Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 461/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 461/2010 vp - Matti Kauppila /vas

Kansallisen huumeluokitusjärjestelmän luominen

Eduskunnan puhemiehelle

MDPV eli metyleenidioksipyrovaleroni on amfetamiinin lailla vaikuttava aine, jota ei ole Suomessa vielä määritelty huumausaineeksi. Kehoa stimuloiva MPVD aiheuttaa voimakkaan fyysisen riippuvuuden ja poikkeuksellista aggressiivisuutta. Tulli on tehnyt alkuvuonna kaksi suurta MDPV-takavarikkoa.

MDPV:n salakuljetus on rikollisille erittäin houkutteleva bisnes. Ainetta hankitaan ulkomailta kymmenillätuhansilla euroilla, mutta katukaupassa siitä saatava potti nousee miljooniin euroihin. Esimerkiksi Tampereella takavarikoitu erä on osa vyyhteä, jonka yhteydessä Suomeen epäillään tuodun yhteensä 15 kiloa puhdasta MDPV:tä. Laimennettuna aineen katukauppa-arvo on tullin mukaan vähintään kolme miljoonaa euroa.

MPDV on rikollisten kannalta houkutteleva aine myös siksi, että sen salakuljetuksesta säädetyt rangaistukset ovat tavanomaiseen huumekauppaan verrattuna pieniä. Tulli tutkii lääkeaineeksi luokiteltujen tuotteiden laittomat maahantuonnit salakuljetuksina tai lääkerikoksina, joiden maksimirangaistukset ovat 1-2 vuotta vankeutta. Tullin mukaan MDPV:n kaupan hillitsemiseksi Suomeen pitäisi saada kansallinen huumeluokitusjärjestelmä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä kansainvälisen huumerikollisuuden leviämisen ja salakuljetuksen estämiseksi ja
aikooko hallitus ryhtyä toimiin kansallisen huumeluokitusjärjestelmän luomiseksi ja huumekaupan hillitsemiseksi?

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010

Matti Kauppila /vas
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Matti Kauppilan /vas näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 461/2010 vp:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä kansainvälisen huumerikollisuuden leviämisen ja salakuljetuksen estämiseksi ja
aikooko hallitus ryhtyä toimiin kansallisen huumeluokitusjärjestelmän luomiseksi ja huumekaupan hillitsemiseksi?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Hallituksen toimenpiteet kansainvälisen huumerikollisuuden leviämisen ja salakuljetuksen estämiseksi perustuvat pitkäjänteiseen suunnitteluun ja koordinointiin. Lainvalvontaviranomaisten toimien lisäksi tarvitaan toimia huumausaineiden kysynnän rajoittamiseksi sekä laaja-alaisia toimia myös huumausaineita tuottavissa maissa. Valtioneuvosto on hyväksynyt periaatepäätöksen huumausainepoliittisesta yhteistyöstä vuosille 2008-2011. Periaatepäätöksen mukaisia toimenpiteitä koordinoidaan sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa kansallisessa työryhmässä.

Suomi on sitoutunut kansainväliseen huumausaineyhteistyöhön ja kuuluu YK:n huumausaineohjelman päärahoittajaryhmään. Suomi on YK:n huumausainetoimikunnan jäsen 2008-2011 ja koordinoi kuluvana vuonna YK:n huumausainetoimikunnan kokouksessa huumausaineiden kysynnän ehkäisyä käsittelevän yhteispohjoismaisen päätöslauselman. Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa kansainvälisessä huumausainetyöryhmässä on valmisteltu Suomen kansainväliseen huumausainetorjuntaan osallistumista koskeva toimintaohje. Ehdotus tullaan antamaan hallituksen käsittelyyn kesäkuun aikana. Ohje painottaa tasapainoista lähestymistapaa, jolla kehitetään sekä kysynnän että tarjonnan rajoittamista. Ehdotus tukee osaltaan kansainvälistä lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä huumausainetorjunnassa.

Sisäasiainministeriö painottaa jo nyt toimintastrategiassaan rikosvastuun toteutumista ns. lähtömaassa siten, että huumausaineita voitaisiin takavarikoida jo ulkomailla ennen niiden saapumista Suomeen. Poliisi, Tulli ja rajavalvontaviranomaiset ovat tiivistäneet yhteistyötään vakaviin rikoksiin keskittyvässä rikostiedustelussa sekä vakavaan rikollisuuteen kohdistuvassa kohdetorjunnassa.

Suomi on rahoittanut Venäjällä toteutettuja huumetiedonkeruuhankkeita sekä HIV:n leviämisen ehkäisyyn pyrkiviä hankkeita. Sisäasiainministeriö ja Tulli ovat tehneet huume- ja muuta rikosvalvontaa koskevia kahdenvälisiä sopimuksia mm. naapurimaidemme kanssa. Sisäasiainministeriöllä on useita huumeyhdyshenkilöitä kolmansissa maissa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Suomi on toistaiseksi kyennyt lähes kokonaan torjumaan Afganistanissa tuotetun heroiinin kuljetuksen maahamme tehokkaalla valvontayhteistyöllä sekä tarjoamalla korvaushoitoa vaikeasti huumeriippuvaisille henkilöille.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa syysistuntokaudella hallituksen esityksen, jolla luotaisiin kansallinen huumeluokitusjärjestelmä. Sillä muun muassa ns. design-huumeet voitaisiin valtioneuvoston päätöksellä ottaa valvontaan olennaisesti nopeammin kuin YK- tai EU-järjestelmät tekevät mahdolliseksi. Lakimuutos antaisi poliisi-, tulli- ja rajavalvontaviranomaisille tutkinnassa samat pakkokeinot kuin voimassaoleva huumausainelaki. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kevätistuntokaudella huumausainelain (373/2008) muutosesityksen, jolla huumeena käytetty, Suomessa nopeasti yleistynyt ns. design-huume metyleenidioksipyrovaleroni (MDPV), otettaisiin huumausaineena valvottavaksi.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2010

Peruspalveluministeri Paula Risikko
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 461/2010 rd undertecknat av riksdagsledamot Matti Kauppila /vänst:

Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att hindra smuggling och en utbredning av den internationella narkotikabrottsligheten, och
ämnar regeringen vidta åtgärder för att skapa ett nationellt klassificeringssystem för narkotika och för att stävja narkotikahandeln?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Regeringens åtgärder för att hindra smuggling och en utbredning av den internationella narkotikabrottsligheten grundar sig på långsiktig planering och samordning. Utöver åtgärder från de brottsbekämpande myndigheterna behövs det åtgärder för att begränsa efterfrågan på narkotika samt omfattande åtgärder även i de länder där narkotika produceras. Statsrådet har godkänt ett principbeslut om narkotikapolitiskt samarbete för åren 2008-2011. Åtgärder i enlighet med principbeslutet samordnas av en nationell arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet.

Finland har förbundit sig till det internationella narkotikasamarbetet och hör till gruppen av huvudfinansiärer för FN:s narkotikakontrollprogram. Finland är medlem i FN:s narkotikakommission 2008-2011 och koordinerar det här året vid FN:s narkotikakommissions möte en samnordisk resolution om förebyggande av efterfrågan på droger. En internationell arbetsgrupp mot narkotika, som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet, har utarbetat instruktioner för Finlands deltagande i det internationella arbetet mot narkotika. Förslaget kommer att lämnas till regeringen för behandling i juni. Instruktionerna betonar ett balanserat förhållningssätt, så att både utbud och efterfrågan kan begränsas. Förslaget stöder det internationella samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna i arbetet mot narkotika.

Inrikesministeriet betonar redan nu i sin verksamhetsstrategi förverkligandet av brottsansvar i det s.k. ursprungslandet, så att narkotiska medel kunde beslagtas redan utomlands innan de kommer till Finland. Polisen, tullen och gränsbevakningsmyndigheterna har intensifierat sitt samarbete inom kriminalunderrättelseverksamhet koncentrerad på allvarliga brott samt inom bekämpningen av identifierad allvarlig brottslighet.

I Ryssland har Finland finansierat projekt för insamling av information om droger samt projekt med syfte att förebygga spridningen av HIV. Inrikesministeriet och tullen har slutit bilaterala avtal om övervakning av narkotika och annan brottslighet med bl.a. våra grannländer. Tillsammans med de andra nordiska länderna har inrikesministeriet flera kontaktpersoner i narkotikafrågor i tredjeländer. Finland har hittills nästan helt lyckats förhindra insmuggling av heroin från Afghanistan med hjälp av effektivt övervakningssamarbete och genom att erbjuda svårt drogberoende personer substitutionsbehandling.

Social- och hälsovårdsministeriet kommer under höstsessionen att överlämna en regeringsproposition med förslag till ett nationellt klassificeringssystem för droger. Med hjälp av det kommer bland annat s.k. designade droger genom beslut av statsrådet att kunna innefattas i myndigheternas kontroll mycket snabbare än vad FN:s eller EU:s system möjliggör. En lagändring skulle ge polis-, tull- och gränsövervakningsmyndigheterna tillgång till samma tvångsmedel i samband med undersökning som den gällande narkotikalagen. Social- och hälsovårdsministeriet har överlämnat under vårsessionen en proposition med förslag till ändring av narkotikalagen (373/2008), som innebär att den s.k. designade drogen metylendioxipyrovaleron (MDPV) tas med bland de droger som omfattas av myndigheternas kontroll.

Helsingfors den 17 juni 2010

Omsorgsminister Paula Risikko