Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 532/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 532/2010 vp - Esko-Juhani Tennilä /vas

Biodieseltehtaan rakentaminen Kemiin

Eduskunnan puhemiehelle

Kemissä on asetettu suuria toiveita biodieseltehtaan saamiseksi kaupunkiin. Kemi onkin biodieseltehtaalle erinomainen paikka, onhan kaupungissa vahvaa metsäteollisuutta ja myös satama. Nyt Kemissä ja laajemminkin Lapissa on syntynyt laajaa hämmennystä ja ihmettelyä elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen esittämästä väitteestä, jonka mukaan biodieseltehdashankkeen Kemissä estää kaupunkia ja sen lähialueita uhkaava työvoimapula. Tämä ei pidä paikkaansa, minkä myös Kemi-Tornion alueen kuntien johtohenkilöt ovat julkisuudessa yhteisesti todenneet.

Tosiasiassa Kemissä ja sen lähialueilla on paljon käytettävissä olevaa työvoimaa. Myös biopolttoainetehtaan tarvitsemat raaka-ainevarat alueella ovat suuret. Ministeri Pekkarisen nähdäänkin esiintyneen väärine väitteineen asiassa kotiinpäin vetäjänä. Kemissä ilmestyvä sanomalehti Pohjolan Sanomat kirjoitti äskettäin pääkirjoituksessaan otsikolla "Puhdasta pekkarointia" ministeri Pekkarisen levittävän tarkoituksellisesti väärää tietoa Kemiä uhkaavasta työvoimapulasta edistääkseen omalla äänestysalueellaan olevaa Äänekosken vastaavaa biodieseltehdashanketta. "Kemiä vastaan, Äänekosken puolesta" -asenne ei lehden mielestä sovi ministerille. Pekkarisellahan on iso vaikutus siihen, mikä biodieseltehdashankkeista saa valtiolta rahallista tukea.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy puuttuakseen elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen esittämiin ja julkisuuteen tulleisiin vääriin tietoihin siitä, että biopolttoainetehtaan rakentamisen Kemissä estää uhkaamassa oleva työvoimapula?

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2010

Esko-Juhani Tennilä /vas
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Esko-Juhani Tennilän /vas näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 532/2010 vp:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy puuttuakseen elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen esittämiin ja julkisuuteen tulleisiin vääriin tietoihin siitä, että biopolttoainetehtaan rakentamisen Kemissä estää uhkaamassa oleva työvoimapula?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Hallituksen vakaa aikomus on kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä varmistamaan, että Suomeen syntyy kotimaisia raaka-aineita hyödyntävää biopolttoaineiden tuotantoa. Merkittävimpiä mahdollisuuksia tähän tarjoavat suunnitteilla olevat metsähaketta raaka-aineenaan käyttävät synteettistä biodieseliä tuottavat laitokset. Tällaisen toisen sukupolven biopolttoainetuotannon edistämiseksi hallitus pyrkii ensinnäkin varmistamaan ensimmäisille demonstraatiolaitoksille tukea sekä EU:n tukiohjelmista että kansallisesti. Tuoreessa uusiutuvan energian velvoitepaketissaan hallitus mm. esittää yhteensä 100 milj. euroa varattavaksi tähän tarkoitukseen. Toiseksi hallitus pyrkii lisäämään biopolttoaineiden käyttöä jakeluvelvoitteen avulla, joka tulee selvästi ylittämään EU:n 10 %:n vaatimustason. Myös polttoaineverotusta ollaan muuttamassa biopolttoaineille edullisemmaksi ja toisen sukupolven tuotteiden käyttöön kannustavaksi.

On selvää, että mahdollisten tuotantolaitosten sijainnista päättävät investoivat yritykset sen mukaan, missä katsovat olevan parhaat edellytykset tuotannolle. Vireillä oleville hankkeille on esitetty useita vaihtoehtoisia sijoituspaikkakuntia, joilla varmaankin on erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia keskinäisessä vertailussa. Tämän vertailun tekevät kuitenkin yritykset. Sikäli kuin hankkeille haetaan julkista tukea esimerkiksi EU:n ns. NER 300 -tukiohjelmasta tai kansallisista tukiohjelmista, tulee hallitus luonnollisesti käsittelemään hakemukset asianmukaisin menettelyin.

En ole missään vaiheessa millään tavalla vastustanut Kemin biopolttoainetehdashanketta. Päinvastoin olen erittäin sitoutunut edistämään Kemin hanketta siinä missä muitakin hankkeita. Kuten todettua, laitosten sijainnista päättävät investoivat yritykset itse huomioiden eri sijaintipaikkakuntien vahvuudet ja heikkoudet.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2010

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 532/2010 rd undertecknat av riksdagsledamot Esko-Juhani Tennilä /vänst:

Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att ingripa i de oriktiga uppgifter som framförts av näringsminister Mauri Pekkarinen och som kommit ut i offentligheten om att byggandet av en biobränslefabrik i Kemi förhindras av en hotande brist på arbetskraft?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Regeringens fasta föresats är att med alla till buds stående medel försöka säkerställa att det i Finland uppstår sådan produktion av biobränslen som använder sig av inhemskt råmaterial. De bästa möjligheterna till detta erbjuder sådana planerade anläggningar för produktion av syntetisk biodiesel som använder skogsflis som råmaterial. För att främja sådan produktion av andra generationens biobränslen strävar regeringen efter att för det första säkerställa att de första demonstrationsanläggningarna får stöd genom både EU:s stödordningar och nationella stödprogram. I sitt färska åtagandepaket för förnybar energi föreslår regeringen bl.a. att sammanlagt 100 miljoner euro reserveras för detta ändamål. För det andra har regeringen som mål att öka användningen av biodrivmedel genom en distributionsskyldighet som klart kommer att överstiga EU:s kravnivå om 10 procent. Också bränslebeskattningen håller på att ändras i en riktning som gynnar biodrivmedel och uppmuntrar till användning av andra generationens produkter.

Det är klart att beslut om förläggningsort för eventuella produktionsanläggningar fattas av de investerande företagen allt efter det var det anses föreligga bästa förutsättningar för produktion. I samband med aktuella projekt har det nämnts flera alternativa förläggningsorter som säkerligen har olika starka och svaga sidor när de jämförs med varandra. Denna jämförelse görs dock av företagen. Såvida offentligt stöd ansöks för projekten t.ex. från EU:s s.k. NER 300-stödordning eller från nationella stödprogram, kommer regeringen naturligtvis att behandla ansökningarna enligt tillbörliga förfaranden.

Jag har inte i något skede på något sätt motsatt mig projektet för byggande av en biobränslefabrik i Kemi. Jag har tvärtom starkt förbundit mig till att främja projektet i Kemi på samma sätt som vilket annat projekt som helst. Som det konstateras ovan fattas besluten om förläggningsort av företagen själva med hänsyn tagen till de olika orternas starka och svaga sidor.

Helsingfors den 1 juli 2010

Näringsminister Mauri Pekkarinen