Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 220/2012 vp - Hanna Mäntylä /ps

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan vaikutukset

Eduskunnan puhemiehelle

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira asetti Lihaliike Agali Oy:n tuotteet myynti- ja käyttökieltoon ja julkaisi 12.1.2012 tiedotteen, jossa listattiin ne yritykset, jotka olivat Eviran saamien tietojen mukaan ostaneet Lihaliike Agali Oy:n tuotteita. Lihaliike Agali Oy on julkisuudessakin olleiden tietojen mukaan toiminut moitittavasti ja Eviran puuttuminen tilanteeseen on ollut välttämätöntä ensisijaisesti kuluttajien terveyden suojaamiseksi. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kenenkään ei kuitenkaan tiedetä sairastuneen.

Tiedotteessa ollut lista ravintoloista, joissa Lihaliike Agali Oy:n lihaa Eviran mukaan olisi ollut tarjolla, on ollut puutteellinen ja epätäsmällinen, jopa harhaanjohtava. Julkisuudessakin olleiden tietojen mukaan lista koottiin poliisilta saatujen myyntilaskujen perusteella, mutta tarkempaa selvitystä asiasta ei mitä ilmeisimmin tehty. Tämä johti siihen, että listalle päätyi esimerkiksi sellaisia ravintoloita, joissa ei ollut tarjolla Lihaliike Agali Oy.n tuotteita, sellaisia ravintoloita, joihin oli tilattu vain koe-erä lihaa tai sellaisia ravintoloita, joilla oli keskenään sama nimi. Ehkäpä listan epätäsmällisyys olisi voitu huomata ainakin sellaisen nimen kuin "Grilli" kohdalla. "Grilli" löytynee lähes jokaiselta paikkakunnalta Suomesta, eikä kuluttaja tällaisen ilmoituksen perusteella voi yksilöidä, mikä "Grilli" on kyseessä. Puutteellinen tai virheellinen lista ei suojaa kuluttajien terveyttä parhaalla mahdollisella tavalla.

Julkisuudessa oli hyvin pian tiedotteen julkistamisen jälkeen tietoja, joiden mukaan Eviran julkaisemalla listalla olleiden ravintoloiden myynti oli laskenut jopa yli puolella. Nyt julkisuudessa on ollut tietoja, joiden mukaan muutama yrittäjä on myynnin laskun vuoksi jo joutunut lopettamaan toimintansa. Ravintola-alalla jo pelkkä huhu pilaantuneista tuotteista riittää karkottamaan asiakkaat, saati sitten viranomaisen julkaisema tiedote. Sen vuoksi olisi ensiarvoisen tärkeää, ettei vääriä tietoja julkaistaisi. Jälkikäteen niiden aiheuttamien vahinkojen korjaaminen ja ravintoloiden maineen palauttaminen on todella vaikeaa, ellei mahdotonta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi Evira ei tarkistanut poliisilta saamiaan tietoja niin, että listalle ei olisi päätynyt puutteellista tai virheellistä tietoa, eikä yrityksille olisi aiheutunut edellä kuvattuja vahinkoja,
miksi Evira ei tarkistanut poliisilta saamiaan tietoja, jotta kuluttajat olisivat saaneet oikeaa ja täsmällistä tietoa siitä, missä ravintoloissa Lihaliike Agali Oy:n lihaa oli myynnissä,
miksi Evira ei ole tarkempia tietoja saatuaan korjannut tai tarkentanut internetsivuiltaan löytyvää tiedotetta ja
onko tilanne muuttunut siinä määrin, ottaen huomioon että muutamat ravintolat ovat jo joutuneet lopettamaan toimintansa, että Eviran toimintaa ja yrittäjien mahdollisia korvauksia olisi punnittava uudelleen?

