Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 1401/2010 vp

Granskad version 2.0 KK 1401/2010 vp - Anna-Maja Henriksson /r

Uppföljning och kontroll av biodieselprodukternas ursprung

Till riksdagens talman

Intresset för dieselbilar är stort, hälften av alla bilar som säljs i Europa är dieselbilar. Också Finland följer trenden. År 1998 var antalet sålda dieselbilar i Finland 15,69 % av det totala antalet sålda bilar och år 2008 49,63 %. Genom att använda biodiesel ger man upphov till mindre partikel- och kväveoxidutsläpp än om man använder vanlig diesel. Eftersom den innehåller förnybara råvaror minskar den också koldioxidutsläppen. Beroende på andelen förnybara råvaror i biodieseln kan man minska utsläppen av växthusgaser med 5-60 % jämfört med vanlig konventionell diesel. Detta uppmuntras också av staten.

Finansministeriet beslutade den 3 oktober 2007 att Neste Oil Abp:s NExBTL-biodiesel skall användas i ett försöksprojekt inom huvudstadsregionen och befrias från bränsleskatt under tiden. Skattebefrielsen innebär ungefär 7,2 miljoner euro under projekttiden 1.7.2007 till 31.12.2010. Åtgärden är ett led i att motverka klimatförändringen och öka produktionen och förbrukningen av biobränslen. Neste Oil Abp har satt som mål att bli världsledande producent av biodiesel och har startat upp produktionsanläggningar av biodiesel både i Finland, Rotterdam och Singapore. En viktig komponent i NExBTL-biodieseln är palmolja.

Palmolja produceras i huvudsak i två länder, Indonesien och Malaysia. Produktionen av palmoljan har väckt mycket kritik eftersom det antingen direkt eller indirekt innebär att regnskog skövlas för att ge plats åt odlingsmark för palmoljeodlingar. Detta i sin tur leder till att de minskade växthusutsläpp som uppstår i Finland när man använder sig av biodiesel egentligen försvinner mångfaldigt på de platser i Sydostasien där palmoljan framställs på grund av skövling av regnskog. Förutom de negativa effekter som uppstår i och med att regnskog skövlas så uppstår också stora mängder metangas i utvinningsskedet av palmoljeproduktionen. För tillfället tas inte metangasen tillvara vid utvinningsskedet. Metan är en mycket skadlig gas som ger upphov till ännu större belastning på klimatet.

Med hänvisning till det som anförs ovan får jag i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till den minister som saken gäller:

Hur kan regeringen via sin ägarstyrning ta ett globalt ansvar för miljön och förvissa sig om att det ekologiska kretsloppet inte belastas av att finska statsägda bolag utvinner råvaror på regnskogsområden?

Helsingfors den 15 mars 2011

Anna-Maja Henriksson /sv
Suomennos KK 1401/2010 vp - Anna-Maja Henriksson /r

Dieseltuotteiden alkuperän seuranta ja valvonta

Eduskunnan puhemiehelle

Dieselautoihin kohdistuu suuri kiinnostus. Puolet kaikista Euroopassa myytävistä autoista on dieselautoja. Myös Suomi seuraa tätä suuntausta. Vuonna 1998 Suomessa myytyjen dieselautojen määrä oli 15,69 % myytyjen autojen kokonaismäärästä, ja vuonna 2008 luku oli 49,63 %. Biodieselin käytöstä syntyy vähemmän hiukkas- ja typpioksidipäästöjä tavallisen dieselin käyttöön verrattuna. Koska se sisältää uusiutuvia raaka-aineita, myös hiilidioksidipäästöt vähenevät. Riippuen biodieselin uusiutuvien raaka-aineiden osuudesta voidaan kasvihuonekaasujen määrää vähentää 5-60 % yleiseen tavanomaiseen dieseliin verrattuna. Myös valtio kannustaa tähän.

Valtiovarainministeriö päätti 3 päivänä lokakuuta 2007 Neste Oil Oyj:n NExBTL-biodieselin käytöstä kokeiluhankkeessa pääkaupunkiseudulla ja sen vapauttamista polttoaineverosta tänä aikana. Verovapaus merkitsee noin 7,2 miljoonaa euroa projektin aikana 1.7.2007-31.12.2010. Toimenpide on osa ilmastomuutoksen hillitsemistä ja biopolttoaineiden tuotannon ja käytön lisäämistä. Neste Oil Oyj on asettanut tavoitteeksi maailman johtavan biodieseltuottajan aseman saavuttamisen ja käynnistänyt biodieselin tuotantolaitoksia niin Suomessa, Rotterdamissa kuin Singaporessakin. Merkittävänä osatekijänä NExBTL-biodieselissä on palmuöljy.

