Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 307/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 307/2011 vp - James Hirvisaari /ps

Biokaasun käytön edistäminen liikenteessä

Eduskunnan puhemiehelle

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus pyrkii edistämään biokaasun käyttöä liikenteessä, mikä on tavoitteena erittäin kannatettava.

Biokaasu on uusiutuva biopolttoaine, jolla on huomattavat ympäristöedut. Jalostettu biokaasu on kemialliselta koostumukseltaan metaania, jota voidaan putkea pitkin siirtää tehokkaasti ja turvallisesti paikasta toiseen.

Kaasuauton parhaita puolia ovat sen alhaiset päästöt: hiilidioksidipäästöjä ei synny lainkaan niin kuin ei hengitysteille haitallisia hiukkaspäästöjäkään. Typen oksidien päästöt ovat nekin alhaiset. Melupäästöt ovat huomattavasti pienemmät varsinkin raskaan liikenteen kohdalla, ja näiden syiden vuoksi biokaasun käyttö olisi kannattavaa erityisesti suurissa kaupungeissa, joissa liikennettä pyörii paljon pienellä alueella ihmisten läheisyydessä.

Biokaasu on kotimainen tuote, jonka valmistamisessa voidaan hyödyntää muun muassa teollisuuden ja yhdyskuntien orgaanisia jätteitä ja maatalouden sivutuotteiden virtoja. Kotimaisuutensa ansiosta siihen satsaaminen olisi sijoittamista myös maamme teollisuuteen.

Näiden suurten hyötyjen valossa on toivottavaa, että niin biokaasun tuottoa kuin myös biokaasun käyttöä liikenteessä kannustettaisiin ja tuettaisiin entistä huomattavasti paremmin. Edellisen hallituksen ideoima käyttövoimaveron nostaminen biokaasun kohdalla ei toteuttanut tällaista tavoitetta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta biokaasun käyttöä liikenteessä voidaan lisätä ja jotta siitä tulee entistä houkuttelevampi vaihtoehto kuluttajille?

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2011

James Hirvisaari /ps
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja James Hirvisaaren /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 307/2011 vp:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta biokaasun käyttöä liikenteessä voidaan lisätä ja jotta siitä tulee entistä houkuttelevampi vaihtoehto kuluttajille?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Hallitus yhtyy kysymyksessä esitettyyn näkemykseen, että biokaasu on polttoaineominaisuuksiltaan ja ympäristöominaisuuksiltaan hyvä polttoaine niin sähkön ja lämmön tuotannossa kuin liikennepolttoaineenakin. Biokaasun käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa edistetään mm. uudella syöttötariffijärjestelmällä ja liikennekäytön osalta biokaasua voidaan tukea lähinnä laitosinvestoinneille myönnettävin investointituin. Biokaasu on myös tällä hetkellä ainoa liikennepolttoaine, josta ei kanneta lainkaan polttoaineveroa. On totta, että liikenteen polttoaine- ja ajoneuvoverotuksen uudistuksen yhteydessä kaasukäyttöisille ajoneuvoille säädetty käyttövoimavero ei biokaasun kannalta ollut ihanteellinen ratkaisu, mutta kuitenkin perusteltu verojärjestelmän kannalta. Biokaasun liikennekäytölle on aivan viime aikoina avautunut uusia mahdollisuuksia, kun sitä on alettu syöttää maakaasuverkkoon.

Kuten kysyjä toteaa, nykyisen hallituksen ohjelmassa on maininta pyrkimyksestä edistää biokaasun liikennekäyttöä. Hallitus ei kuitenkaan ole vielä tehnyt suunnitelmia uusista käytännön toimista, joilla tätä tavoitetta toteutetaan. Kaikki energiapolitiikan osa-alueet mukaan lukien biopolttoaineiden edistäminen tullaan käymään läpi kansallisen energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivityksen yhteydessä, jonka hallitus on käynnistänyt ja jonka on määrä valmistua vuoden 2012 aikana.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2011

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 307/2011 rd undertecknat av riksdagsledamot James Hirvisaari /saf:

Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att användningen av biogas i trafiken kan ökas och för att den ska bli ett allt mer lockande alternativ för konsumenter?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Regeringen omfattar den i spörsmålet presenterade synen att biogas i fråga om bränsleegenskaper och miljöegenskaper är ett bra bränsle både i el- och värmeproduktionen och som drivmedel. Användningen av biogas i el- och värmeproduktionen främjas bl.a. genom det nya systemet med inmatningspris och dess användning för transporter kan stödjas närmast genom investeringsstöd som beviljas för investering i anläggningar. Biogasen är också för närvarande det enda drivmedel på vilket ingen bränsleaccis uppbärs. Det är sant att den drivkraftsskatt för gasdrivna fordon som infördes i samband med reformen av beskattningen av trafikbränslen och fordonsbeskattningen inte för biogasens del varit den idealiska lösningen, men den är dock motiverad ur skattesystemets synpunkt. Under den allra senaste tiden har nya möjligheter att använda biogas för transporter öppnats i och med att biogasen har börjat matas in på naturgasnätet.

Så som frågeställaren konstaterar finns det i regeringsprogrammet ett omnämnande om att användningen av biogas i trafiken ska främjas. Regeringen har dock ännu inte gjort upp några planer på nya åtgärder för att uppnå detta mål i praktiken. Samtliga delområden inom energipolitiken, inklusive främjandet av användningen av biobränslen, kommer att gås igenom i samband med att den energi- och klimatpolitiska strategin uppdateras. Detta arbete har regeringen redan inlett och arbetet ska slutföras under 2012.

Helsingfors den 2 december 2011

Näringsminister Jyri Häkämies