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2012

Hanna Mäntylä /ps
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Hanna Mäntylän /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 220/2012 vp:

Miksi Evira ei tarkistanut poliisilta saamiaan tietoja niin, että listalle ei olisi päätynyt puutteellista tai virheellistä tietoa, eikä yrityksille olisi aiheutunut edellä kuvattuja vahinkoja,
miksi Evira ei tarkistanut poliisilta saamiaan tietoja, jotta kuluttajat olisivat saaneet oikeaa ja täsmällistä tietoa siitä, missä ravintoloissa Lihaliike Agali Oy:n lihaa oli myynnissä,
miksi Evira ei ole tarkempia tietoja saatuaan korjannut tai tarkentanut internetsivuiltaan löytyvää tiedotetta ja
onko tilanne muuttunut siinä määrin, ottaen huomioon että muutamat ravintolat ovat jo joutuneet lopettamaan toimintansa, että Eviran toimintaa ja yrittäjien mahdollisia korvauksia olisi punnittava uudelleen?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (yleinen elintarvikeasetus) säädetään elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä. Asetuksen tarkoituksena on ihmisten terveyden sekä kuluttajien etujen korkeatasoinen suojelu. Jos toimivaltaisilla viranomaisilla on perustellut syyt epäillä, että elintarvike voi aiheuttaa riskin ihmisen terveydelle, viranomaisten on tiedottava yleisölle riskin luonteesta sekä toimenpiteistä, joita on toteutettu riskin ehkäisemiseksi, vähentämiseksi tai poistamiseksi (10 artikla). Lisäksi tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi ja takaisinvedon mahdollistamiseksi on elintarvikealan toimijoilla oltava tiedot siitä, mihin he ovat toimittaneet tuotteitaan (18 artikla). Toimijan on välittömästi käynnistettävä menettelyt sellaisten tuotteiden poistamiseksi markkinoilta, jotka eivät täytä elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia vaatimuksia (19 artikla). Jos elintarvikealan toimija ei noudata edellä mainittua yleisessä elintarvikeasetuksessa säädettyä velvollisuutta, valvontaviranomainen voi elintarvikelain (23/2006) nojalla määrätä elintarvikkeen poistettavaksi markkinoilta.

Koska Lihaliike Agali Oy laiminlöi tuotteiden takaisinvetoa koskevan velvollisuutensa, viranomaisten oli ryhdyttävä kiireellisiin toimenpiteisiin terveydelle vaarallisiksi epäiltyjen elintarvikkeiden poistamiseksi markkinoilta. Lihaliike Agali Oy:llä ei kuitenkaan ollut lainsäädännön edellyttämää tuotteiden jäljitettävyyden mahdollistavaa kirjanpitoa, josta olisi ilmennyt kuinka paljon ja minne tai minkälaisiin yrityksiin se oli toimittanut tuotteitaan. Ongelman laajuutta ei siten voitu hahmottaa eikä Turun elintarvikevalvontaviranomaisilla ollut saatavissa tietoja tuotteiden vastaanottajista. Edellä mainituista syistä Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) pyysi ja sai poliisilta alustavan luettelon yrityksistä, joille Lihaliike Agali Oy:n oli todettu myyneen tuotteitaan vuoden 2011 aikana. Yritysten nimet oli poimittu poliisin haltuun ottamista myyntilaskuista. Laskujen lisäksi Lihaliike Agali Oy:ltä löytyi kuitenkin runsaasti kuitteja myös käteisostoista, joista ei lainkaan ilmennyt, keille tuotteita on myyty. Lihaliike Agali Oy:hyn kohdistuneita Eviran toimenpiteitä sekä tiedottamista 12.1.2012 on selvitetty vastauksessa kirjalliseen kysymykseen KK 3/2012 vp.

Jotta elintarviketurvallisuutta vaarantavat tuotteet saataisiin poistettua mahdollisimman pian markkinoilta, Evira keskittyi ohjaamaan valvontaa ja varmistamaan, että valvontaviranomaiset ryhtyivät välittömiin valvontatoimiin ja tarkastivat kiireellisesti kaikki Eviran päätöksessä mainitut yritykset ja muut vastaavat yritykset, joille tuotteita on saatettu toimittaa. Evira kehotti 18.1.2012 kuntien valvontaviranomaisia viipymättä tarkastamaan valvonta-alueellaan päätöksessä mainitut sekä tarvittaessa muut toimijat ja ilmoittamaan tarkastusten tuloksesta Eviraan.

