Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 328/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 328/2011 vp - Merja Mäkisalo-Ropponen /sd ym.

Ilomantsin pellettitehtaan lopettaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Vapo ilmoitti 4.10.2011 sopeuttavansa syvästi tappiollista pellettitoimintaansa ja sulkevansa Suomessa muun muassa Ilomantsin pellettitehtaan. Menetettyjen työpaikkojen lisäksi tehtaan sulkeminen vaikeuttaisi Itä-Suomen yliopiston Mekrijärven yksikössä tehtävää pellettitutkimusta sekä Ilomantsissa laadittua kotimaisen energiankäytön lisäämiseen tähtäävää strategiaa.

Hallituksen eräänä päämääränä on kehittää Suomesta hiilineutraali yhteiskunta sekä ympäristöosaamisen, puhtaan teknologian ja kestävän luonnonvarapolitiikan edelläkävijä. Hallitusohjelman yhdeksi painopistealueeksi on määritelty kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Tavoitteena on Suomi, joka on maailman eturintamassa ympäristöystävällisessä, resurssi- ja materiaalitehokkaassa taloudessa sekä kestävien kulutus- ja tuotantotapojen kehittäjänä. Energia- ja ilmastopoliittinen strategia päivitetään vuoteen 2012 mennessä, ja sen osana laaditaan ohjelma öljyriippuvuuden vähentämiseksi.

Hallitusohjelma huomioiden Ilomantsin pellettitehtaan sulkemispäätös on lyhytnäköinen ja hätiköity. Tuotannon lopettaminen Ilomantsissa johtaa mahdollisesti siihen, että lämmön tuottamisessa käytettävä ympäristöystävällinen höyrylämpölaitos korvataan vesikattilalaitoksella, jonka polttoaineena on mahdollisesti raskasöljy. Ennen energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivityksen valmistumista vuonna 2012 ei kotimaiseen uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa tuotantolaitosta tulisi lopettaa eikä työpaikkoja lakkauttaa. Lisäksi Itä-Suomen yliopiston Mekrijärven yksikössä tehtävä pelletin kehitystyön jatkuminen tulisi turvata. Ennen kuin päätös Ilomantsin pellettitehtaan sulkemisesta tehdään, on kannattavaa ja järkevää odottaa vuonna 2012 tehtäviä hallituksen bioenergialinjauksia.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, että Ilomantsin pellettitehtaan toiminnan jatkuminen turvataan?

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2011

Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
Riitta Myller /sd
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen /sd ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 328/2011 vp:

Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, että Ilomantsin pellettitehtaan toiminnan jatkuminen turvataan?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Työpaikkojen ja tuotannon lopettaminen on aina valitettavaa ja ei-toivottavaa. Vapon pellettilaitosten osalta tämä korostuu siksi, että korvaavia työpaikkoja on varsin vähän osoitettavissa ja uusien luominen varsin vaikeaa. Tappiollista liiketoimintaa ei kuitenkaan voida loputtomiin jatkaa. Vapo on yrittänyt jo pitkään saada pellettitehtaansa kannattaviksi siinä kuitenkaan onnistumatta. Tästä syystä tappiollisimmat yksiköt on päätetty lopettaa ja keskittyä yritykseen nostaa vähemmän tappiolliset voitollisiksi uskottavan liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

Vapo ei siis ole luopumassa kokonaan pellettien tuotannosta, vaan pyrkii sopeutumaan kotimaiseen pellettien kysyntään ja omalta osaltaan edistämään sen käyttöä. Tuotantoyksiköiden lopettamisen taustalla on raskaasti tappiollinen vientitoiminta. Päätökset ovat Vapon hallitukselle kuuluvia, eikä valtiolla ole Vapon enemmistöomistajana perusteita edellyttää tappiollisen liiketoiminnan jatkamista.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Kehitysministeri Heidi Hautala
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 328/2011 rd undertecknat av riksdagsledamot Merja Mäkisalo-Ropponen /sd m.fl.:

Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att den fortsatta verksamheten vid pelletfabriken i Ilomants ska kunna tryggas?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Det är alltid beklagligt och oönskat att arbetstillfällen dras in och verksamheten läggs ned. När det gäller Vapos pelletinrättningar accentueras detta eftersom det finns ganska få ersättande arbetstillfällen att anvisa och eftersom det är rätt så svårt att skapa nya arbetstillfällen. Det går dock inte att fortsätta med förlustbringande affärsverksamhet i det oändliga. Vapo har redan länge försökt göra sina pelletfabriker lönsamma, men utan att lyckas. Man har därför beslutat att de olönsammaste enheterna ska läggas ned och att man ska koncentrera sig på att försöka få de mindre olönsamma enheterna att bli vinstbringande, i enlighet med en trovärdig plan för affärsverksamheten.

Vapo håller alltså inte på att helt avstå från produktionen av pellet, utan bolaget försöker anpassa sig till den inhemska efterfrågan på pelletar och för sin del främja användningen av dem. Nedläggningen av produktionsenheterna bottnar i kraftigt förlustbringande exportverksamhet. Besluten fattas av Vapos styrelse, och trots majoritetsägarställning i Vapo kan staten inte kräva att den förlustbringande affärsverksamheten ska fortsätta.

Helsingfors den 15 december 2011

Utvecklingsminister Heidi Hautala