Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 238/2012 vp

Granskad version 2.0 KK 238/2012 vp - Elisabeth Nauclér /r ym.

Finlands Standardiseringsförbunds (SFS) enspråkiga verksamhet och kommunikation

Till riksdagens talman

Finlands standardiseringsförbund SFS ry (Suomen Standardisoimisliitto) är centralorganisationen för standardiseringsfrågor i Finland och på Åland. Det är en oberoende förening med näringslivet och staten som medlemmar. SFS får via ett resultatavtal med arbets- och näringsministeriet en finansiering på 1,9 miljoner euro (2011) för att handha en rad uppgifter. I Finland är SFS nationell centralorganisation för standardiseringen. SFS sköter de viktigaste administrativa uppgifterna i anslutning till standardiseringen liksom det nationella upprätthållandet av standardiseringssystemet.

Men SFS saknar helt information och tjänster på svenska, både på sin hemsida, www.sfs.fi, och i form av publikationer eller nyhetsservice. Ytterligare kan man konstatera att staten genom ministeriet tar en aktiv roll i organisationen genom att arbets- och näringsministeriets överinspektör Matti Alasalmi är medlem i standardiseringsnämnden.

SFS samarbetar med utländska organisationer och företräder Finland i den internationella ISO-organisationen liksom i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Vidare handhar SFS det finländska informationscentret för WTO-frågor. SFS ansvarar för att Finland har en nationell standardsamling som överensstämmer med internationella avtal, leder och koordinerar det nationella standardiseringsarbetet, upprätthåller standardsamlingen, tillhandahåller nationella standarder och informerar om standardiseringsfrågor samt upprätthåller en databas över dylik information.

Vi anser att SFS driver verksamhet på statens vägnar och att förbundet följaktligen skall efterleva språklagen. Dessutom hör standardisering till rikets behörighet enligt 27 § 19 mom. i Ålands självstyrelselag, vilket medför att den information och kommunikation om de bestämmelser angående standardisering som skall gälla på Åland skall finnas tillgängligt på svenska enligt självstyrelselagen för Åland.

Arbets- och näringsministeriet måste se till att bestämmelserna om att tillgodose de nationella språkliga rättigheterna följs, även då tjänster köps utifrån eller flyttas över till externa aktörer. Standardisering är av väsentligt intresse för alla företag såväl i riket som på Åland. En aktör som driver verksamhet på statens vägnar skall alltid förpliktigas att uppfylla lagstadgade skyldigheter till fullo.

Med hänvisning till det som anförs ovan får vi i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till den minister som saken gäller:

Med hänvisning till det anförda önskar vi få en redogörelse över vilka åtgärder arbets- och näringsministeriet avser vidta för att råda bot på det missförhållande som nu råder vad gäller SFS:s svenskspråkiga informationsverksamhet och tjänster samt hur snart detta kan ske?

Helsingfors den 23 mars 2012

Elisabeth Nauclér /sv
Thomas Blomqvist /sv
Peter Östman /kd
Lars Erik Gästgivars /sv
Suomennos KK 238/2012 vp - Elisabeth Nauclér /r ym.

Suomen Standardisoimisliiton yksikielinen toiminta ja viestintä

Eduskunnan puhemiehelle

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisointiasioiden keskusjärjestö Suomessa ja Ahvenanmaalla. Se on riippumaton yhdistys, jossa on jäseninä elinkeinoelämä ja valtio. SFS saa työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmitun tulossopimuksen nojalla valtion rahoitusta 1,9 miljoonaa euroa (2011) joidenkin tehtävien hoitamista varten. Suomessa SFS on standardisoinnin kansallinen keskusjärjestö. SFS hoitaa tärkeimmät standardisointiin liittyvät hallinnolliset tehtävät, kuten kansallisen standardisointijärjestelmän ylläpidon.

Mutta SFS:ltä puuttuu kokonaan ruotsinkielinen tiedotus ja palvelu kotisivuiltaan, www.sfs.fi, ja julkaisut ja uutispalvelu. Lisäksi voidaan todeta, että valtiolla on ministeriön kautta aktiivinen rooli järjestössä, ja työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Matti Alasalmi on standardisointilautakunnan jäsen.

SFS tekee yhteistyötä ulkomaisten järjestöjen kanssa ja edustaa Suomea kansainvälisessä ISO-järjestössä samoin kuin eurooppalaisessa standardisointijärjestössä CEN:issä. Edelleen SFS hoitaa Suomen WTO-tiedotuskeskusta. SFS vastaa siitä, että Suomella on kansallinen standardisointikokoelma, joka vastaa kansainvälisiä sopimuksia, ja johtaa ja koordinoi kansallista standardisointitoimintaa, ylläpitää standardisointikokoelmaa, pitää kansallisia standardeja saatavina ja tiedottaa standardisoinnista sekä ylläpitää tällaista tietoa koskevaa tietojärjestelmää.

Katsomme, että SFS harjoittaa toimintaa valtion puolesta ja että liiton tulisi näin ollen noudattaa kielilakia. Lisäksi standardisointi kuuluu valtakunnan toimivaltaan Ahvenanmaan itsehallintolain 27 §:n 19 momentin mukaisesti, minkä vuoksi Ahvenanmaalla voimassa olevia standardisointimääräyksiä koskevan tiedon on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan oltava saatavana ruotsinkielisenä.

Työ- ja elinkeinoministeriön on huolehdittava siitä, että kansallisia kielellisiä oikeuksia koskevia säädöksiä noudatetaan myös ostettaessa palveluja ulkopuolelta tai siirrettäessä niitä ulkopuolisille toimijoille. Standardisoinnilla on olennainen merkitys kaikille yrityksille niin valtakunnassa kuin Ahvenanmaallakin. Valtion puolesta toimintaa harjoittava tulee aina velvoittaa täyttämään laissa säädetyt velvollisuudet täysimääräisesti.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Edellä todettuun viitaten toivomme saavamme selvityksen toimenpiteistä, joihin työ- ja elinkeinoministeriö aikoo ryhtyä nyt vallitsevan epäkohdan korjaamiseksi SFS:n ruotsinkielisessä tiedotustoiminnassa ja palveluissa, sekä tiedustelemme, miten pian tämä voi tapahtua?

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2012

Elisabeth Nauclér /r
Thomas Blomqvist /r
Peter Östman /kd
Lars Erik Gästgivars /r
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Elisabeth Nauclérin /r ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 238/2012 vp:

Edellä todettuun viitaten toivomme saavamme selvityksen toimenpiteistä, joihin työ- ja elinkeinoministeriö aikoo ryhtyä nyt vallitsevan epäkohdan korjaamiseksi SFS:n ruotsinkielisessä tiedotustoiminnassa ja palveluissa, sekä tiedustelemme, miten pian tämä voi tapahtua?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Huolimatta standardisointitoiminnan laajasta merkityksestä taloudelle ja yhteiskunnalle standardisointitoiminta on lähtökohtaisesti yksityisen sektorin, lähinnä kaupan ja teollisuuden, vapaaehtoista toimintaa. Standardisointitoimintaa keskusjärjestönä hoitaa Suomessa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, joka toimii yksityisoikeudellisena yhdistyksenä. Sen toiminta ei ole lakisääteistä. Voimassa oleva standardisoimislaki (197/1942) ei sääntele järjestön toimintaa. Suomen valtio on mukana yhdistyksessä sen jäsenenä (ministeriöt), ja viranomaiset seuraavat standardisointitoimintaa siltä osin kuin se liittyy EU-tuotedirektiivien oleellisiin vaatimuksiin. Direktiivienkin yhteydessä standardit ovat vapaaehtoisia ja vain yksi keino osoittaa eurooppalaisten vaatimusten mukaisuus.

SFS:n tehtäviin ei liity julkisen vallan käyttöä, eikä sen tehtäviä voida pitää myöskään julkisina hallintotehtävinä.

Kielilakia (423/2003) sovelletaan tuomioistuimissa ja muissa valtion viranomaisissa, kunnallisissa viranomaisissa, itsenäisissä julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja tasavallan presidentin kansliassa (viranomainen). Lisäksi valtion liikelaitoksen sekä sellaisen palvelua tuottavan yhtiön, jossa valtiolla tai kunnalla on määräämisvalta, on annettava palvelua ja tiedotettava suomeksi ja ruotsiksi toiminnan laadun ja asiayhteyden edellyttämässä laajuudessa. Myös sellaista yksityistä, jolle julkinen hallintotehtävä on lailla tai lain nojalla säädetty, koskevat samat kielilain velvoitteet kuin edellä lueteltuja viranomaisia.

SFS:llä ei ole siten kielilakiin perustuvaa velvollisuutta palvella tai tiedottaa ruotsiksi.

SFS hoitaa teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamista määrittelevän direktiivin (98/34/EY) edellyttämää ilmoitusmenettelyä standardien osalta. Tästä on säännelty lailla teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisön säännösten soveltamisesta (1594/1994) erityisesti teknisten määräysten osalta. Tätä lakia tultaneen tarkistamaan standardien osalta. Tehtävän laajuus on SFS:n kokonaisuudessa marginaalisen pieni (1-2 henkilötyövuotta).

SFS saa valtionapua 1,7 miljoonaa euroa kuluvana vuonna. Tämä vastaa n. 22 %:n osuutta kokonaiskustannuksista. Tämä ei ministeriön näkemyksen mukaan riitä velvoittamaan toimimaan ruotsin kielellä. Tyypillisesti valtionavun osuus on viimeisten kymmenen vuoden aikana vaihdellut välillä 20-25 %.

