Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Hallintovaliokunnan mietintö 11/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0 HaVM 11/2006 vp - HE 32/2006 vp

Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi ulkomaalaislain sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 32/2006 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

 • neuvotteleva virkamies Tuomo Kurri ja ylitarkastaja Reijo Lahtinen, sisäasiainministeriö
 • ylitarkastaja Anne Hujala, sosiaali- ja terveysministeriö
 • erikoissuunnittelija Tero Mikkola, työministeriö
 • ulkomaalaispoliisin johtaja, ylikomisario Hannu Pietilä, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos
 • vähemmistövaltuutettu Rainer Hiltunen
 • tulosalueen johtaja Berit Kiuru, Ulkomaalaisvirasto
 • rikosylikomisario Jaakko Sonck, keskusrikospoliisi
 • suunnittelija Taina Martiskainen, Lastensuojelun Keskusliitto ry
 • lakimies Thomas Bergman, Pakolaisneuvonta ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Lapsiasiavaltuutettu
 • liikkuva poliisi
 • sisäasiainministeriö
 • Amnesty International, Suomen osasto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi ulkomaalaislakiin säännökset ihmiskaupan uhreille myönnettävästä oleskeluluvasta. Samalla lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös harkinta-ajasta, jonka kuluessa ihmiskaupan uhri voi toipua kokemuksistaan ja päästä rikollisten vaikutuspiiristä. Harkinta-aikana uhri voi tehdä päätöksen yhteistyöhön ryhtymisestä viranomaisten kanssa ihmiskaupasta epäiltyjen kiinni saamiseksi. Ehdotus liittyy neuvoston direktiiviin, jossa säädetään ihmiskaupan uhrille myönnettävästä oleskeluluvasta. Ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin ehdotetaan tehtäviksi ulkomaalaislain muuttamisesta johtuvat muutokset. Ulkomaalaisrekisteriin saataisiin tallettaa tiedot ihmiskaupan uhreista, joille on annettu harkinta-aika, ja tietoja rekisteristä luovuttaa myös ihmiskaupan uhrien vastaanoton järjestämiseksi.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ihmiskauppa on maailmanlaajuinen ilmiö, jonka tiedetään liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan ja harmaaseen talouteen. Ihmiskaupassa ihmisiä saatetaan muun muassa seksuaalisen ja työvoiman hyväksikäytön kohteiksi ja heidän elimiään kaupataan taloudellisessa hyötymistarkoituksessa.

Hallituksen esityksen keskeisenä tavoitteena on ihmiskaupparikosten torjuminen, rikollisten kiinni saaminen sekä uhrien suojeleminen. Esityksen taustalla on Euroopan unionin uhridirektiivi, joka on saatettava voimaan viimeistään 6 päivänä elokuuta 2006. Valiokunta toteaa lisäksi, että eduskunta on käsitellessään uutta ulkomaalaislakia edellyttänyt hallituksen valmistelevan kiireellisesti eduskuntakäsittelyä varten ulkomaalaislakia täydentävinä normeina muun muassa ihmiskaupan uhrien asemaa koskevat säännökset (HaVM 4/2004 vp - HE 28/2003 vp , HE 151/2003 vp ).

Valiokunta pitää tärkeänä toimia ihmiskaupan torjumiseksi ja uhrien suojelemiseksi. Uhrien tulee saada apua ja tukea vaikeaan tilanteeseensa. Oleskeluluvan saaneella uhrilla tulee olla mahdollisuus saada tarvittavaa suojelua, neuvontaa ja tukea uudelleen uhriutumisen estämiseksi. Neuvonnan, tuen ja muiden palvelujen järjestämistä onkin valmisteltu eri hallinnonalojen yhteistyönä. Valiokunta viittaa tässä yhteydessä myös hallituksen 25.8.2005 hyväksymään ihmiskaupan vastaiseen toimintasuunnitelmaan, jossa painotetaan ihmisoikeuksia ja uhrilähtöistä näkökulmaa ihmiskaupan vastaisen toiminnan lähtökohtina.

Ulkomaalaislain nojalla tapahtuvassa päätöksenteossa on lain 6 §:n 1 momentin nojalla erityistä huomiota kiinnitettävä lapsen etuun sekä hänen kehitykseensä ja terveyteensä liittyviin seikkoihin. Valiokunta on mietinnössään HaVM 4/2004 vp pitänyt tällaista niin sanottuun läpäisyperiaatteeseen perustuvaa lapsen etua koskevaa sääntelyä erittäin tärkeänä ulkomaalaislaissa. Valiokunta tähdentää vielä, että käsiteltävänä olevassa lakiehdotuksessa määriteltyjä oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä arvioitaessa on otettava huomioon alaikäisen uhrin erityisen haavoittuva asema, ikä ja kehitystaso. Lisäksi valiokunta toteaa, että esillä oleva hallituksen esitys edistää Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksen lapsikaupan estämistä koskevan artiklan 35 ja väärinkäytösten uhriksi joutuneiden lasten auttamista koskevan artiklan 30 toteutumista.

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää lakiehdotuksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Matti Väistö /kesk
vpj. Veijo Puhjo /vas
jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
Nils-Anders Granvik /r
Hannu Hoskonen /kesk
Jyrki Kasvi /vihr
Esko Kurvinen /kok
Lauri Kähkönen /sd
Heli Paasio /sd
Mauri Salo /kesk
Tapani Tölli /kesk
Ahti Vielma /kok
Tuula Väätäinen /sd


Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto