Gå till Riksdagen.fi suomi

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande 36/2010 rd

Granskad version 2.0 JsUU 36/2010 rd - MINU 10/2010 rd

Ministeriets utredning om kontroll av säkerheten i produkter som behövs vid djurhållning

Till jord- och skogsbruksministeriet

INLEDNING

Remiss

Jord- och skogsbruksministeriet lämnade den 2 mars 2011 till jord- och skogsbruksutskottet en utredning om kontroll av säkerheten i produkter som behövs vid djurhållning (MMO 6/2010 rd; MINU 10/2010 rd )..

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • specialmedarbetare Eeva Saarisalo, jord- och skogsbruksministeriet
  • jurist Tiina Lapveteläinen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira
  • laboratorieföreståndare Janne Nieminen och sektionschef Leena Partanen, Tullaboratoriet

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare behandlat ärendet som eget ärende med beteckningen MMO 6/2010 rd.

MINISTERIETS UTREDNING

Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (konsumentlagen) (75/2004 ) kan tillämpas på produkter avsedda för sällskapsdjur när djuret ses som konsumentens egendom. Övervakningen av sådana produkter hör alltså till Säkerhets- och kemikalieverket, som minister Sinnemäki konstaterar i sitt yttrande. Om man vill att konsumentlagen också ska gälla produktionsdjur måste den ändras.

I motsats till konsumentlagen gäller köplagen (355/1985 ) också affärer mellan verksamhetsutövare, alltså också handel med produkter för produktionsdjur. I köplagen står det bl.a. att varan ska vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan avviker från detta föreligger fel (17 §). Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 §). Lagen föreskriver också om köparens rättigheter, avhjälpande av skada och skadestånd.

I livsmedelslagstiftningen ingår harmoniserade författningar på EU-nivå om kontaktmaterial. I EU:s harmoniserade foderlagstiftning finns inga rättsakter om kontaktmaterial. Jord- och skogsbruksministeriet åsikt är att EU:s livsmedelslagstiftning behöver breddas till att även gälla material som produktionsdjursfoder kommer i kontakt med. Å andra sidan bör behovet av lagstiftning bedömas i förhållande till riskerna.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Utskottet påpekar att det på marknaden finns för djurhållning nödvändiga produkter (t.ex. fodertråg) som kan dels påverka djurs välbefinnande, dels via nyttodjur äventyra människors hälsa.

Enligt utredningen från ministeriet kan lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004 ) tillämpas på kontrollen av produkter för sällskapsdjur. Men lagen gäller inte djur som ingår i näringsverksamhet eller produktionsdjur eller de hälsorisker människan eventuellt utsätts för via dem. Tillsynen över produkter avsedda för sällskapsdjur hör till Säkerhets- och kemikalieverket, som sköter tillsynen utifrån allmän lag, dvs. lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet.

Köplagen (355/1987 ) kan tillämpas också på affärer mellan verksamhetsutövare, alltså också på handel med produkter för produktionsdjur. I köplagen står det bl.a. att varan ska vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan avviker från detta föreligger fel (17 §). Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 §). Lagen föreskriver också om köparens rättigheter, avhjälpande av skada och skadestånd. Däremot saknar lagen bestämmelser om myndighetstillsyn över produkterna.

När det gäller djurhållning ger bl.a. foderlagen (86/2008 ), livsmedelslagen (23/2006 ) och djurskyddslagen (247/1996 ) Livsmedelssäkerhetsverket i uppdrag att planera, styra och utveckla den rikstäckande tillsynen och i anknytning härtill informera om de krav som lagstiftningen ställer. I fråga om foder anlitar Livsmedelssäkerhetsverket i tillsynen inspektörer från närings-, trafik- och miljöcentralerna och auktoriserade inspektörer. Inom livsmedels- och djurskyddstillsynen är det i praktiken tjänstemän på regionförvaltningsverken och kommunerna som har hand om övervakningen (livsmedelsinspektörer och länsveterinärer respektive hälsoinspektörer och kommunveterinärer).

Bestämmelserna om material som kommer i kontakt med foder och övervakningen av dem hör enligt utredningen till de relevanta frågorna i sammanhanget. Varken den nationella lagstiftning eller EU-lagstiftning som ska övervakas innehåller bestämmelser om material som kommer i kontakt med foder och särskilda bestämmelser om sådant material står inte heller att finna annanstans i lagstiftningen. Med tanke på den övervakningen bör jord- och skogsbruksministeriet initiera lagstiftning i EU och vidta åtgärder för att de nationella livsmedelsbestämmelserna också ska gälla material som produktionsdjursfoder kommer i kontakt med.

Utlåtande

Jord- och skogsbruksutskottet föreslår

att jord- och skogsbruksministeriet beaktar det som sägs ovan.

Helsingfors den 4 mars 2011

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Jari Leppä /cent
vordf. Pertti Hemmilä /saml
medl. Lasse Hautala /cent
Hannu Hoskonen /cent
Anne Kalmari /cent
Johanna Karimäki /gröna
Lauri Kähkönen /sd
Esa Lahtela /sd
Mats Nylund /sv
Klaus Pentti /cent
Petri Pihlajaniemi /saml
Erkki Pulliainen /gröna
Arto Satonen /saml
Katja Taimela /sd
Pekka Vilkuna /cent


Sekreterare var

utskottsråd Carl Selenius