Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 227/2012 vp

Granskad version 2.0 KK 227/2012 vp - Thomas Blomqvist /r ym.

Brister i tullens kommunikation på svenska

Till riksdagens talman

Företagsamheten är mycket viktig för vårt land. Inte minst i det nuvarande ekonomiska läget behöver vi företag som skapar sysselsättning och välfärd. Vi bör därför stöda våra företagare och ge dem goda verksamhetsförutsättningar.

Vår ekonomi är starkt beroende av exporten, och här har tullen en viktig uppgift att främja en smidig utrikeshandel. Tullen är bland annat i kontakt med företagare gällande olika bestämmelser. Tyvärr har det från finlandssvenskt och åländskt företagarhåll lyfts fram att det finns brister i tullens kommunikation på svenska. För alla svenskspråkiga företagare i vårt land är det mycket viktigt att all nödvändig information även finns på svenska.

Enligt språklagens (423/2003 ) 23 § 1 mom. har tullen - precis som alla andra myndigheter - en skyldighet att självmant se till att medborgarnas språkliga rättigheter förverkligas. I de fall det är fråga om tullens centralförvaltning eller tvåspråkiga tulldistrikt, stipulerar språklagens 23 § 3 mom. att då en tvåspråkig myndighet tar kontakt med enskilda individer eller juridiska personer ska myndigheten använda sig av kundens eget språk, alternativt använda både finska och svenska. Språklagens 11 § föreskriver att företag, föreningar eller andra juridiska personer har med iakttagande i tillämpliga delar av de bestämmelser som gäller individens språkliga rättigheter rätt att använda sitt protokollspråk i kontakt med myndigheter. Språklagen gäller inte på Åland, men enligt självstyrelselagen för Åland är tullen skyldig att använda svenska i sin skriftväxling.

Med hänvisning till det som anförs ovan får vi i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till den minister som saken gäller:

Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att tullens svenskspråkiga kommunikation garanteras?

Helsingfors den 28 mars 2012

Thomas Blomqvist /sv
Peter Östman /kd
Elisabeth Nauclér /sv
Lars Erik Gästgivars /sv
Suomennos KK 227/2012 vp - Thomas Blomqvist /r ym.

Tullin ruotsinkielisen viestinnän puutteet

Eduskunnan puhemiehelle

Yrittäjyys on hyvin tärkeää maallemme. Varsinkin nykyisessä taloustilanteessa tarvitsemme työllisyyttä ja hyvinvointia luovia yrityksiä. Meidän on tämän vuoksi tuettava yrittäjiä ja tarjottava heille hyvät toimintaedellytykset.

Taloutemme on voimakkaasti viennistä riippuvainen, ja tässä tullilla on tärkeä tehtävä joustavan ulkomaankaupan edistäjänä. Tulli on muun muassa yhteydessä yrittäjiin eri määräysten osalta. Valitettavasti suomenruotsalaiselta ja ahvenanmaalaiselta yrittäjätaholta on tuotu esiin, että tullin ruotsinkielisessä viestinnässä on puutteita. Kaikille maamme ruotsinkielisille yrittäjille on hyvin tärkeää, että kaikki tarvittava tieto on myös ruotsinkielisenä.

Kielilain (423/2003 ) 23 §:n 1 momentin mukaan tullilla - aivan kuten kaikilla viranomaisilla - on velvollisuus oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että kansalaisten kielelliset oikeudet toteutuvat. Niissä tapauksissa, joissa kyse on tullin keskushallinnosta tai kaksikielisistä tullipiireistä, kielilain 23 §:n 3 momentissa säädetään, että kaksikielisen viranomaisen tulee yhteydenotoissaan yksityishenkilöihin ja oikeushenkilöihin käyttää asiakkaan omaa kieltä, vaihtoehtoisesti sekä suomea että ruotsia. Kielilain 11 §:ssä säädetään, että yhtiöllä, yhdistyksellä ja muulla oikeushenkilöllä on, noudattaen soveltuvin osin yksityishenkilön kielellisistä oikeuksista annettuja säännöksiä, oikeus viranomaisessa asioidessaan käyttää pöytäkirjakieltään. Kielilaki ei ole voimassa Ahvenanmaalla, mutta Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan tulli on velvollinen käyttämään ruotsia kirjeenvaihdossaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä tullin ruotsinkielisen viestinnän varmistamiseksi?

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2012

Thomas Blomqvist /r
Peter Östman /kd
Elisabeth Nauclér /r
Lars Erik Gästgivars /r
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Thomas Blomqvistin /r ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 227/2012 vp:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä tullin ruotsinkielisen viestinnän varmistamiseksi?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Tullilaitos pyrkii kaikessa toiminnassaan täyttämään kielilain ja Ahvenanmaan itsehallintolain vaatimukset ja ottamaan huomioon alueelliset kielelliset tarpeet. Sekä kielellisistä syistä että Ahvenanmaan verorajamenettelyjen erityisosaamisen vuoksi, Ahvenanmaan tullipiiri on hoitanut suurelta osin Ahvenanmaan ja Manner-Suomen väliseen tavaraliikenteeseen ja verotukseen liittyviä tehtäviä.

