Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 159/2011 vp - Markku Eestilä /kok

Ammattiautoilijoiden liikennerikkomusten sakottamisen virhepisteytysjärjestelmä

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa ammattiautoilijoiden sakottaminen tapahtuu samoin periaattein kuin siviiliautoilijoiden. Todellisuudessa ammattiautoilija kärsii pienistäkin toistuvista liikennerikkomuksista moninkertaisen rangaistuksen siviiliautoilijoihin verrattuna.

Ajokiellon myötä ammattiautoilija menettää ansiotulonsa ajokiellon ajalta ja joissakin tapauksissa pitemmäksikin aikaa, koska ammattiajolupa hyllytetään pitemmäksi aikaa.

Todellisuudessa ajokieltorangaistus saa vielä neljännen rangaistuksenomaisen luonteen alueilla, joilla julkinen liikenne ei toimi. Suomi on pitkien etäisyyksien ja heikosti toimivan julkisen liikenteen maa, jossa oma auto on käytännössä välttämättömyys jopa ihmisen perustoimintojen kannalta.

Monissa Euroopan maissa on käytössä liikennerikkomusten virhepisteytysjärjestelmä. Esimerkiksi turvavyön käytön laiminlyönnistä voi saada yhden virhepisteen ja ylinopeudesta 1-3 virhepistettä ajonopeudesta riippuen. Pistejärjestelmässä kuljettaja menettää korttinsa, kun tietty pisteraja ylittyy. Näin saadaan suhteellistettua ammattiautoilijoiden liikennerikkomusten seuraukset.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko Suomessa valmisteilla samankaltaista liikennerikkomusten pisteytysjärjestelmää ammattiautoilijoiden sakottamiseksi kuin muualla Euroopassa?

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2011

Markku Eestilä /kok
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Markku Eestilän /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 159/2011 vp:

Onko Suomessa valmisteilla samankaltaista liikennerikkomusten pisteytysjärjestelmää ammattiautoilijoiden sakottamiseksi kuin muualla Euroopassa?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Hallituksen esitykseen (HE 212/2010 vp ) ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi keväällä 2011 antamassaan vastauksessa eduskunta hyväksyi nykyiseen liikennerikosten seuraamusjärjestelmään perustuvan järjestelmän eräin ehdotetuin muutoksin, mutta edellytti pisteytykseen pohjautuvan ajokorttiseuraamusjärjestelmän toteuttamista.

Euroopassa käytössä olevat liikennerikosten ajokorttiseuraamusjärjestelmät vaihtelevat maittain. Yhteistä pisteytykseen perustuville järjestelmille on, että tehdyt liikennerikokset ja -rikkomukset tietyn pistemäärän arvoisina joko kerryttävät pisteitä tai poistavat kuljettajalla alkuaan olevia pisteitä siihen saakka, kunnes ajokorttiseuraamuksen edellytykset täyttyvät. Järjestelmissä ei yleensä tehdä eroa ammatikseen ajavien ja muiden välillä. Sen sijaan ammattikuljettajia koskevat säännökset, esimerkiksi rattijuopumuksen kohdalla, voivat  olla tiukemmat. Suomessa käytössä oleva  ajokorttiseuraamusjärjestelmä jaottelee teot yhdestä teosta seuraamukseen johtaviin vakaviin liikennerikoksiin ja ns. toistuviin tekoihin, jolloin useammat, tiettynä määräaikana tehdyt teot johtavat yhdessä seuraamukseen. Seuraamukseen johtavat perusteet ovat kaikilla kuljettajilla samat, mutta ammattiautoilijan toimeentulo tai muu välttämätön liikkumistarve voidaan ottaa huomioon seuraamusta valittaessa ja ajokiellon kestossa.

Ensi keväänä on tarkoitus antaa valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta. Hallituksen tarkoituksena on, että pisteytysjärjestelmän valmistelua koskevat päätökset tehdään tässä yhteydessä.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2011

Liikenneministeri Merja Kyllönen
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 159/2011 rd undertecknat av riksdagsledamot Markku Eestilä /saml:

Bereder man i Finland ett likadant poängsystem för trafikförseelser för bötfällandet av yrkesförare som på annat håll i Europa?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

I sitt svar våren 2011 på regeringens proposition med förslag till körkortslag och vissa lagar som har samband med den (RP 212/2010 rd ) godkände riksdagen ett system som baserar sig på det nuvarande påföljdssystemet för trafikförseelser med vissa föreslagna ändringar, men förutsatte att ett system med körkortspåföljder utifrån poäng genomförs.

De körkortspåföljdssystem för trafikförseelser som används i Europa varierar från land till land. Gemensamt för de poängbaserade systemen är att trafikbrott och trafikförseelser enligt en viss poängsättning antingen ökar poängen eller minskar de poäng som föraren haft från början tills kriterierna för körkortspåföljd uppfylls. I systemen görs i allmänhet inte skillnad mellan yrkesförare och andra. Däremot kan bestämmelserna vara strängare för yrkesförare, till exempel i fråga om rattfylleri. Det system med körkortspåföljder som används i Finland delar in förseelserna i allvarliga trafikbrott som leder till påföljd för en förseelse och s.k. upprepade förseelser, då flera förseelser som gjorts under en viss tid sammantaget leder till påföljd. De grunder som leder till påföljd är lika för alla förare, men yrkesförares försörjning eller något annat nödvändigt behov av rörlighet kan beaktas vid valet av påföljd och i längden på körförbudet.

Enligt planerna kommer statsrådet att ge ett principbeslut om trafiksäkerhet nästa vår. Regeringens avsikt är att beslut om beredningen av ett poängsystem ska fattas i samband med detta.

Helsingfors den 28 oktober 2011

Trafikminister Merja Kyllönen