetus)

Suurelle valiokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan puhemies on 7 päivänä marraskuuta 2011 lähettänyt valtioneuvoston kirjelmän ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI-asetus) (U 46/2011 vp ) käsiteltäväksi suureen valiokuntaan ja samalla määrännyt, että hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausuntonsa suurelle valiokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • ylitarkastaja Akseli Koskela, työ- ja elin­keino­ministeriö
  • erityisasiantuntija Leena Vettenranta, oikeusministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

  • tietosuojavaltuutetun toimisto.

VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ

Ehdotus

Ehdotuksella luotaisiin oikeudellinen pohja IMI-järjestelmän tueksi. Tällä helpotetaan sisämarkkinoiden hallinnollista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa.

Ehdotuksessa vahvistetaan myös IMIssä noudatettavat tärkeimmät tietosuojaperiaatteet, jotka perustuvat direktiiviin 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja asetukseen (EY) N:o 45/2001 yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Ehdotuksen tarkemman sisällön osalta viitataan valtioneuvoston kirjelmään.

Valtioneuvoston kanta

Valtioneuvosto pitää EU:n sisämarkkinoiden edelleen kehittämistä yhtenä keskeisenä tavoitteena. On tärkeää kehittää toimia, jotka tukevat olemassa olevan lainsäädännön tehokkaampaa käytännön soveltamista ja toimeenpanoa. Rajat ylittävällä viranomaisyhteistyöllä on tärkeä rooli huolehdittaessa yritysten ja kansalaisten sisämarkkinaoikeuksien toteutumisesta käytännössä. Valtioneuvosto tukee siten IMI-järjestelmän käytön tehostamista ja vakiinnuttamista. Valtioneuvosto katsoo, että viranomaisyhteistyön syventäminen edistää osaltaan myös hallinnollisen taakan keventämistä.

IMI-järjestelmän käytännön soveltamisala määräytyisi ehdotuksen liitteen I perusteella. Koska ehdotuksen mukaan komissio voisi siirtää säädöksen liitteestä II liitteeseen I, tulee liitteen II sisältö olla IMI-järjestelmän käytön kannalta perusteltu. Valtioneuvosto pitää liitteen II sisältöä kannatettavana.

IMI-järjestelmää koskevalla ehdotuksella on tarkoitus yhtenäistää ja vakiinnuttaa järjestelmän käyttöön sovellettavia nykyisiä käytäntöjä. Näin ollen on tärkeää, että ehdotuksen jatkovalmistelussa varmistutaan siitä, ettei siihen sisällytetä kansallisesti sovellettavasta tietosuojalainsäädännöstä poikkeavia säännöksiä. Niin ikään on huolehdittava siitä, ettei ehdotuksella puututa kansallisten viranomaisten toimivaltasuhteisiin tai luoda niille uusia, kansallisesta tietosuojalainsäädännöstä poikkeavia velvoitteita.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta toteaa, että IMI-järjestelmä on EU:n sisämarkkinalainsäädännön soveltamiseen tarkoitettu sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä. Se on suojattu verkkosovellus, jonka avulla kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat viestiä nopeasti ja helposti muiden EU-maiden viranomaisten kanssa. Vuodesta 2008 käytössä ollutta järjestelmää, jota komissio hallinnoi, voi käyttää internetissä eikä sitä varten tarvitse asentaa erillisiä ohjelmia.

Järjestelmää käytetään tällä hetkellä ammattipätevyysdirektiivin ja palveludirektiivin nojalla tapahtuvaan tietojenvaihtoon. Lisäksi on käynnistetty toimenpiteet lähetettyjä työntekijöitä ja potilastietoja koskevien direktiivien sisällyttämiseksi järjestelmän piiriin. Jatkossa tietojenvaihtojärjestelmän käyttöalaa on tarkoitus laajentaa sisämarkkinapolitiikan muillekin alueille. Tehokkaalla tietojen vaihdolla helpotetaan jäsenmaiden viranomaisia rajat ylittävää hallinnollista yhteistyötä vaativien tehtävien hoidossa. Valiokunta pitää tärkeänä, että kansalaiset ja yritykset saavat IMIn ansiosta parempaa palvelua ja voivat näin hyödyntää yhä tehokkaammin sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Nykyisin IMIn toimintaa säännellään komission päätöksillä sekä komission antamalla suosituksella sisämarkkinoiden tietojärjestelmään liittyvistä tietosuojaohjeista. Käsiteltävänä olevan asetusehdotuksen tarkoituksena on luoda IMIlle asianmukainen oikeudellinen kehys, joka helpottaa IMIn tulevaa laajentamista uusille EU-lainsäädännön aloille. IMI-säännöstöön sisällytetään asetuksella myös henkilötietojen käsittelyä koskevat normit, jotka perustuvat olemassa olevaan henkilötietojen suojaa koskevaan EU-lainsäädäntöön. Valtioneuvoston tavoin valiokunta korostaa, ettei ehdotukseen tule sisällyttää kansallisesti sovellettavasta tietosuojalainsäädännöstä poikkeavia säännöksiä. Ehdotuksella ei tule myöskään puuttua viranomaisten toimivaltasuhteisiin tai luoda niille uusia, kansallisesta tietosuojalainsäädännöstä poikkeavia velvoitteita.

Lausunto

Lausuntonaan hallintovaliokunta ilmoittaa,

että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

vpj. Maarit Feldt-Ranta /sd
jäs. Reijo Hongisto /ps
Risto Kalliorinne /vas
Mika Kari /sd
Elsi Katainen /kesk
Timo V. Korhonen /kesk
Antti Lindtman /sd
Markus Lohi /kesk
Pirkko Mattila /ps
Outi Mäkelä /kok
Tapani Mäkinen /kok
Markku Mäntymaa /kok
Osmo Soininvaara /vihr
vjäs. Lasse Hautala /kesk


Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto