Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 258/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 258/2012 vp - Anne Louhelainen /ps

Päijät-Hämeen poliisiasemien säilyttäminen

Eduskunnan puhemiehelle

Päijät-Hämeen poliisilaitos on alueellinen poliisilaitos, joka vastaa poliisitoiminnasta Päijät-Hämeen maakunnan alueella. Poliisilaitos toimii Lahden, Heinolan ja Orimattilan kaupunkien sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kuntien alueella. Lahdessa asukkaita on lähes 103 000 ja maakunnassa yhteensä noin 205 000.Poliisilaitoksen pääpoliisiasema sijaitsee Lahdessa. Pääpoliisiaseman lisäksi poliisilaitoksen alueella on kaksi poliisiasemaa, joista toinen sijaitsee Heinolassa ja toinen Orimattilassa. Poliisin palvelupisteet sijaitsevat Asikkalassa, Hollolassa, Kärkölässä, Nastolassa, Padasjoella, (Sysmässä sekä Hartolassa ei ole poliisin palvelupistettä). Päijät-Hämeen alueella poliisitoiminta on jo nyt rakennettu mahdollisimman kustannustehokkaaksi. Kustannustehokkuutta voidaan kyllä lisätä, haasteena on silloin varmistaa poliisipalvelut, joista hälytyspalvelut ja valvonta ovat liikkuvien poliisipartioiden varassa. Uhkakuvana on pakkoyhdistämiset, ja pienimpien poliisiasemien häviäminen.

Poliisiin kohdistuvat säästötoimet tulevat entisestään karsimaan poliisiasemien määrää. Poliisipartiota saa erityisesti maaseudulla odottaa pitkään. Usein poliisia ei saa paikalle ollenkaan. Lisäksi rikoksia jää lievimmästä päästä paljon selvittämättä.

Tällä hetkellä Asikkalassa, Hollolassa ja Nastolassa on lupapalveluita antava toimistosihteeri joka on paikalla ajanvarauksella kerran viikossa muutaman tunnin, Kärkölässä ja Padasjoella kaksi kertaa kuukaudessa tai harvemmin. Sysmässä ja Hartolassa poliisin palvelut tarkoittavat käytännössä jo nyt pelkästään kunnantalolta löytyviä lomakkeita (lomakepalvelu perustuu kunnan kanssa tehtyyn yhteispalvelusopimukseen). Ne eivät hädän hetkellä juuri lohduta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä keinoin hallitus takaa Päijät-Hämeen poliisiasemien riittävän verkon säilymisen ja varmistaa sekä alueen turvallisuuden että poliisin riittävät resurssit toimia koko maakunnan alueella?

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2012

Anne Louhelainen /ps
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Anne Louhelaisen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 258/2012 vp:

Millä keinoin hallitus takaa Päijät-Hämeen poliisiasemien riittävän verkon säilymisen ja varmistaa sekä alueen turvallisuuden että poliisin riittävät resurssit toimia koko maakunnan alueella?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Poliisin palveluverkkokysymystä on käsitelty maaliskuussa 2012 loppuraporttinsa jättäneessä työryhmässä poliisin tulosohjauksen ja voimavarojen kohdentamisen kehittämiseksi. Työryhmän yhtenä tehtävänä oli tehdä esitys poliisin palveluverkkorakenteesta siten, että se tukee poliisin tehtävien toteuttamista ja kustannustehokkuutta. Työryhmän näkemyksen mukaan poliisin palveluverkko tulee arvioida uudelleen vastaamaan taloudellisesti ja toiminnallisesti muuttunutta ja muuttuvaa ympäristöä. Lisäksi palveluverkkouudistuksen tulee olla koko maan ja kaikki yksiköt kattavaa. Yhtenä uudistuksen lähtökohtana on hallitusohjelman mukaisesti poliisipalvelujen alueellisesti tasapuolinen saatavuus ja harvaan asuttujen alueiden turvallisuus. Poliisin toimintakyvyn ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi tulee poliisipalvelujen nykyisiä tarjoamistapoja kuitenkin tarkastella kriittisesti. Lähtökohtana on, että poliisin toimipisteiden toiminnan tulee olla toimintavarmaa ja että palvelujen todellinen saatavuus, kuten toimintavalmiusajat, varmistetaan.