Palmuöljyä tuotetaan pääosin kahdessa maassa, Indonesiassa ja Malesiassa. Palmuöljyn tuotanto on saanut osakseen paljon arvostelua, koska se merkitsee joko välitöntä tai välillistä sademetsien tuhoamista palmuöljyviljelmien tieltä. Tämä puolestaan merkitsee, että Suomessa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen pienenemisen hyöty oikeastaan hupenee moninkertaisesti palmuöljyn valmistuspaikoilla Kaakkois-Aasiassa sademetsien tuhoamisen vuoksi. Sademetsien tuhoamisen kielteisten vaikutusten lisäksi syntyy myös suuria määriä metaanikaasua palmuöljyn tuotantovaiheessa. Tällä hetkellä metaanikaasua ei oteta talteen tuotantovaiheessa. Metaani on hyvin haitallinen kaasu, joka aiheuttaa ilmaston yhä suurempaa kuormitusta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus voi omistusohjauksensa kautta ottaa globaalin vastuun ympäristöstä ja varmistautua siitä, että ekologista kiertokulkua ei rasiteta Suomen valtion omistamien yhtiöiden raaka-ainetuotannolla sademetsäalueilla?

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2011

Anna-Maja Henriksson /r
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa  Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin /r näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 1402/2010 vp:

Miten hallitus voi omistusohjauksensa kautta ottaa globaalin vastuun ympäristöstä ja varmistautua siitä, että ekologista kiertokulkua ei rasiteta Suomen valtion omistamien yhtiöiden raaka-ainetuotannolla sademetsäalueilla?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Suomen valtion enemmistöomistuksessa oleva Neste Oil valmistaa ja myy korkealaatuista, uusiutuvista raaka-aineista valmistettua NExBTL-dieseliä, joka on laadultaan selvästi parempaa kuin perinteinen biodiesel tai fossiiliset dieselit. Tuote perustuu Neste Oilin omaan teknologiaan ja on markkinoiden edistyksellisin biopolttoaine. NExBTL-dieseliä yhtiö tuottaa tällä hetkellä sekä Porvoon että Singaporen tuotantolaitoksilla, joiden tuotantokapasiteetti on yhteensä 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Vuoden 2011 puolivälissä valmistuu yhtiön Rotterdamin laitos, jolloin tuotanto-kapasiteetti nousee yhteensä noin 2 miljoonaan tonniin vuodessa.

Biodieselin vahvalla kasvustrategialla yhtiö ilmoittaa pyrkivänsä edelläkävijäksi kasvavilla biopolttoainemarkkinoilla, jossa se ilmoittaa noudattavansa kestävän kehityksen politiikkaa. Valtio-omistaja on ollut alusta asti tietoinen tästä yhtiön kasvustrategiasta ja hyväksynyt sen, koska se tukee EU:ssa ja Suomessa asetettuja kasvihuonekaasupäästöjen alentamistavoitteita. Syksyllä 2010 Neste Oil jätti Euroopan komission käsiteltäväksi oman uusiutuvien polttoaineiden todentamisjärjestelmänsä, jolla osoitetaan, että NExBTL-diesel on tuotettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ja koko elinkaaren ajalta lasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat kaikilla yhtiön käyttämillä raaka-aineilla yli 40-80 % pienemmät verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

NExBTL-dieselin tuotannossa Neste Oil käyttää raaka-aineina elintarviketeollisuuden rasvajätettä, rypsiöljyä ja palmuöljyä, joista viimeksi mainittu on toistaiseksi osuudeltaan selvästi suurin. Palmuöljyn käyttö on herättänyt paljon kriittistä keskustelua, koska on epäilty palmuöljyn käytön ja tuotannon tuhoavan sademetsiä Malesiassa ja Indonesiassa ja olevan näin ollen kestävän kehityksen vastaista. Tähän haasteeseen Neste Oil on vastannut luomalla raaka-ainehankinnalleen täysin jäljitettävän järjestelmän, jonka ansiosta pystytään seuraamaan raaka-ainetoimituksia toimituseräkohtaisesti ja siten tuntemaan kaiken raaka-aineena käytettävän palmuöljyn alkuperä ja tuotantoketju.

Vuonna 2010 Neste Oil hankki yhteensä noin 1 % maailmassa tuotetusta (46 miljoonaa tonnia) palmuöljystä biodieselin valmistukseen. Yhtiö oli suurimpia sertifioidun ja vastuullisesti tuotetun palmuöljyn käyttäjiä. Yhtiö on sitoutunut käyttämään pelkästään sertifioitua palmuöljyä vuoden 2015 loppuun mennessä. Yhtiössä on tehty merkittävää työtä ilmastovaikutuksien - erityisesti palmuöljyn puristamovaiheen metaanipäästöjen - kartoittamiseksi. Jatkossa yhtiö ilmoittaa lisäävänsä palmuöljytuotannon sivutuotteiden steariinin ja rasvahappotisleen osuutta. Lisäksi yhtiö ilmoittaa jatkavansa muiden raaka-aineiden, kuten elintarviketeollisuuden rasvajätteen ja muiden kasviöljyjen, kasvavaa hyödyntämistä sekä pitkällä tähtäimellä muun muassa levä- ja mikrobiöljyjä koskevaa kehitystyötään.

