Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 605/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 605/2010 vp - Päivi Räsänen /kd

Lastentalo-toimintamallin kokeileminen myös Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti keväällä 2008 lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen asiantuntijaryhmän toimikaudeksi 1.4.2008-31.5.2009. Ryhmän tehtävänä oli lisätä viranomaisten yhteistyötä, koordinoida tutkimista, tukea sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää vakavien rikosten havaitsemisessa ja tehdä ehdotukset tarvittavan lainsäädännön, ohjeistuksen ja valvonnan kehittämiseksi. Työryhmän mukaan myös Suomessa olisi kokeiltava Lastentalo-toimintamallia, joka on jo käytössä muissa Pohjoismaissa.

Lastentalo-toimintamallilla tarkoitetaan lapseen kohdistuvan rikoksen selvittämisen järjestämistä niin, että lasta ei lähetetä paikasta toiseen, vaan selvitystyö tapahtuu saman katon alla. Lasta haastattelee vain yksi, erikoiskoulutettu henkilö. Poliisi, syyttäjä, lastensuojeluviranomaiset ja terveydenhuolto työskentelevät yhdessä asiantuntijatyöryhmänä.

Lastentalo-toimintamallin kokeilu toteutettaisiin poikkihallinnollisen ohjaus- ja suunnitteluryhmän alaisuudessa. Samalla voitaisiin ottaa huomioon hyväksikäytön kohteeksi joutuneen lapsen sekä hänen perheensä tarvitsema kriisiapu ja jatkohoidon tarpeen arviointi. Näin turvattaisiin sekä uhrin itsensä että hänen läheistensä avunsaanti.

Työryhmän mielestä uuteen esitutkintalakiin pitäisi sisällyttää poliisille ja syyttäjälle oikeus hakea edunvalvojan määräystä tuomioistuimelta tarvittaessa. Tämä nopeuttaisi edunvalvontaan määräämistä ja vähentäisi esitutkinnan aikana tapahtuvia turhia viivytyksiä. Viivästymistä tapahtuu etenkin suurilla paikkakunnilla sosiaaliviranomaisten joutuessa hakemaan edunvalvojan määräystä tilanteissa, joissa epäiltynä on lapsen edunvalvoja, tämän puoliso tai muu edunvalvojalle läheinen henkilö.

Myös viranomaisten välistä yhteistyötä on kehitettävä. Erittäin tärkeää on se, että etenkin poliisin ja syyttäjän yhteistyö esitutkinnassa on saumatonta ja mahdollisimman yhtenäistä koko maassa. Viranomaisten ammattitaito on turvattava tilanteissa, joissa puhutetaan rikoksen uhriksi joutunutta lasta. Samalla on syytä tarkistaa ja määritellä uudestaan ikärajoja, joiden perusteella lasta voidaan kuulla tuomioistuimessa. Työryhmän mukaan pitäisi selvittää, onko järjestämislaissa asetettu 16 vuoden ikäraja Euroopan neuvoston yleissopimuksen mukainen.

Lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen rahoitusvastuu siirtyi kunnilta valtiolle 1.1.2009 alkaen asiasta säädetyn järjestämislain perusteella. Laki koskee poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen pyynnöstä terveydenhuollossa tehtävää tutkimusta epäillyn lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämiseksi ja haitan arvioimiseksi. Työryhmä ehdottaa, että myös lapsiin kohdistuneen väkivaltarikoksen selvittelyn terveydenhuollolle aiheuttamat kustannukset siirretään valtion rahoitettaviksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on hiljattain perustettu työryhmä sekä palkattu projektityöntekijä Lastentalo-toimintamalliin liittyen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin jatkotoimiin hallitus aikoo ryhtyä Lastentalo-toimintamallin kokeilemiseksi myös Suomessa?

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2010

Päivi Räsänen /kd
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Päivi Räsäsen /kd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 605/2010 vp:

Mihin jatkotoimiin hallitus aikoo ryhtyä Lastentalo-toimintamallin kokeilemiseksi myös Suomessa?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman tavoitteena on muun muassa vähentää perheväkivaltaa, etenkin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa. Lastentalo-toimintamallin kehittäminen seksuaalisen ja fyysisen väkivallan kohteeksi joutuneiden lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi on kirjattu sisäisen turvallisuuden ohjelman 2008-2011 yhdeksi toimenpiteeksi. Päävastuu toimenpiteen toteuttamisessa on annettu sosiaali- ja terveysministeriölle yhteistyössä oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön kanssa.

Lastentalo-toimintamallin suunnittelu etenee tällä hetkellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle hankkeeseen palkatun projektityöntekijän sekä laitoksen keväällä 2010 nimittämän moniammatillisen asiantuntijaryhmän voimin. Esitys siitä, miten toiminta voitaisiin vakiinnuttaa osaksi Suomen palvelujärjestelmää, on tarkoitus antaa vuoden loppuun mennessä. Eräs asiantuntijaryhmässä pohdittu vaihtoehto on, että Lastentalo-mallia kokeiltaisiin ensin kahdella alueella ja vastuu kokeilusta annettaisiin alueiden sairaanhoitopiireille. Kokeilun avulla koottaisiin arvokasta tietoa Suomen olosuhteisiin sopivasta mallista myöhemmän säädösvalmistelun pohjaksi. Lastentalon toiminta on tarkoitus käynnistää kokeiluluontoisesti vuoden 2011 alussa.

Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 2010

Peruspalveluministeri Paula Risikko
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 605/2010 rd undertecknat av riksdagsledamot Päivi Räsänen /kd:

Vilka fortsatta åtgärder ämnar regeringen vidta för att göra ett försök med barnhusmodellen också i Finland?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Ett mål med politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd är bland annat att minska familjevåldet, särskilt våld som riktar sig mot barn och unga. Utvecklandet av en handlingsmodell med s.k. barnhus för att på ett helhetsbetonat sätt hjälpa barn och unga som utsatts för sexuellt och fysiskt våld har skrivits in som en åtgärd i programmet för den inre säkerheten 2008-2011. Huvudansvaret för genomförandet av åtgärden har getts till social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med justitieministeriet och inrikesministeriet.

Planeringen av barnhusmodellen framskrider för tillfället med hjälp av en projektarbetare som har anställts för projektet vid Institutet för hälsa och välfärd och den multidisciplinära sakkunniggrupp som institutet utnämnde våren 2010. Det är meningen att ett förslag till hur verksamheten kunde etableras som en del av Finlands servicesystem ska ges före utgången av detta år. Ett av alternativen som behandlats i sakkunniggruppen är att först göra ett försök med barnhusmodellen i två områden och att ansvaret för försöket ges till sjukhusdistrikten i dessa områden. Via försöket samlar man in värdefull information om vilken modell som passar förhållandena i Finland och får underlag för en senare lagberedning. Barnhusverksamheten ska enligt planerna inledas i försökssyfte i början av 2011.

Helsingfors den 21 juli 2010

Omsorgsminister Paula Risikko