Työ- ja elinkenoministeriö pitää kuitenkin tärkeänä tiedon tuottamista standardisointitoiminnasta myös ruotsiksi, ja ministeriö tulee keskustelemaan SFS:n kanssa seuraavassa ministeriön ja SFS:n johdon välisessä säännönmukaisessa tapaamisessa mahdollisuudesta antaa informaatiota standardisoinnista ruotsin kielellä SFS:n Internet-sivuilla.

TEM:llä (silloisella kauppa- ja teollisuusministeriöllä) on vuosina 2002 ja 2003 on ollut lainsäädäntöhankkeet standardisointilain uusimiseksi. Vanhan vuoden 1942 lain kumoamista harkitaan ministeriössä parhaillaan eurooppalaisen standardisointiasetuksen voimaantulon (komission ehdotuksen mukaan 1.1.2013) yhteydessä.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2012

Työministeri Lauri Ihalainen
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 238/2012 rd undertecknat av riksdagsledamot Elisabeth Nauclér /sv m.fl.:

Med hänvisning till det anförda önskar vi få en redogörelse över vilka åtgärder arbets- och näringsministeriet avser vidta för att råda bot på det missförhållande som nu råder vad gäller SFS:s svenskspråkiga informationsverksamhet och tjänster samt hur snart detta kan ske?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Trots standardiseringsverksamhetens stora betydelse för ekonomin och samhället är standardiseringsverksamheten i princip frivillig verksamhet som bedrivs inom den privata sektorn, närmast inom handel och industri. I egenskap av centralorganisation har Finlands Standardiseringsförbund SFS ry, som är en privaträttslig förening, hand om standardiseringen i Finland. Föreningens verksamhet är inte lagstadgad. Dess verksamhet omfattas inte av den gällande lagen om standardisering (197/1942). Finska staten är med i föreningen i egenskap av medlem (ministerierna) och myndigheterna följer med standardiseringsverksamheten till den delen den har att göra med de väsentliga krav som anges i EU:s produktdirektiv. Också i samband med direktiven är standarderna frivilliga och endast ett av sätten att visa överensstämmelse med de europeiska kraven.

SFS:s uppgifter inbegriper inte utövande av offentlig makt och dess uppgifter kan inte heller betraktas som offentliga förvaltningsuppgifter.

Språklagen (423/2003) tillämpas hos domstolar och andra statliga myndigheter, hos kommunala myndigheter, självständiga offentligrättsliga inrättningar samt hos riksdagens ämbetsverk och republikens presidents kansli (myndighet). Dessutom ska statliga affärsverk samt sådana tjänsteproducerande bolag där staten eller en eller flera tvåspråkiga kommuner eller kommuner med olika språk har bestämmanderätt betjäna och informera allmänheten på finska och svenska i den omfattning det behövs med tanke på verksamhetens art och saksammanhanget. Också sådana enskilda som genom lag eller med stöd av lag ålagts en offentlig förvaltningsuppgift omfattas av samma förpliktelser enligt språklagen som ovan nämnda myndigheter.

SFS har således inte någon skyldighet att betjäna eller informera på svenska på basis av språklagen.

SFS sköter för standardernas del det anmälningsförfarande som förutsätts enligt direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter. Bestämmelser om detta, speciellt för de tekniska föreskrifternas del, finns i lagen om tillämpning av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om förfarandet vid anmälan av tekniska föreskrifter (1594/1994). Den sistnämnda lagen kommer troligtvis att revideras för standardernas del. När man ser på SFS:s hela verksamhet är denna uppgift av marginell storlek (1-2 årsverken).

Under innevarande år får SFS 1,7 miljoner euro i statsbidrag. Beloppet motsvarar cirka 22 procent av de totala kostnaderna. Enligt ministeriets syn är detta inte tillräckligt för att föreningen ska vara skyldig att bedriva verksamhet på svenska. Under de senaste tio åren har statsbidragets andel i regel varierat mellan 20-25 procent.

Arbets- och näringsministeriet anser dock att det är viktigt att information om standardiseringsverksamheten produceras också på svenska. Därför kommer ministeriet vid nästa regelbundna möte mellan ministeriet och SFS ledning att med SFS diskutera möjligheten att på SFS webbplats lämna svenskspråkig information om standardisering.

Arbets- och näringsministeriet (dåvarande handels- och industriministeriet) har genomfört lagstiftningsprojekt i syfte att revidera lagen om standardisering åren 2002 och 2003. Ministeriet överväger för tillfället upphävande av den gamla lagen från 1942 i samband med att förordningen om europeisk standardisering träder i kraft (1.1.2013 enligt kommissionens förslag).

Helsingfors den 15 maj 2012

Arbetsminister Lauri Ihalainen