Sisäasiainministeriö on päättänyt poliisin hallintorakenteen kehittämisen jatkamisesta, ns. Pora III -hankkeen käynnistämisestä. Hankkeen ensisijainen tavoite on säilyttää poliisin toimintakyky ja hanke koskee koko poliisihallintoa: paikallispoliisia, valtakunnallisia yksiköitä ja Poliisihallitusta. Pora III -hankkeen tavoitteena on lisätä toiminnan tehokkuutta, karsia tuki- ja hallintoresursseja ja vahvistaa operatiivisissa tehtävissä, erityisesti kenttä- ja rikostorjuntatehtävissä, toimivien poliisimiesten riittävyys. Hankkeen tehtävänä on mm. laatia esitys poliisilaitoksia, poliisin valtakunnallisia yksiköitä ja poliisihallitusta koskevasta hallintorakenteen uudistamisesta, tehdä esitys palveluverkostoksi sekä tarkastella poliisin resursseihin ja niiden käyttöön liittyviä toimintoja. Palveluverkoston uudistamisella tavoitellaan toiminnallisen tehokkuuden kasvua sekä tilatehokkuuden parantamista tilakustannuksiin vaikuttamalla. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuosina 2014-2015.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2012

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 258/2012 rd undertecknat av riksdagsledamot Anne Louhelainen /saf:

På vilket sätt garanterar regeringen ett tillräckligt nät av polisstationer framöver i Päijänne-Tavastland och säkrar både tryggheten i området och tillräckliga resurser för polisen att agera inom hela landskapet?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Frågan om polisens servicenät behandlades i den slutrapport som arbetsgruppen för utveckling av polisens resultatstyrning och resursallokering lämnade i mars 2012. En av arbetsgruppens uppgifter var att lägga fram ett förslag till hur polisens servicenät ska vara strukturerat så att det stöder polisen i dess uppgifter och är kostnadseffektivt. Enligt arbetsgruppen bör polisens servicenät ses över så att det svarar mot den ekonomiskt och operativt förändrade och föränderliga omvärlden. Dessutom ska reformen av servicenätet omfatta hela landet och alla enheter. I enlighet med regeringsprogrammet är en av utgångspunkterna för reformen att tillgången till polisservice ska vara regionalt rättvis och glest bebyggda områden ska vara trygga. För att säkra polisens funktionsförmåga och kostnadseffektivitet bör en kritisk översyn göras av dagens polisservice. Utgångspunkten är att verksamheten vid polisens verksamhetsställen ska fungera säkert och pålitligt och den faktiska tillgången till service, såsom aktionsberedskapstiderna, ska säkerställas.

Inrikesministeriet har beslutat fortsätta utveckla polisens förvaltningsstruktur genom projektet Pora III. Projektets främsta syfte är att bevara polisens funktionsförmåga. Projektet gäller hela polisförvaltningen: lokalpolisen, polisens riksomfattande enheter och Polisstyrelsen. Projektet Pora III har som mål att förbättra effektiviteten i verksamheten, minska stöd- och förvaltningsresurserna och se till att antalet poliser i operativa uppgifter, framför allt fält- och brottsbekämpningsuppgifter, är tillräckligt. Projektet ska bl.a. utarbeta ett förslag till omstrukturering av förvaltningen av polisinrättningarna, polisens riksomfattande enheter och Polisstyrelsen, lägga fram ett förslag till servicenät och granska funktionerna i anslutning till polisens resurser och deras användning. Syftet med reformen av servicenätet är att öka den operativa effektiviteten och förbättra lokaleffektiviteten genom att påverka lokalkostnaderna. Reformen avses bli genomförd under åren 2014-2015.

Helsingfors den 20 april 2012

Inrikesminister Päivi Räsänen