Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 1177/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 1177/2006 vp - Anne Holmlund /kok

Diabeetikkojen kohtelu vakuutuksia myönnettäessä

Eduskunnan puhemiehelle

Useat vakuutusyhtiöt ovat omaksuneet käytännön, jonka perusteella diabetesta sairastavalta voidaan evätä oikeus erinäisiin henkilövakuutuksiin, kuten sairauskulu-, matka- ja tapaturmavakuutuksiin. Vakuutustoiminnan luonteen kannalta on ymmärrettävää, että parantumaton sairaus voi olla esteenä sille, että kyseisen sairauden aiheuttamia kustannuksia ei voida korvata vakuutuksesta. Tällöin lienee kuitenkin asianmukaista sulkea vakuutuksenottajalla todettu sairaus vakuutusehdoissa korvattavuuden ulkopuolelle. On kuitenkin kohtuutonta, että 1-tyypin diabetesta sairastavalta voidaan evätä esimerkiksi tapaturma- tai sairauskuluvakuutus kokonaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Pitääkö hallitus perusteluissa kuvattua diabetesta sairastavien vakuutustilannetta lainmukaisena ja
onko sillä aikomusta puuttua sairauden perusteella tapahtuvaan syrjintään vakuutuksia myönnettäessä?

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2007

Anne Holmlund /kok
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Anne Holmlundin /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 1177/2006 vp:

Pitääkö hallitus perusteluissa kuvattua diabetesta sairastavien vakuutustilannetta lainmukaisena ja
onko sillä aikomusta puuttua sairauden perusteella tapahtuvaan syrjintään vakuutuksia myönnettäessä?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Matka-, sairauskulu- ja tapaturmavakuutukset kuuluvat vapaaehtoisiin vakuutuksiin, joissa on voimassa sopimusvapaus. Koska vakuutussopimuksen tekeminen kuuluu sopimusvapauden piiriin, vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta tehdä vakuutussopimusta jokaista sitä haluavan kanssa. Vakuutusta koskevaa hakemusta ei saa kuitenkaan hylätä hyvän vakuutustavan vastaisella perusteella.

Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto on vuonna 2002 hyväksynyt yhteiset periaatteet siitä, miten vakuutusyhtiöt toteuttavat hyvän vakuutustavan asettamia vaatimuksia vakuutussopimuksia tehdessään ja irtisanoessaan. Näissä periaatteissa todetaan muun muassa, että syy kieltäytyä vakuutussopimuksen tekemisestä voi liittyä joko vakuutettavaan riskiin tai asiakkaaseen. Henkilövakuutuksissa vakuutettava riski perustuu merkittävältä osalta vakuutettavan henkilön terveydentilaan. Tämän vuoksi on perusteltua, että asiakkaan terveydentila voi vaikuttaa vakuutusmaksuihin, vakuutusturvan laajuuteen ja viime kädessä myös vakuutuksen myöntämiseen.

Jokainen vakuutusyhtiö määrittelee vastuunvalintaperiaatteissaan sen, minkälaisia riskejä ja millä ehdoilla yhtiö vakuuttaa. Vastuunvalintaperiaatteissa kuten vakuutusyhtiöiden vakuutuksissakin on eroja eri yhtiöiden välillä. Osa vakuutusyhtiöistä myöntää vapaaehtoisen henkilövakuutuksen vakuutuksen hakijalta vaadittavan terveysselvityksen tietojen perusteella, kun taas osa yhtiöistä myöntää vakuutuksen ilman terveysselvitystä. Kuluttajien vakuutustoimisto on julkaissut yksityistapaturmavakuutuksia koskevan vertailun, josta käy ilmi esimerkiksi se, mitkä yhtiöt eivät vaadi terveysselvitystä.

