Siirry Eduskunta.fi sivustolle 
[óÉ<‡ž [óÉ<‡ž [óÉ<‡ž [óÉ<‡ž blockquote>Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, että lainsäädännölliset esteet biokaasun käytölle traktoreissa sekä maa- ja metsätalouden työkoneissa voidaan poistaa mahdollisimman nopeasti ja näin saavuttaa kasvihuonekaasujen päästötavoitteet uusiutuvalla kotimaisella energialla?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Hallitus yhtyy kysymyksessä esitettyyn näkemykseen, että biokaasu on polttoaineominaisuuksiltaan ja ympäristöominaisuuksiltaan hyvä polttoaine niin sähkön ja lämmön tuotannossa kuin liikennepolttoaineenakin. Biokaasun käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa pyritään edistämään mm. uudella syöttötariffijärjestelmällä. Liikennekäytön osalta biokaasua voidaan tukea lähinnä laitosinvestoinneille myönnettävin investointituin.

Kysyjä toteaa, että biokaasun käytölle maatalouden traktoreissa ja työkoneissa asettaa lainsäädännöllisen esteen se, ettei ns. dual-fuel moottoritekniikalle ole nykyisellään mahdollisuutta saada EU:n harmonoimaa tyyppihyväksyntää.

Tältä osin hallitus toteaa, että uusien moottorityyppien hyväksyttämistä Euroopan laajuisille markkinoille on komissio antanut EU:n parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen traktoreita koskevan tyyppihyväksyntälainsäädännön uudistamiseksi. Uudistamisen yhteydessä tarkoituksena olisi, että jatkossa traktoreiden moottoreihin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin työkoneiden moottoreihin. Komissio on lisäksi esittänyt, että tyyppihyväksynnässä luovuttaisiin kokonaan traktorimoottoreiden päästödirektiivistä ja viitattaisiin suoraan työkoneiden moottoreiden päästödirektiiviin. Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa miten yksityiskohtaisesti eri moottoreita on tarkoitus säännellä.

Koska direktiivit eivät tällä hetkellä tunne dual-fuel-moottoreita, on tällaiselle moottorityypille kuitenkin mahdollista jo nykyisen lainsäädännön mukaisesti hakea tilapäinen hyväksyntä ns. uuden tekniikan sääntöjen mukaan eli direktiivin 2003/37/EY artiklan 11 mukaisesti.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2011

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 1186/2010 rd undertecknat av riksdagsledamot Lauri Oinonen /cent:

Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att så snart som möjligt undanröja de lagstiftningsmässiga hindren för användning av biogas i traktorer samt i jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner och därigenom uppnå målen för minskning av växthusgasutsläppen med inhemsk förnybar energi?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Regeringen omfattar den i spörsmålet presenterade synen att biogas är ett bra bränsle både i el- och värmeproduktionen och som drivmedel i fråga om bränsleegenskaper och miljöegenskaper. Målet är främja användningen av biogas i el- och värmeproduktionen bl.a. genom det nya systemet med inmatningspris. När det gäller användningen av biogas som bränsle för transporter kan biogasen närmast stödas genom investeringsstöd som beviljas för investering i anläggningar.

Frågeställaren konstaterar att ett lagstiftningsmässigt hinder för användningen av biogas i traktorer och arbetsmaskiner inom jordbruket utgörs av att det för närvarande inte är möjligt att få EU:s harmoniserade typgodkännande för motorer med den s.k. dual fuel-tekniken.

Till denna del konstaterar regeringen att för att nya typer av motorer ska bli godkända på den europeiska marknaden har kommissionen till Europaparlamentet och rådet framlagt ett förslag om revidering av lagstiftningen om typgodkännande av motorer i traktorerna. Avsikten med revideringen är att samma krav som tillämpas på motorerna i arbetsmaskiner i fortsättningen också ska tillämpas på motorerna i traktorer. Kommissionen har dessutom föreslagit att man vid typgodkännandet helt ska avstå från utsläppsdirektivet för traktormotorer och hänvisa direkt till det utsläppsdirektiv som gäller för motorerna i arbetsmaskiner. I detta skede är det ännu inte känt hur detaljerade bestämmelser om olika slags motorer som kommer att utfärdas.

Trots att direktiven inte för närvarande känner till dual fuel-motorer är det dock möjligt att redan enligt den nuvarande lagstiftningen för denna typ av motor ansöka om temporärt godkännande enligt de s.k. reglerna för den nya tekniken, dvs. enligt artikel 11 i direktiv 2003/37/EG.

Helsingfors den 25 februari 2011

Näringsminister Mauri Pekkarinen