Valtion omistajaohjaus on hyvin tietoinen Neste Oilin kestävän kehityksen mukaisista toimenpiteistä biodieselin tuotannossa ja pitää tärkeänä, että yhtiö jatkaa sellaisten toimenpiteiden kehittämistä, jotka vähentävät palmuöljyn käyttöön liittyviä haittavaikutuksia palmuöljyn tuotantoalueilla. Lisäksi valtio-omistaja pitää tärkeänä niitä toimenpiteitä, joilla yhtiö ilmoittaa pyrkivänsä dieselin tuotantonsa raaka-ainepohjan laajentamiseen ja samalla siinä palmuöljyn osuuden vähentämiseen.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011

Ministeri Jyri Häkämies
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 1401/2010 rd undertecknat av riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson /sv:

Hur kan regeringen via sin ägarstyrning ta ett globalt ansvar för miljön och förvissa sig om att det ekologiska kretsloppet inte belastas av att finska statsägda bolag utvinner råvaror på regnskogsområden?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Neste Oil, där finska staten är majoritetsägare, producerar och säljer högklassig NExBTL-diesel. Den tillverkas av förnybara råvaror och är kvalitetsmässigt klart bättre än traditionell biodiesel eller fossil diesel. Produkten är framtagen med hjälp av Neste Oils egen teknologi och är det mest avancerade biobränslet på marknaden. För närvarande producerar bolaget NExBTL-diesel i sina produktionsanläggningar i Borgå och Singapore. Deras sammanlagda produktionskapacitet uppgår till 1,2 miljoner ton per år. När bolagets anläggning i Rotterdam blir färdig i mitten av år 2011 kommer produktionskapaciteten att stiga till sammanlagt ca 2 miljoner ton per år.

Med sin starka tillväxtstrategi i fråga om biodiesel strävar bolaget efter att bli en föregångare på den växande marknaden för biobränsle, där bolaget meddelar att det följer en politik för hållbar utveckling. Staten som ägare har ända från början varit medveten om bolagets tillväxtstrategi och godkänt den, eftersom den stöder de mål för minskade utsläpp av växthusgaser som ställts upp av EU och Finland. Hösten 2010 lämnade Neste Oil sitt verifieringssystem för förnybara bränslen till Europeiska kommissionen för behandling. Det visar att NExBTL-dieseln har producerats i enlighet med principerna för hållbar utveckling, och att utsläppen av växthusgaser, med alla  råvaror som  bolaget  använder  och räknat  på hela produktens livscykel, är över 40-80 % lägre jämfört med fossila bränslen.

Som råvaror vid produktionen av NExBTL-diesel använder Neste Oil avfallsfett från livsmedelsindustrin och rypsolja samt palmolja, som för tillfället står för den största andelen av råvarorna. Användningen av palmolja har väckt mycket kritisk diskussion, eftersom det har förekommit misstankar om att användningen och produktionen av palmolja förstör regnskogar i Malaysia och Indonesien och därför inte produceras i enlighet med hållbar utveckling. Neste Oil har svarat på denna kritik genom att skapa ett system för sin råvaruanskaffning där varje leveransparti av råvaror går att spåra, och därmed får man veta ursprunget och hur produktionskedjan ser ut för all den palmolja som används.

År 2010 använde Neste Oil sammanlagt ca 1 % av all palmolja som producerades i världen (46 miljoner ton) i sin produktion av biodiesel. Bolaget hörde till de största användarna av certifierad och ansvarsfullt producerad palmolja. Bolaget har förbundit sig att använda endast certifierad palmolja senast vid utgången av 2015. Bolaget har utfört betydande arbete för att kartlägga inverkningarna på klimatet, i synnerhet de metanutsläpp som uppkommer när palmoljan utvinns. Bolaget meddelar att det i fortsättningen kommer att öka andelen stearin och fettsyradestillat, som uppkommer som biprodukter vid framställningen av palmolja. Dessutom meddelar bolaget att det fortsätter att öka utnyttjandet av andra råvaror, såsom avfallsfett från livsmedelsindustrin och andra växtoljor, och på lång sikt fortsätter sitt utvecklingsarbete med bl.a. oljor som produceras med hjälp av alger och mikrober.

Statens ägarstyrning är mycket medveten om de åtgärder i överensstämmelse med hållbar utveckling som Neste Oil vidtagit i sin produktion av biodiesel. Statens ägarstyrning anser det viktigt att bolaget fortsätter utveckla sådana åtgärder som minskar de skadeverkningar som användningen av palmolja orsakar i de områden där den produceras. Staten som ägare anser också att de åtgärder med hjälp av vilka bolaget har meddelat att det strävar efter att utvidga sin råvarubas och samtidigt minska andelen palmolja i produktionen av diesel är viktiga.

Helsingfors den 11 april 2011

Minister Jyri Häkämies