Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 314/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 314/2011 vp - Aila Paloniemi /kesk ym.

Mielenterveyspalveluiden käytön vaikutus laina- ja vakuutuspalveluiden myöntämiseen

Eduskunnan puhemiehelle

Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat alkaneet rajata masentuneille ja mielenterveyspalveluja käyttäneille henkilöille tarjoamiaan palveluja. Pankin lainaturvan tai vakuutusyhtiön henki-, työkyvyttömyys- tai hoitokuluvakuutuksen kielteisen päätöksen syynä voivat olla mm. mielenterveysongelmiin käytetyt lääkkeet ja terapiakäynnit.

Pankeilla ja vakuutusyhtiöillä on oikeus tehdä liiketoimintaansa liittyviä riskianalyysejä, mutta niiden pitäisi perustua tutkittuun tietoon ja tilastointiin eikä mielenterveysongelmiin ja esimerkiksi psykoterapiaan liitettyihin ennakkoluuloihin. Tutkimusten mukaan joka viides suomalainen tarvitsee joskus elämänsä aikana mielenterveyspalveluita ja hoitoon hakeutuminen ajoissa säästää yhteiskunnan varoja puhumattakaan inhimillisistä kärsimyksistä. On huolestuttavaa, jos mielenterveyspalveluiden käyttäminen ja hoitoon hakeutuminen estyy tai vähenee sen vuoksi, että sen pelätään vaikuttavan laina- ja vakuutuspalveluiden myöntämiseen.

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden menettely tulee hyvin lähelle Suomen perustuslain ja yhdenvertaisuuslakien tarkoittaman kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaamista ja perusteetonta syrjintää.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen siitä, että pankit ja vakuutusyhtiöt voivat syrjiä mielenterveyspalveluja käyttäneitä ihmisiä laina- ja vakuutusehdoissaan ja
mitä hallitus aikoo tälle epäkohdalle tehdä?

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2011

Aila Paloniemi /kesk
Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Aila Paloniemen /kesk ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 314/2011 vp:

Onko hallitus tietoinen siitä, että pankit ja vakuutusyhtiöt voivat syrjiä mielenterveyspalveluja käyttäneitä ihmisiä laina- ja vakuutusehdoissaan ja
mitä hallitus aikoo tälle epäkohdalle tehdä?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Pankkipalvelujen samoin kuin vapaaehtoisten vakuutusten tarjonta perustuu lähtökohtaisesti elinkeinovapauden piiriin. Elinkeinovapauteen on katsottu kuuluvan muun muassa elinkeinonharjoittajan oikeus valita asiakkaansa.

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 134 §:ssä säädetään kuitenkin asiakkaan oikeudesta peruspankkipalveluihin. Säännöksen mukaan talletuspankki saa kieltäytyä tavanomaisen talletustilin avaamisesta ja tilin käyttöön tarkoitetun välineen myöntämisestä vain, jos siihen on painava peruste. Muiden pankkipalvelujen ja vapaaehtoisten vakuutuspalvelujen osalta ei ole pidetty tarpeellisena säätää vastaavaa palveluntarjoamisvelvollisuutta.

Vakuutuspalvelujen tarjoamisessa vakuutusyhtiöiden tulee kohdella asiakkaita yhdenmukaisesti ja vakuutettavia riskejä koskevien ennalta määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Vapaaehtoisissa henkilövakuutuksissa asiakkaan terveydentila voi vaikuttaa vakuutuksen saamiseen. Kyse ei ole syrjinnästä vaan vakuutustoimintaan kuuluvasta vakuutettavan riskin arvioinnista. Päätös vakuutuksen myöntämisestä tai epäämisestä tehdään lääketieteellisen riskiarvion perusteella  ja siihen  vaikuttaa myös haetun vakuutuksen  laatu. Jos vakuutusyhtiö  ei tee asiakkaan kanssa haetun mukaista vakuutusta, yhtiön tulee vakuutussopimuslain 6 a §:n mukaisesti antaa asiakkaalle tästä kirjallinen perustelu. Vakuutussopimuslain säännöksen valmistelussa on perustuslain 6 §:ään sisältyvä yhdenvertaisuusperiaate otettu huomioon. Ministeriön saamien tietojen mukaan vakuutusyhtiöt eivät olisi tiukentaneet vakuutusten myöntämiseen liittyviä käytäntöjään.

Valtiovarainministeriö saattaa tämän vastauksen tiedoksi Finanssivalvonnalle, jonka yleistehtävään kuuluu Finanssivalvonnasta annetun lain mukaan edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla, sekä Finanssialan Keskusliitolle.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2011

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 314/2011 rd undertecknat av riksdagsledamot Aila Paloniemi /cent m.fl.:

Är regeringen medveten om att bankerna och försäkringsbolagen i samband med sina låne- och försäkringsvillkor kan diskriminera dem som anlitat mentalvårdstjänster och
vad ämnar regeringen göra för att avhjälpa detta missförhållande?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Utgångspunkten är att tillhandahållandet av banktjänster liksom frivilliga försäkringar omfattas av näringsfriheten. Det har ansetts att bl.a. näringsidkarens rätt att välja sina kunder ingår i näringsfriheten.

I 134 § i kreditinstitutslagen föreskrivs dock om kunders rätt till grundläggande banktjänster. Enligt paragrafen får en inlåningsbank endast av vägande skäl vägra att öppna ett vanligt inlåningskonto och att bevilja instrument för användning av ett sådant konto. När det gäller andra banktjänster och frivilliga försäkringstjänster har det inte ansetts vara nödvändigt att föreskriva om motsvarande skyldighet att tillhandahålla tjänster.

När försäkringsbolagen tillhandahåller försäkringstjänster ska de behandla kunderna jämlikt och i enlighet med på förhand fastställda bedömningsgrunder för de risker som ska försäkras. När det gäller frivilliga personförsäkringar kan kundens hälsotillstånd påverka möjligheterna att få försäkring. Det är inte fråga om diskriminering utan om sådan bedömning av den risk som ska försäkras som ingår i försäkringsverksamheten. Beslut om beviljande av försäkring eller avslag fattas utifrån en medicinsk riskbedömning, och även arten av den försäkring som ansökan gäller har betydelse. Om försäkringsbolaget inte tecknar en sådan försäkring med kunden som motsvarar den försäkring som ansökan gäller, ska bolaget i enlighet med 6 a § i lagen om försäkringsavtal meddela kunden grunden för avslaget skriftligen. Vid beredningen av denna paragraf i lagen om försäkringsavtal har den jämlikhetsprincip som ingår i 6 § i grundlagen beaktats. Enligt de uppgifter som ministeriet har fått har försäkringsbolagen inte skärpt sin praxis för beviljande av försäkringar.

Finansministeriet kommer att tillkännage Finansinspektionen  och  Finanssialan Keskusliitto - Finansbranschens Centralförbund ry detta spörsmålssvar. Enligt lagen om Finansinspektionen hör det till Finansinspektionens allmänna uppgifter att främja goda förfaranden på finansmarknaden.

Helsingfors den 2 december 2011

Näringsminister Jyri Häkämies