Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 160/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 160/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd

Lomautettujen perheiden päivähoitomaksujen kohtuullistaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Päivähoidon maksu määräytyy perheen veronalaisten tulojen mukaan. Hoitomaksua tarkistetaan, jos perheen tulot muuttuvat vähintään kymmenen prosenttia. Muutoksen tulee olla yhtäjaksoinen vähintään kahden kuukauden ajan. Lasten poissaoloista ei yleensä hyvitetä maksua, paitsi jos lapsi on sairauden vuoksi poissa enemmän kuin 10 hoitopäivää. Tällöin kuukausimaksusta peritään puolet. Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa kokonaisen kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Sen sijaan, jos lapsen vanhemmat joutuvat lomautetuiksi kuukauden ajaksi, päivähoitomaksusta pitää maksaa puolet. Lomautusten lisääntyessä ongelma on ajankohtainen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä lomautettujen perheiden lasten päivähoitomaksujen kohtuullistamiseksi niin, että päivähoitomaksu määräytyy todellisten hoitopäivien mukaisesti?

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2009

Pauliina Viitamies /sd
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pauliina Viitamiehen /sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 160/2009 vp:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä lomautettujen perheiden lasten päivähoitomaksujen kohtuullistamiseksi niin, että päivähoitomaksu määräytyy todellisten hoitopäivien mukaisesti?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Viime vuoden elokuussa voimaan tullut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (jäljempänä asiakasmaksulaki) muutos lisäsi päivähoitomaksujen määräämisen joustavuutta ja alensi pienituloisten perheiden päivähoitomaksuja. Lain mukaan päivähoitosuhteen irtisanomistilanteessa keskellä kuukautta, esimerkiksi vanhemman lomautuksen vuoksi, perheeltä laskutettava kuukausimaksu määrätään hoitopäivien todellisen lukumäärän perusteella. Asiakasmaksulaki jättää kunnalle harkintavallan sen suhteen, voivatko vanhemmat irtisanoa hoitosuhteen tilapäisesti tai tehdä hoitopaikan kanssa sopimuksen pidempiaikaisesta poissaolosta toimintakauden aikana niin, että maksu peritään todellisten hoitopäivien lukumäärän mukaan. Lisäksi laissa on oma kohtuullistamispykälänsä, joka mahdollistaa maksun perimättä jättämisen tai alentamisen asiakkaan maksukykyyn liittyvistä syistä.

Maksujärjestelmän joustavuuden jatkokehitystyön osalta eduskunta hyväksyessään asiakasmaksulain uudistuksen viime vuonna edellytti lausumassaan, että päivähoitomaksujen rakenteellisia ongelmia kartoitetaan. Myös maksujen rakenteellista uudistusta tulee valmistella. Jatkokehitystyössä on huomioitava se, että tällä hetkellä kunnat kattavat päivähoitomaksuilla noin kuudesosan päivähoitopalvelujensa käyttökustannuksista. Joustavuuden lisääminen asettaa haasteen maksurahoituksen vakaudelle erityisesti pienten kuntien osalta ja tähänkin haasteeseen vastaaminen edellyttää huolellista jatkovalmistelua ja ongelmien perusteellista kartoitusta. Päivähoitomaksujen rakenteellisiin ongelmiin on tarkoitus puuttua päivähoitolain kokonaisuudistuksen yhteydessä osana varhaiskasvatuksen hallinnollisen aseman selvittämistyötä, joka alkaa syksyllä 2009. Tässä selvityksessä tukeudutaan mahdollisuuksien mukaan myös Kaste-ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa olevaan asiakaskokemusten seuranta -aktiviteettiin (suunnitelman toimenpide 21), jossa lasten päivähoito on omana osakomponenttinaan ja jonka puitteissa voidaan kerätä tietoa myös päivähoitomaksujen ongelmapisteistä. Nyt esillä olevien välittömien lomautustilanteiden ongelmat joudutaan ratkaisemaan voimassa olevien säännösten perusteella.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2009

Peruspalveluministeri Paula Risikko
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 160/2009 rd undertecknat av riksdagsledamot Pauliina Viitamies /sd:

Vilka åtgärder tänker regeringen vidta så att familjer där föräldrarna är permitterade får skäliga dagvårdsavgifter för sina barn genom att dagvårdsavgiften bestäms enligt det faktiska antalet vårddagar?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

En ändring i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (nedan klientavgiftslagen) som trädde i kraft i augusti i fjol medförde större flexibilitet vid fastställandet av dagvårdsavgifter och lägre dagvårdsavgifter för familjer med låga inkomster. Om dagvården upphör mitt under en kalendermånad, till exempel på grund av att en förälder permitteras, ska den månadsavgift som tas ut av familjen enligt lagen bestämmas på grundval av det faktiska antalet vårddagar. Klientavgiftslagen ger kommunerna prövningsrätt när det gäller föräldrarnas möjlighet att säga upp en dagvårdsplats tillfälligt eller ingå avtal med dagvården om en längre tids frånvaro under verksamhetsperioden, så att avgiften tas ut för det faktiska antalet vårddagar. I lagen ingår dessutom en särskild skälighetsparagraf enligt vilken man inom barndagvården kan låta bli att ta ut en avgift eller sänka avgiften av orsaker som har att göra med klientens betalningsförmåga.

Vad gäller flexibiliteten i vidareutvecklingen av avgiftssystemet förutsatte riksdagen i ett uttalande i samband med att den i fjol godkände ändringen av klientavgiftslagen att de strukturella problemen inom dagvårdsavgifterna ska utredas. Också den strukturella förnyelsen av avgifterna måste beredas. I det fortsatta utvecklingsarbetet är det viktigt att man beaktar att kommunerna för närvarande täcker ungefär en sjättedel av dagvårdens driftskostnader med dagvårdsavgifter. En ökad flexibilitet innebär en utmaning för stabiliteten i avgiftsfinansieringen, i synnerhet för små kommuner, och för att kunna bemöta också denna utmaning krävs det en ingående fortsatt beredning och en noggrann kartläggning av problemen. Man har för avsikt att ta itu med de strukturella problemen med dagvårdsavgifter i samband med totalrevideringen av dagvårdslagen som ett led i arbetet med att klarlägga småbarnsfostrans ställning inom förvaltningen, som inleds hösten 2009. I det arbetet stödjer man sig i mån av möjlighet också på uppföljningen av klienternas erfarenheter i handlingsplanen för Kaste-programmet (åtgärd 21). I den är barndagvården en särskild delkomponent och inom ramen för den kan man också samla in information om problempunkterna inom dagvårdsavgifterna. De aktuella problemen i samband med permitteringar som genomförs nu måste lösas enligt gällande bestämmelser.

Helsingfors den 25 mars 2009

Omsorgsminister Paula Risikko