Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 137/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 137/2003 vp - Pentti Tiusanen /vas

Jäävahvistettujen Mt Uikun ja Lunnin myynti

Eduskunnan puhemiehelle

Suomenlahden vaikeat jääolosuhteet ja niiden kemikaali- ja öljykuljetukselle asettamat haasteet ovat yleisessä tiedossa. Samoin on tiedossa sellaisten säiliöalusten puute, jotka kykenevät liikkumaan Suomenlahden vaikeissa jääolosuhteissa ns. normaalitalvena tai vaikeana pakkastalvena. Erityisen vähän on sellaisia säiliöaluksia, jotka pystyvät liikennöimään ilman jäänmurtajien apua.

Tällaisia aluksia ovat 16 000 dwt:n moottoritankkerit Lunni ja Uikku. Ne ovat 25 vuoden iästään huolimatta hyvässä kunnossa, ja ne on rakennettu vastaamaan 1 A Super -jääluokituksen vaatimuksia.

Fortum Oyj on myymässä aluksia. Ostajaehdokas on Venäjän Muurmanskista. Syyksi hyväkuntoisten, jää- ja meriturvallisten alusten myymiseen Fortum Oyj on esittänyt niiden iän. 25 vuotta vanhojen alusten on omistajan mukaan vaikeata saada rahtia. Aiotun kaupan toteutuessa alukset siirtyvät pois Itämereltä.

Alukset ovat erityisen käyttökelpoisia osana Suomenlahden ja Itämeren öljyntorjuntaa. Ne sopivat keventämään onnettomuuteen joutuneen kemikaali- tai öljyaluksen lastia, joka uhkaa joutua mereen. Erityisesti jääolosuhteissa ne ovat käyttökelpoisia. Aluksille on harkittu tämänkaltaista öljyvahinkojen hallintaan liittyvää tehtävää. Näissä suunnitelmissa vähintään toinen alus olisi valmiudessa osallistumaan öljyntorjuntaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen jäävahvistettujen Mt Uikun ja Lunnin myyntihankkeista ja
onko hallitus valmis käyttämään omistajaohjaustaan säilyttääkseen alukset pääsääntöisesti Itämerellä ja Suomenlahdella valmiina osallistumaan erityisesti suurten öljyonnettomuuksien torjuntaan?

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2003

Pentti Tiusanen /vas
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi kansanedustaja Pentti Tiusasen /vas näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 137/2003 vp:

Onko hallitus tietoinen jäävahvistettujen Mt Uikun ja Lunnin myyntihankkeista ja
onko hallitus valmis käyttämään omistajaohjaustaan säilyttääkseen alukset pääsääntöisesti Itämerellä ja Suomenlahdella valmiina osallistumaan erityisesti suurten öljyonnettomuuksien torjuntaan?

Vastauksena esitän kunnioittavasti seuraavaa:

Fortum Oyj:stä (Fortum) saadun tiedon mukaan puheena olevat alukset ovat ohittaneet 25 vuoden rajapyykin rakentamisvuosien ollessa 1976 ja 1977. Alusten työllistäminen Fortumin käytössä on erittäin vaikeaa, jopa mahdotonta.

Sinällään hyvässä kunnossa olevia laivoja voidaan kuitenkin edelleen hyödyntää Venäjän arktisissa kuljetuksissa maan sisäisessä liikenteessä. Tältä pohjalta on käyty neuvotteluja alusten myymisestä, ja saavutetut hinta- ja muut ehdot tyydyttävät myyjäosapuolia. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että Kvaerner-Masa Yards Oy omistaa puolet alukset omistavista laivanisännistöyhtiöistä.

Fortumin arvion mukaan yhtiön kontrollissa tulee jatkossakin olemaan riittävä määrä jäävahvistettua tonnistoa. Näin yhtiö voi huolehtia omista kuljetuksistaan ja myös tarvittaessa avustaa viranomaisia onnettomuustilanteissa. Fortumin kannalta on tärkeää, että tonnistoa uudistetaan ja sitä voidaan jatkuvasti hyödyntää kaupallisesti.

Öljyntorjuntatoimenpiteiden järjestäminen Suomessa on viranomaisen asia. Valtio ei omistajana voi tässä suhteessa asettaa erityisiä velvoitteita Fortumin kaltaisille taloudellisin perustein toimiville osakeyhtiöille. Fortum luonnollisesti täyttää lainsäädännöstä johtuvat velvoitteensa onnettomuustilanteissa.

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen
Till riksdagens talman

I det syfte 27 § riksdagens arbetsordning anger har Ni, Herr talman, till behöriga medlem av statsrådet översänt följande av riksdagsledamot Pentti Tiusanen /vänst undertecknade skriftliga spörsmål SS 137/2003 rd:

Är regeringen medveten om planerna på att sälja de isförstärkta fartygen mt Uikku och mt Lunni och
är regeringen beredd på att utnyttja ägarstyrningen för att dessa fartyg skall kunna kvarstå i trafik huvudsakligen på Östersjön och Finska viken och vara beredda att delta särskilt i bekämpningen av stora oljekatastrofer?

Som svar på detta spörsmål får jag vördsamt anföra följande:

Enligt uppgift från Fortum Abp (Fortum) har ifrågavarande fartyg passerat tjugofemårsstrecket, eftersom de är byggda år 1976 respektive 1977. Det är mycket svårt, om inte omöjligt, att sysselsätta dem så länge de är i Fortums ägo.

Fartygen, som i och för sig befinner sig i gott skick, kan dock fortfarande utnyttjas i Ryssland för arktiska transporter inom landet. Utgående från detta har förhandlingar förts om försäljning av fartygen och säljarna är nöjda med överenskomna priser och övriga villkor. I detta sammanhang bör det noteras att Kvaerner-Masa Yards Oy äger hälften av de rederibolag som i sin tur äger fartygen.

Enligt Fortums uppskattning kommer bolaget att också i fortsättningen ha kontroll över en tillräckligt stor isförstärkt flotta. På detta sätt kan bolaget sköta sina egna transporter och också vid behov hjälpa myndigheterna i olyckssituationer. Det är viktigt för Fortum att den gamla fartygsflottan byts ut mot nya fartyg och att flottan fortlöpande kan utnyttjas kommersiellt.

Organiserandet av oljebekämpning ankommer i Finland på myndigheterna. I detta hänseende kan staten som ägare inte ålägga ett aktiebolag, som Fortum, som agerar på affärsmässiga villkor några särskilda skyldigheter. Fortum kommer naturligtvis att fullgöra sina åligganden som följer av lagstiftningen.

Helsingfors den 24 juni 2003

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen