Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 234/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 234/2005 vp - Päivi Räsänen /kd

Telekuuntelun mahdollistaminen ihmiskaupan tutkinnassa ja seksikaupan kriminalisoiminen

Eduskunnan puhemiehelle

Epäilyt Suomen joutumisesta ihmiskaupan läpikulkumaaksi näyttävät nyt entistäkin aiheellisemmilta. Rikoslakia uudistettiin hiljattain, jotta ihmiskauppaa, paritusta ja prostituutiota voitaisiin torjua aiempaa tehokkaammin. Ihmiskauppa tuli rangaistavaksi, mutta ehdotettuja telekuunteluoikeuksia ei epäillyn ihmiskaupan kohdalla hyväksytty. Ongelman laajuutta ja tutkinnan vaikeutta vähäteltiin. Samoin lykättiin päätös seksipalvelujen ostamisen kriminalisoinnista tälle vuodelle.

Ihmiskaupassa on kysymys vakavasta kansainvälisestä rikollisuudesta ja räikeistä ihmisoikeuksien loukkauksista. Tutkinta vaatii kansainvälistä yhteistyötä ja tehokkaita keinoja näytön saamiseksi. Siksi pakkokeinolain mahdollistama telekuuntelu tulisi ulottaa myös ihmiskaupan tutkintaan. Esitys tästä voitaisiin antaa samassa yhteydessä kuin täksi vuodeksi luvattu esitys seksipalvelujen ostamisen kriminalisoinnista annetaan.

Suomi on myös seksikaupan välittäjien kohdemaa. Suuri osa seksikaupasta on ulkomailta toimivien rikollisjärjestöjen organisoimaa. Jotta naisten ja tyttöjen houkuttelua Suomeen prostituoiduiksi voitaisiin ehkäistä, Suomen tulisi pikaisesti säätää seksipalvelujen ostaminen rangaistavaksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus esittää pakkokeinolain muutosta niin, että telekuuntelu on mahdollista epäiltäessä jotakuta ihmiskaupasta ja
pysyykö hallitus lupauksessaan tuoda tänä vuonna esityksen seksipalvelujen ostamisen kriminalisoinnista?

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2005

Päivi Räsänen /kd
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Päivi Räsäsen /kd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 234/2005 vp:

Aikooko hallitus esittää pakkokeinolain muutosta niin, että telekuuntelu on mahdollista epäiltäessä jotakuta ihmiskaupasta ja
pysyykö hallitus lupauksessaan tuoda tänä vuonna esityksen seksipalvelujen ostamisen kriminalisoinnista?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Pakkokeinolain (450/1987 ) 5 a luvun 2 §:ää on muutettu 1 päivänä elokuuta 2004 voimaan tulleella lailla pakkokeinolain muuttamisesta (651/2004 ) niin, että pykälän 1 momentin 7 kohdan mukaan telekuuntelu on mahdollista, kun on syytä epäillä jotakuta ihmiskaupasta tai törkeästä ihmiskaupasta.

Oikeusministeriössä valmistellaan parhaillaan hallituksen esitystä, johon sisältyy seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisoiminen ja joka annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2005.

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Oikeusministeri Johannes Koskinen
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 234/2005 rd undertecknat av riksdagsledamot Päivi Räsänen /kd:

Har regeringen för avsikt att lägga fram ett förslag till ändring av tvångsmedelslagen så att teleavlyssning är möjlig också när någon misstänks för människohandel, och
ämnar regeringen hålla sitt löfte att i år lägga fram en proposition om kriminalisering av köp av sextjänster?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Tvångsmedelslagens (450/1987 ) 5 a kap. 2 § har genom den lag om ändring av tvångsmedelslagen som trädde i kraft den 1 augusti 2004 (651/2004 ) ändrats så att teleavlyssning enligt paragrafens 1 mom. 7 punkt är möjlig när någon är skäligen misstänkt för människohandel eller grov människohandel.

Vid justitieministeriet bereds som bäst en regeringsproposition i vilken ingår en kriminalisering av köp av sexuella tjänster. Propositionen kommer att överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2005.

Helsingfors den 1 april 2005

Justitieminister Johannes Koskinen