Kuntien valvontaviranomaiset saivat tarkastukset päätökseen helmikuun 2012 alussa, ja Evira julkaisi tätä koskevan tiedotteen 6.2.2012. Valvontaviranomaiset tekivät Lihaliike Agali Oy:n tuotteiden jäljittämiseksi yhteensä noin 200 tarkastusta. Valtaosassa tarkastetuista kohteista ei ollut tarkastushetkellä Lihaliike Agali Oy:stä peräisin olevia tuotteita. Tiedotteessa tuotiin esille se, että muutamat yritykset olivat ostaneet Lihaliike Agali Oy:stä vain koe-eriä, mutta tilauksia ei jatkettu tuotteiden huonolaatuisuuden vuoksi. Lisäksi muutama yritys oli kertonut palauttaneensa tuotteet takaisin Lihaliike Agali Oy:lle samasta syystä.

Vaikka poliisilta saadut tiedot Lihaliike Agali Oy:n asiakkaista olivat osittain epätarkat, niin ne olivat kuitenkin ainoat saatavissa olevat tiedot sekä riittävä ja lainmukainen peruste valvonnan suuntaamiseksi. Näiden tietojen perusteella Evira saattoi ryhtyä toimenpiteisiin poistaakseen terveydelle vaaralliseksi epäillyt tuotteet markkinoilta ja tiedottaakseen niistä sekä kuluttajille että elintarvikealan toimijoille. Tuotteiden jäljitettävyyttä koskevien tietojen puuttumisen vuoksi Eviran valvontatoimenpiteet ja tiedottaminen kohdistuivat paitsi luettelossa mainittuihin elintarvikealan toimijoihin myös kaikkiin vastaaviin yrityksiin, joille Lihaliike Agali Oy oli saattanut toimittaa tuotteitaan. Toimenpiteiden ja tiedottamisen tarkoituksena oli varmistaa, että elintarvikealan toimijat ryhtyvät itsenäisesti toimiin terveydelle vaarallisiksi epäiltyjen tuotteiden poistamiseksi myynnistään. Evira täsmensi tiedotteessaan 6.2.2012 Lihaliike Agali Oy:n tuotteita ostaneita yrityksiä koskeneita tietoja edellä kuvatulla tavalla.

Evira toteutti yleisen elintarvikeasetuksen mukaisia valvontatoimenpiteitä ja tiedotti tuotteisiin liittyvästä terveysvaarasta siinä laajuudessa, kuin se oli välttämätöntä kuluttajien suojaamiseksi. Virasto on näin ollen toiminut asiassa lakisääteisten velvoitteidensa mukaisesti yleisen elintarvikeasetuksen edellyttämällä tavalla. Siten tilanne ei ole miltään osin, ei vahingonkorvaustenkaan osalta, muuttunut.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 220/2012 rd undertecknat av riksdagsledamot Hanna Mäntylä /saf:

Varför kontrollerade inte Evira de uppgifter ämbetsverket fick från polisen, så att inte bristfällig eller felaktig information kommit med på listan, och företagen hade besparats de ovan beskrivna skadorna,
varför kontrollerade inte Evira de uppgifter verket fick från polisen, så att konsumenterna hade fått korrekt och exakt information om de restauranger där kött från köttleverantören Lihaliike Agali Oy fanns till försäljning,
varför har Evira inte, efter att ha fått noggrannare uppgifter, korrigerat eller preciserat det meddelande verket lagt ut på sin webbplats och
har situationen nu förändrats så mycket, med beaktande av att vissa restauranger tvingats lägga ner sin verksamhet, att frågan om Eviras agerande och eventuella ersättningar till företagarna borde omprövas?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (allmänna livsmedelsförordningen) anger allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning och förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. Förordningens syfte är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och konsumenternas intressen. När det finns välgrundad anledning att misstänka att ett livsmedel kan utgöra en risk för människors hälsa, ska myndigheten informera allmänheten om hälsoriskens art och de åtgärder som man har vidtagit för att förhindra, minska eller undanröja risken (artikel 10). För att produkterna med säkerhet ska kunna spåras och återkallas ska livsmedelsföretagare ha uppgifter om vart de har levererat sina produkter (artikel 18). Om ett livsmedel inte uppfyller kraven för livsmedelssäkerhet ska livsmedelsföretagaren omedelbart inleda förfaranden för att dra tillbaka detta livsmedel från marknaden (artikel 19). Om livsmedelsföretagaren inte fullföljer det ovan nämnda åliggandet enligt den allmänna livsmedelsförordningen, kan tillsynsmyndigheten med stöd av livsmedelslagen (23/2006) besluta att livsmedlet ska återkallas från marknaden.

