Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 29/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 29/2012 vp - Eeva-Johanna Eloranta /sd

Lasten kanssa työskentelevän henkilön rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Meillä Suomessa on vuodesta 2002 ollut voimassa laki, jonka mukaan jokaisen lasten kassa työskentelevän henkilön rikostausta on selvitettävä. Laissa todetaan seuraavaa: "Lakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa."

Laissa on kuitenkin useita puutteita, jotka mahdollistavat myös seksuaalirikoksista aiemmin tuomitun pääsyn tekemisiin lasten ja nuorten kanssa. Edelleen liian usein viaton lapsi joutuu hyväksikäytetyksi sellaisen ihmisen toimesta, johon lapsen tulisi voida luottaa.

Yhtenä ongelmana on se, että vapaaehtoistoimintaan osallistuvalta henkilöltä ei tarvitse rikostaustaa tarkistaa eikä hänen siitä tarvitse ilmoittaa. Vain työsuhteeseen haettaessa hakijan on esitettävä ote rikosrekisteristään. Suomessa on valtavasti vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa, jossa ollaan läheisessä kontaktissa nimenomaan lapsiin. TV 1:ssä 11.1.2012 lähetetyn Silminnäkijä-ohjelman mukaan parhaillaan Kuopiossa lasten ja nuorten tukihenkilö on syytteessä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Yksi uhreista on tukilapsi. Miehellä oli aiempaa rikostaustaa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta rikostaustaa ei voitu tarkistaa, koska tukihenkilö toimii vapaaehtoistyössä. Myös useimmat harrastus- ja urheiluseurat toimivat täysin vapaaehtoisten voimin. Tämä asettaa urheilu- ja harrastusseurat myös keskenään epätasa-arvoiseen asemaan: ne seurat, joilla on varaa palkata henkilö työsuhteeseen, voivat näin varmuudella turvata turvallisemman ympäristön lapsen harrastukselle kuin ne urheilu- tai harrastusseurat, joiden on rahallisten resurssien puutteen vuoksi toimittava vapaaehtoistyön pohjalta.

Ongelmana on myös se, minkälainen työ määritellään tehtäväksi vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Saman edellä mainitun Silminnäkijä-ohjelman mukaan esimerkiksi Saarijärvellä tuomittiin koulun kiinteistönhoitaja vuosia jatkuneesta lasten hyväksikäytöstä vuonna 2011. Tässä työsuhteessa ei taustaa tarvinnut tarkistaa, koska henkilö ei ollut suoraan yhteydessä lapsiin: henkilö oli kunnan tilapalvelujen kautta palkattu työhön koulun kiinteistönhoitajaksi. Sama henkilö toimi myös vapaaehtoistyössä nuorisotalolla sekä tanssilavalla, paikoissa, joissa nuoria vieraili paljon.

Lisäksi yritystoiminta on lain ulkopuolella. Esimerkiksi yksityisenä yrittäjänä toimivan ratsastuskoulunopettajan ei tarvitse antaa selvitystä rikostaustastaan asiakkailleen.

Nyt tammikuussa 2012 myös lapsiasiavaltuutettu on vedonnut lain muuttamisen puolesta. Hänen mukaansa nykyinen laki ei riittävän hyvin estä seksuaalirikoksiin syyllistyneitä toimimasta lasten parissa. Lapsiasiavaltuutettu toivookin lain ulottamista myös vapaaehtois- ja yritystoimintaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta lasten kanssa työskentelevän henkilön rikostaustan selvittämisestä annettuun lakiin saadaan pikaisesti lisättyä selvitysvaatimuksen ulottaminen myös vapaaehtois- ja yritystoimintaan?