Sopimuspakon säätämistä keskeisiin kuluttajavakuutuksiin pohdittiin oikeusministeriön työryhmässä, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi. Sopimuspakko ei kuitenkaan olisi voinut olla ehdoton, vaan vakuutuksenantajilla olisi silti oltava oikeus evätä vakuutus silloin, kun epäämiselle on asianmukainen, hyväksyttävä peruste. Hyväksyttävät perusteet voivat olla hyvinkin moninaisia. Koska tyhjentävän luettelon laatiminen hyväksyttävistä perusteista ei olisi ollut mahdollista, työryhmä päätyi siihen, että vakuutuksen hakijan asemaa on tarkoituksenmukaisempaa parantaa asettamalla vakuutusyhtiölle velvollisuus perustella vakuutushakemuksen hylkäävä päätöksensä. Vakuutussopimuslain uudistamista koskeva hallituksen esitys annettaneen eduskunnalle syksyllä 2007.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2007

Oikeusministeri Leena Luhtanen
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 1177/2006 rd undertecknat av riksdagsledamot Anne Holmlund /saml:

Anser regeringen att försäkringssituationen för dem som lider av diabetes är lagenlig och
ämnar regeringen ingripa mot den diskriminering på grund av sjukdom som sker vid beviljande av försäkringar?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Rese-, sjukkostnads- och olycksfallsförsäkringarna hör till de frivilliga försäkringarna för vilka gäller avtalsfrihet. Eftersom ingående av ett försäkringsavtal omfattas av avtalsfrihet har ett försäkringsbolag ingen skyldighet att ingå ett försäkringsavtal med vem som helst som önskar det. En ansökan om försäkring får dock inte förkastas på en grund som strider mot god försäkringssed.

Finska Försäkringsbolagens Centralförbund har år 2002 godkänt gemensamma principer för hur försäkringsbolagen vid ingående och uppsägning av försäkringsavtal skall förverkliga de krav som god försäkringssed uppställer. I dessa principer konstateras bl.a. att en orsak att vägra att ingå ett försäkringsavtal kan anknyta antingen till den risk som skall försäkras eller till kunden. Vid personförsäkringar består den risk som skall försäkras i betydande grad av hälsotillståndet för den som skall försäkras. Av denna orsak är det motiverat att kundens hälsotillstånd kan inverka på försäkringspremierna, omfattningen av försäkringsskyddet och i sista hand också på beviljande av försäkringen.

Vart och ett bolag definierar i sina principer för ansvarsval för hurudana risker och på vilka villkor bolaget försäkrar. I fråga om principerna för ansvarsvalet liksom även vad gäller försäkringarna finns det skillnader mellan bolagen. En del försäkringsbolag beviljar en frivillig personförsäkring på grundval av den utredning över hälsan som krävs av den som ansöker om försäkring, då igen en del av bolagen beviljar försäkring utan utredning över hälsan. Konsumenternas försäkringsbyrå har publicerat en jämförelse angående privata olycksfallsförsäkringar av vilken t.ex. framgår de bolag som inte kräver en utredning över hälsan.

Den arbetsgrupp inom justitieministeriet som hade som uppdrag att sammanställa ett förslag till revidering av lagen om försäkringsavtal övervägde ett kontraheringstvång i fråga om de centrala konsumentförsäkringarna. Kontraheringstvånget skulle dock inte ha kunnat vara absolut, utan man skulle trots allt ha varit tvungen att ge fösäkringsgivarna en rätt att avslå försäkringen då det föreligger en sakligt godtagbar grund för avslag. De godtagbara grunderna kan vara av vitt skilda slag. Eftersom det inte var möjligt att sammanställa en förteckning över godtagbara avslag stannade arbetsgruppen för att det var mera motiverat att förbättra ställningen för den som ansöker om försäkring genom att uppställa en skyldighet för försäkringsbolagen att motivera sitt avslag i fråga om försäkringsansökan. Regeringens proposition angående en revidering av lagen om försäkringsavtal torde bli överlämnad till riksdagen under hösten 2007.

Helsingfors den 8 mars 2007

Justitieminister Leena Luhtanen