Eftersom köttleverantören Lihaliike Agali Oy försummade sin skyldighet att återkalla produkterna från marknaden, måste myndigheterna vidta brådskande åtgärder för att från marknaden återkalla de livsmedel som misstänktes medföra hälsofara. Lihaliike Agali Oy hade emellertid inte en sådan bokföring som enligt lagen krävs med tanke på produkternas spårbarhet, där det hade framgått vilka mängder produkter affären hade levererat, och vart och till vilka företag produkterna hade levererats. Det gjorde att man inte kunde få något grepp om problemets omfattning, och hos Åbo stads livsmedelstillsynsmyndighet gick det inte heller att få uppgifter om produkternas mottagare. På grund av de ovan nämnda orsakerna begärde och fick Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) av polisen en preliminär förteckning över företag, till vilka Lihaliike Agali Oy hade konstaterats sälja produkter under år 2011. Företagens namn hade tagits från de försäljningsfakturor som beslagtagits av polisen. Förutom fakturor påträffades i köttaffären emellertid också ett stort antal kvittenser för kontantköp, där det inte framgick åt vem produkterna sålts. För Eviras åtgärder gentemot Lihaliike Agali Oy 12.1.2012 samt informationen om detta har redogjorts i svaret på det skriftliga spörsmålet SS 3/2012 rd.

För att så fort som möjligt avlägsna de produkter som misstänktes orsaka fara för människors hälsa på marknaden koncentrerade sig Evira på att styra övervakningen och säkerställa att tillsynsmyndigheterna vidtog omedelbara tillsynsåtgärder och i brådskande ordning inspekterade alla företag som nämndes i Eviras beslut och motsvarande företag, till vilka produkter kunde tänkas ha levererats. Evira uppmanade 18.1.2012 kommunernas övervakningsmyndigheter att i sina områden utan dröjsmål kontrollera de företag som nämndes i Eviras beslut och vid behov också andra företag, och anmäla resultaten av kontrollerna till Evira.

Kommunernas övervakningsmyndigheter slutförde kontrollerna i början av februari 2012, och Evira publicerade ett pressmeddelande om saken 6.2.2012. Övervakningsmyndigheterna utförde sammanlagt ca 200 kontroller i syfte att spåra produkter från Lihaliike Agali Oy. På största delen av de inspekterade objekten fanns vid kontrolltillfället inga produkter från Lihaliike Agali Oy. I pressmeddelandet framhölls, att en del företag hade köpt enbart provpartier av köttleverantören Lihaliike Agali Oy, men inte fortsatt beställningarna på grund av produkternas dåliga kvalitet. Dessutom hade några företag uppgett att de av samma orsak returnerat produkter till Lihaliike Agali Oy.

Trots att de uppgifter man fått av polisen om köttföretaget Lihaliike Agali Oy:s kunder till en del var inexakta, var detta ändå den enda information som stod att få, och en tillräcklig och laglig grund för styrning av övervakningen. På grundval av dessa uppgifter kunde Evira vidta åtgärder för att avlägsna de produkter som misstänktes orsaka fara för människors hälsa från marknaden, och informera såväl konsumenterna som livsmedelsföretagen om åtgärderna. Eftersom uppgifter som gäller produkternas spårbarhet saknades riktades såväl Eviras tillsynsåtgärder som information, förutom till de livsmedelsföretag som nämndes i förteckningen, också till alla andra motsvarande företag, till vilka Lihaliike Agali Oy kunde tänkas ha levererat produkter. Avsikten med åtgärderna och offentliggörandet av uppgifterna var att säkerställa att livsmedelsföretagarna självständigt skulle vidta åtgärder för att avlägsna produkter som misstänktes vara hälsofarliga från sin försäljning. I sitt pressmeddelande 6.2.2012 preciserar Evira uppgifterna om de företag som köpt produkter från köttleverantören Lihaliike Agali Oy på ovannämnda sätt.

Evira har genomfört tillsynsåtgärderna enligt den allmänna livsmedelsförordningen, och informerat om hälsofarorna med produkterna i den omfattning som var nödvändig med tanke på skyddet av konsumenterna. Ämbetsverket har handlat i fallet i enlighet med sina lagstadgade åligganden, enligt den allmänna livsmedelsförordningens bestämmelser. Situationen har således inte förändrats i något avseende, inte heller i fråga om betalningen av skadeersättningar.

Helsingfors den 18 april 2012

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen