Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 1369/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 1369/2010 vp - Risto Kuisma /sd

Biopolttoaineiden tuki

Eduskunnan puhemiehelle

Biopolttoaineiden suosiminen on muodikasta. Kuitenkin niiden tuotanto on johtanut ruokapulan pahenemiseen, ruuan hinnan voimakkaaseen nousuun ja nälkämellakoihin. Biopolttoaineiden tuotanto on myös kiihdyttämässä ilmastonmuutosta, vaikka sillä piti olla päinvastainen vaikutus. Sademetsiä hakataan laajasti bioviljelyn alta pois ja näin kiihdytetään ilmastopäästöjä. Suurin hulluus on, että biopolttoaineiden tuotanto kuluttaa keskimäärin enemmän energiaa kuin mitä siitä saadaan. Bioenergian tuotanto ei näin ollen pelkästään lisää ilmasto-ongelmia, vaan myös energiaongelmia.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Paljonko biobensiiniä ja biodieseliä tuetaan suoraan ja verotuella verrattuna bensiiniin ja dieseliin,
mitä muita tukia etanolin tuottaminen saa ja
paljonko tuki ja verotuki maksavat valtiolle vuodessa?

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2011

Risto Kuisma /sd
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Risto Kuisman /sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 1369/2010 vp:

Paljonko  biobensiiniä ja  biodieseliä tuetaan suoraan ja verotuella verrattuna bensiiniin ja dieseliin,
mitä muita tukia etanolin tuottaminen saa ja
paljonko tuki ja verotuki maksavat valtiolle vuodessa?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Suomessa liikenteen polttonesteiden verotus muuttui tämän vuoden alusta polttoaineen energiasisältöön ja hiilidioksidin ominaispäästöön perustuvaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi energiasisältöveron osalta sitä, että tuotteen energiasisältö kerrotaan veron määrällä, bensiinin ja etanolin tapauksessa 0,0157 eurolla megajoulelta. Vastaavasti polttoaineen hiilidioksidipäästö kerrotaan hiilidioksidiveron määrällä, joka on 0,0037 euroa megajoulelta. Edellä mainituilla laskentaperiaatteilla bensiinin kokonaisveroksi muodostuu 62,70 senttiä litralta ja etanolin veroksi 37,56 senttiä litralta. Litramääräisissä verotasoissa on selvät erot johtuen siitä, että etanolin energiasisältö ja laskennallinen hiilidioksidipäästö ovat selvästi fossiilista moottoribensiiniä alemmat. Kysymys ei ole biopolttoaineiden suosimisesta verotuksessa, vaan siitä, että etanolin alhaisempi energiasisältö ja hiilidioksidipäästö otetaan polttoaineverotuksessa objektiivisesti huomioon.

Viljat ja öljykasvit saavat yleisesti ottaen samat viljelytuet käytetään ne sitten ruuaksi, rehuksi tai polttoaineeksi. Varsinaisilla maatalouden tuilla etanolin tuotantoa ei tueta. Hallitus on myös varautunut tarvittaessa tukemaan erilaisten biopolttoaineiden tuotantoa ja kehittämistä investointituilla ja energiatuilla, mutta tähän asti niitä ei ole käytetty polttoaine-etanolin tukemiseen.

Kokonaisuutena tarkastellen liikenteen biopolttoaineita ei tueta erityisin tukijärjestelyin toisin kuin kysymyksessä todetaan.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 1369/2010 rd undertecknat av riksdagsledamot Risto Kuisma /sd:

Hur mycket stöds biobensin och biodiesel, direkt och genom skattestöd, i jämförelse med bensin och diesel,
vilka andra stöd får etanolproduktionen och
hur mycket kostar stödet och skattestödet staten per år?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Beskattningen av trafikbränsle ändrades i Finland vid ingången av detta år så att den baserar sig på energiinnehållet och det specifika koldioxidutsläppet i bränslet. Detta innebär i praktiken för t.ex. energiinnehållsskattens del att produktens energiinnehåll multipliceras med skattebeloppet, vilket för bensin och etanol är 0,015  euro per megajoule. På motsvarande sätt multipliceras bränslets koldioxidutsläpp med beloppet för koldioxidskatten, dvs. 0,0037 euro per megajoule. Enligt de ovannämnda beräkningsprinciperna utgör det totala skattebeloppet för bensin 62,70 cent per liter och skatten på etanol 37,56 cent per liter. Det finns en tydlig skillnad mellan skattenivåerna per liter, som en följd av att energiinnehållet och det kalkylerade koldioxidutsläppet är klart lägre när det gäller etanol än fossil motorbensin. Det är inte fråga om att biobränsle gynnas skattemässigt utan om att etanolens lägre energiinnehåll och koldioxidutsläpp objektivt beaktas i beskattningen av bränsle.

Spannmål och oljeväxter får generellt sett samma odlingsstöd oberoende av om de används som mat, foder eller bränsle. Etanolproduktionen stöds inte genom egentliga jordbruksstöd. Regeringen är också beredd att vid behov stöda produktionen och utvecklandet av olika typer av biobränslen genom investeringsstöd och energistöd, men tills vidare har stöden inte använts för att stöda användningen av etanol som bränsle.

Biobränslen som används i trafiken stöds inte som helhet betraktat genom särskilda stödformer, i motsats till vad som konstateras i spörsmålet.

Helsingfors den 6 april 2011

Finansminister Jyrki Katainen