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2012

Eeva-Johanna Eloranta /sd
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan /sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 29/2012 vp:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta lasten kanssa työskentelevän henkilön rikostaustan selvittämisestä annettuun lakiin saadaan pikaisesti lisättyä selvitysvaatimuksen ulottaminen myös vapaaehtois- ja yritystoimintaan?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettu laki (504/2002) antaa työnantajalle mahdollisuuden selvittää työn- tai viranhakijan sopivuutta tehtävään. Vapaaehtoisten ja itsenäisten ammatinharjoittajien osalta laki soveltuu ainoastaan tilanteissa, joissa kunta tai kuntayhtymä hankkii aamu- tai iltapäivätoiminnan palveluja julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunnan tai kuntayhtymän tulee siis pyytää tehtäviä hoitavalta henkilöltä nähtäväksi rikosrekisteriote, jollei henkilö hoida näitä tehtäviä virka- tai työsuhteessa palvelun tuottajaan.

Oikeusministeriö on parhaillaan asettamassa työryhmää valmistelemaan lainmuutoksia, jotka mahdollistaisivat nykyistä laajemmin lasten kanssa toimivien vapaaehtoistoimijoiden rikostaustan selvittämisen. Työryhmän asettamisen taustalla on uusi lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumista koskeva direktiivi, joka edellyttää, että vapaaehtoistoiminnan järjestäjillä on oltava mahdollisuus pyytää vapaaehtoistoimintaan hakevalta henkilöltä tietoja tämän mahdollisista seksuaalirikostuomioista. Työryhmä arvioi myös muut direktiivistä aiheutuvat rikostaustan tarkistamismenettelyä koskevat lainsäädännön muutostarpeet. Direktiivin mukaiset lainsäädäntömuutokset tulee toteuttaa viimeistään joulukuussa 2013.

Tavoitteena on suunnitteilla olevien muutosten avulla nykyistä laajemmin estää seksuaalirikoksista tuomittuja henkilöitä toimimasta lasten kanssa ja sitä kautta ehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä. Lainsäädäntöä muutettaessa tulee kuitenkin samalla myös pyrkiä siihen, ettei muutoksilla hankaloitettaisi lasten kannalta tärkeän vapaaehtoistoiminnan järjestämistä tai vapaaehtoistoimintaan osallistumista.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2012

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 29/2012 rd undertecknat av riksdagsledamot Eeva-Johanna Eloranta /sd:

Vilka åtgärder tänker regeringen vidta så att till lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn snabbt fogas en möjlighet att kontrollkravet utsträcks också till frivillig- och företagsverksamhet?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) ger arbetsgivaren möjlighet att utreda lämpligheten för uppgiften hos en person som söker ett arbete eller en tjänst. När det gäller frivilliga personer och självständiga yrkesutövare tillämpas lagen endast i situationer där en kommun eller en samkommun av en offentlig eller privat serviceproducent skaffar tjänster för morgon- och eftermiddagsverksamhet. En kommun eller samkommun ska alltså begära att den person som utför uppgiften visar upp ett straffregisterutdrag, om personen inte sköter dessa uppgifter i arbets- eller tjänsteförhållande till serviceproducenten.

Vid justitieministeriet står man som bäst i beråd att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda lagändringar som bättre än för närvarande gör det möjligt att reda ut den brottsliga bakgrunden hos frivilligaktörer som arbetar med barn. Bakom tillsättandet av arbetsgruppen ligger ett nytt direktiv om bekämpande av sexuell exploatering av barn där det förutsätts att de som ordnar frivilligverksamhet ska ha möjlighet att av en person som söker till frivilligverksamhet begära uppgifter om hans eller hennes eventuella domar för sexualbrott. Arbetsgruppen bedömer också behovet av övriga ändringar av lagstiftningen som gäller förfarandet för kontroll av brottslig bakgrund som föranleds av direktivet. Lagstiftningsändringarna i enlighet med direktivet ska genomföras senast i december år 2013.

Målet är att med hjälp av de planerade ändringarna mera omfattande än för närvarande förhindra att personer som har dömts för sexualbrott verkar med barn och den vägen förebygga sexuell exploatering av barn. När lagstiftningen ändras ska dock samtidigt eftersträvas att man inte genom ändringarna försvårar den med hänsyn till barnen viktiga frivilligverksamheten eller deltagande i frivilligverksamhet.

Helsingfors den 2 mars 2012

Justitieminister Anna-Maja Henriksson