Tullitoimintojen sähköistämisen myötä tullilaitoksen tehtäviä on ryhdytty organisoimaan yhä enenevissä määrin valtakunnallisiin toimintayksiköihin, jolloin yritysten ja Tullin välinen tietojenvaihto tapahtuu sähköisiä kanavia hyödyntäen. Toimintojen sähköistäminen on vähentänyt asiakkaiden tarvetta asioida fyysisesti tullitoimipaikassa, minkä lisäksi asiakas voi tehdä tarvittavat ilmoitukset ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Toimintojen sähköistäminen ei ole suinkaan vähentänyt Tullin viestinnälle asetettuja vaatimuksia, vaan uusien tietojärjestelmien ja toimintojen käyttöönotto edellyttää oikeaa ja oikea-aikaista ohjeistusta ja tiedotusta sekä varsinkin uusien järjestelmien käyttöönottovaiheessa riittävää asiakastukea. Tilanteet voivat olla haastavia sekä asiakkaalle että Tullille.

Tulli kääntää ruotsiksi kaiken tarpeellisen aineiston sekä asiakkaiden että Tullin henkilökunnan käyttöön. Tällaisia ovat muun muassa asiakasohjeet ja -tiedotukset sekä tietojärjestelmiä koskevat ohjeet. Tullin ruotsinkieliset nettisivut pyritään pitämään saman sisältöisinä suomenkielisten nettisivujen kanssa. Tullineuvonta palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi puhelimitse, sähköpostitse ja paikan päällä.

Tullilaitoksen hallintorakennetta ollaan uudistamassa valtakunnallisesti toimivan organisaation suuntaan. Suunnitteluprosessissa on pyritty huomioimaan myös se, kuinka Tullin toiminnot olisivat parhaiten järjestettävissä valtakunnallisissa toimintayksiköissä, jotta myös ruotsin ja saamenkielisiä asiakkaita voitaisiin palvella asianmukaisesti ja kielilainsäädännön edellyttämällä tavalla. Uudistusta kokevaa hallituksen esitystä valmistellaan valtiovarainministeriössä ja tarkoitus olisi, että se voitaisiin antaa eduskunnalle vielä kevätistuntokaudella.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2012

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 227/2012 rd undertecknat av riksdagsledamot Thomas Blomqvist /sv m.fl.:

Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att tullens svenskspråkiga kommunikation garanteras?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Tullväsendet bemödar sig om att i all sin verksamhet uppfylla kraven i språklagen och självstyrelselagen för Åland samt beakta regionala språkliga behov. Såväl av språkliga skäl som på grund av de specialkunskaper som krävs för skattegränsförfarandena i handeln med Åland har Ålands tulldistrikt till stor del skött de uppgifter som gäller godstrafiken och beskattningen mellan Åland och Fastlands-Finland.

I takt med att tullförfarandena elektroniserats har man i allt högre grad börjat överföra tullväsendets uppgifter till rikstäckande verksamhetsenheter, varvid utbytet av information mellan företagen och tullen sker via elektroniska kanaler. Utvecklingen av elektroniska förfaranden har minskat kundernas behov av att fysiskt besöka tullkontoren för att uträtta sina ärenden, vilket dessutom innebär att kunderna kan lämna nödvändiga anmälningar oberoende av tid och plats.

De elektroniska förfarandena har inte i något avseende minskat tullens krav på kommunikationen, utan införandet av nya informationssystem och förfaranden förutsätter korrekt och rättidig handledning och information, och i synnerhet när nya system införs ställs det krav på tillräckligt kundstöd. Situationen kan vara utmanande för både kunderna och tullen.

Tullen översätter allt behövligt material till svenska med tanke på såväl kundernas som personalens behov. Hit hör bland annat anvisningar och meddelanden avsedda för kunderna och anvisningar som gäller informationssystemen. Ambitionen är att innehållet på tullens svenskspråkiga webbsidor ska överensstämma med de finskspråkiga webbsidorna. Tullen informerar på finska, svenska och engelska per telefon och e-post och på plats.

Man står i begrepp att förnya tullväsendets förvaltningsstruktur i riktning mot en nationellt fungerande organisation. I planeringsprocessen har man också försökt ta hänsyn till hur tullförfaranden bäst kan ordnas inom ramen för en rikstäckande verksamhetsenhet så att även svensk- och samiskspråkiga kunder kan få ändamålsenlig service på det sätt som avses i språklagstiftningen. En regeringsproposition som gäller revideringen bereds som bäst vid finansministeriet och tanken är att den ska lämnas till riksdagen före utgången av vårsessionen.

Helsingfors den 17 april 2012

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen