Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 712/2008 vp - Outi Mäkelä /kok

Hallituksen toimenpiteet sakon muuntorangaistuksen lausumien osalta

Eduskunnan puhemiehelle

Hyväksyessään hallituksen esityksen (HE 164/2007 vp ) laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta eduskunta päätti kolmesta lausumasta:

  1. Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että poliisin sakotusohjetta päivitetään ensi tilassa ottaen huomioon muun muassa viimeaikainen oikeuskäytäntö sekä tarpeen mukaan muutoinkin selkeytetään, ja että valmistellaan tarvittavat ehdotukset sääntelyksi, jolla rajataan rangaistusmääräysmenettelyn käyttö pois tilanteista, joissa tekijä on menettelyllään osoittanut piittaamattomuutta lain kielloista tai käskyistä, annettavaksi eduskunnalle rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyn kokonaisuudistuksen yhteydessä taikka tarvittaessa erillisenä esityksenä niin, että esitys on mahdollista saattaa voimaan samanaikaisesti nyt hyväksytyn lakiehdotuksen kanssa.

    2) Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää viipymättä yhdyskuntaseuraamuksen kehittämistä koskevan kokonaistarkastelun ja huolehtii, että sen yhteydessä tai erillisenä työnä valmistellaan oikeusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, kuntasektorin sekä muiden asiaan kuuluvien toimijoiden yhteistyönä vuoden 2009 loppuun mennessä eduskunnalle antamista varten tarvittavat ehdotukset sakon muuntorangaistusjärjestelmän ulkopuolelle jääville soveltuvaksi yhdyskuntaseuraamukseksi tai muuksi muuntorangaistuksen korvaavaksi toimeksi.

    3) Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö seuraa ja arvioi sakon muuntokiellosta aiheutuvia vaikutuksia kiinnittäen huomiota muiden seikkojen ohella sakkovankien määrän kehitykseen, sakkotulojen määrään, sakkorangaistuksen uskottavuuteen rikosoikeudellisena seuraamuksena sellaisissa tapauksissa, joissa henkilö syyllistyy toistuvasti vähäisiin rikoksiin, vaikutuksiin rikollisuuteen kokonaisuutena, vaikutuksiin kaupan alan yritysten kannalta sekä käräjäoikeuksien, kuntien ja muiden asianomaisten viranomaisten toimintaan ja että oikeusministeriö antaa asiasta selvityksen lakivaliokunnalle vuoden 2010 loppuun mennessä.

Näillä lausumilla eduskunta edellytti, että hallitus lakimuutosten lisäksi muuttaa ja selkeyttää sakotukseen liittyviä ohjeistuksia sekä seuraa tarkasti lakimuutoksen vaikutuksia. Lausumat ovat olleet keskeinen tekijä lain toimivuuden ja hyväksyttävyyden kannalta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko poliisin sakotusohjetta päivitetty eduskunnan lausuman edellyttämällä tavalla, ja jos ei ole, niin miksi sakotusohjetta ei ole päivitetty samaan aikaan, kun lainsäädäntö on tullut voimaan, ja milloin päivitys on tarkoitus tehdä,
miksi oikeusministeriö ei ole tuonut eduskuntaan esitystä, jolla rajataan rangaistusmääräysmenettelyn käyttö pois tilanteista, joissa tekijä on menettelyllään osoittanut piittaamattomuutta lain kielloista tai käskyistä,
miksei esitystä ole voitu saattaa voimaan samanaikaisesti perusteluosassa mainitun lainsäädännön kanssa, ja milloin esitys on tarkoitus tuoda eduskunnalle,
mihin toimiin hallitus on ryhtynyt sakon muuntorangaistuksen ulkopuolelle jääville soveltuvan yhdyskuntaseuraamuksen tai muun muuntorangaistuksen korvaavan toimen osalta ja
tuleeko ministeriö paremman säätelyn ohjelman mukaisesti toteuttamaan muuntokiellon vaikutusten arvioinnin laaja-alaisesti eri hallinnonaloilla, kuten eduskunta edellyttää?

Helsingissä 3 päivän lokakuuta 2008

Outi Mäkelä /kok
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Outi Mäkelän /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 712/2008 vp:

Onko poliisin sakotusohjetta päivitetty eduskunnan lausuman edellyttämällä tavalla, ja jos ei ole, niin miksi sakotusohjetta ei ole päivitetty samaan aikaan, kun lainsäädäntö on tullut voimaan, ja milloin päivitys on tarkoitus tehdä,
miksi oikeusministeriö ei ole tuonut eduskuntaan esitystä, jolla rajataan rangaistusmääräysmenettelyn käyttö pois tilanteista, joissa tekijä on menettelyllään osoittanut piittaamattomuutta lain kielloista tai käskyistä,
miksei esitystä ole voitu saattaa voimaan samanaikaisesti perusteluosassa mainitun lainsäädännön kanssa, ja milloin esitys on tarkoitus tuoda eduskunnalle,
mihin toimiin hallitus on ryhtynyt sakon muuntorangaistuksen ulkopuolelle jääville soveltuvan yhdyskuntaseuraamuksen tai muun muuntorangaistuksen korvaavan toimen osalta ja
tuleeko ministeriö paremman säätelyn ohjelman mukaisesti toteuttamaan muuntokiellon vaikutusten arvioinnin laaja-alaisesti eri hallinnonaloilla, kuten eduskunta edellyttää?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Hallituksen esityksen laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta (HE 164/2007 vp) hyväksyessään eduskunta päätti kolmesta lausumasta. Eduskunta edellytti, että poliisin sakotusohjetta päivitetään ensi tilassa ottaen huomioon viimeaikainen oikeuskäytäntö ja tarpeen mukaan muutoinkin selkeytetään. Sakotusohjeen uudistamista varten ollaan sisäasiainministeriössä perustamassa työryhmää, jonka tehtävänä on muun muassa tehdä eduskunnan edellyttämät päivitykset.

Eduskunta edellytti, että oikeusministeriössä valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset, joilla rajataan rangaistusmääräysmenettelyn käyttö pois tilanteissa, joissa tekijä menettelyllään osoittaa piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä. Eduskunta edellytti, että säädösmuutokset valmistellaan rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyn kokonaisuudistuksen yhteydessä tai erillisenä esityksenä niin, että esitys on mahdollista saattaa voimaan samanaikaisesti hyväksytyn lakiehdotuksen kanssa.

Rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyn kokonaisuudistuksesta pyritään antamaan hallituksen esitys vuoden 2009 alkupuolella. Asia on parhaillaan oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla virkamiesvalmistelussa oikeusministeriön työryhmämietinnön 2007:3 pohjalta. Valmistelussa pyritään löytämään keino, jolla eduskunnan lausuma voitaisiin ottaa säädettävässä laissa asianmukaisesti huomioon.

Sakon muuntorangaistuksen vähentämistä koskevan muutoksen keskeisenä tavoitteena oli vankiluvun alentaminen. Vankiluvun alentuminen on kesän aikana pysähtynyt ja useissa suljetuissa vankiloissa on edelleen huomattava yliasutus. Yllä mainittujen ohjeistus- ja säädösmuutosten valmistelun odottaminen olisi viivästyttänyt muutoksella tavoiteltua vankiluvun alentumista ja vaikeuttanut vankiloiden rahoitustilannetta. Tästä syystä lainmuutoksen voimaantulon kanssa ei voitu viivytellä.

Oikeusministeriössä on valmisteltu yhdyskuntaseuraamusten kokonaisuudistusta koskevan selvitystyön käynnistämistä. Tässä yhteydessä selvitetään myös mahdollisuuksia kehittää sakon muuntorangaistukselle vaihtoehtoinen yhdyskuntaseuraamus. Eduskunnan lausumassa asian selvittämisen ja mahdollisen esityksen tekemisen aikataulu on kuitenkin tiiviimpi kuin mainitun kokonaisuudistuksen vaatiman työn. Tästä syystä sakon muuntorangaistuksen mahdollisen vaihtoehtoisen seuraamuksen selvitystyö on tarkoitus tehdä osana kokonaisuudistusta mutta kuitenkin siten, että sen osalta selvitys valmistuu eduskunnan edellyttämässä aikataulussa.

Eduskunta edellytti lisäksi, että oikeusministeriö seuraa muuntokiellon vaikutuksia laaja-alaisesti. Eduskunnan lausumassaan edellyttämät lukumäärätiedot ovat pääosin saatavissa tietojärjestelmistä. Kuluvan syksyn aikana oikeusministeriö varmistaa, että tietojärjestelmät antavat kaikki selvitys- ja arviointityössä tarvittavat tiedot. Tämän lisäksi oikeusministeriö on tarjonnut vuodeksi 2009 rahoitusta tutkimushankeelle, jossa selvitetään sakon muuntorangaistuksen käytön vähentämisestä aiheutuvia taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ottaen huomioon eduskunnan lausuman asiasta.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2008

Oikeusministeri Tuija Brax
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 712/2008 rd undertecknat av riksdagsledamot Outi Mäkelä /saml:

Har polisens bötesföreskrifter uppdaterats i enlighet med riksdagens uttalande och om inte, varför har polisens bötesföreskrifter inte uppdaterats samtidigt som lagstiftningen trädde i kraft och när ska bötesföreskrifterna uppdateras,
varför har justitieministeriet inte överlämnat till riksdagen en proposition som utesluter strafforderförfarande när den som begått en gärning genom sitt förfarande har visat likgiltighet för förbud eller påbud i lag,
varför har denna proposition inte kunnat sättas i kraft samtidigt som lagstiftningen som nämns i motiveringsdelen och när ska propositionen överlämnas till riksdagen,
vilka åtgärder har regeringen vidtagit när det gäller en lämplig samhällspåföljd för dem som faller utanför systemet med förvandlingsstraff för böter eller andra åtgärder som ersätter förvandlingsstraff och
kommer ministeriet att i enlighet med programmet för bättre reglering göra en omfattande bedömning av konsekvenserna av förbudet att förvandla böter till straff inom olika förvaltningsområden såsom riksdagen förutsätter?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

I samband med godkännandet av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 a kap. i strafflagen och 10 § i viteslagen (RP 164/2007 rd) godkände riksdagen också tre uttalanden. Riksdagen förutsatte att polisens bötesföreskrifter uppdateras vid första tillfälle med hänsyn till rättspraxis på senare tid och att de även i övrigt förtydligas efter behov. I fråga om revideringen av bötesskrifterna håller inrikesministeriet som bäst på att inrätta en arbetsgrupp, som ska bl.a. göra de uppdateringar som riksdagen förutsätter.

Riksdagen förutsatte att justitieministeriet bereder nödvändiga lagändringar som utesluter strafforderförfarande när den som begått en gärning genom sitt förfarande har visat likgiltighet för förbud eller påbud i lag. Riksdagen förutsatte att lagändringarna bereds i samband med totalreformen av ordningsbots- och strafforderförfarandet eller som en särskild proposition så att den kan sättas i kraft samtidigt som det godkända lagförslaget.

Avsikten är att regeringens proposition om en totalreform av ordningsbots- och strafforderförfarandet överlämnas i början av år 2009. Ärendet bereds för närvarande som tjänstemannaarbete vid justitieministeriets lagberedningsavdelning utgående från justitieministeriets arbetsgruppsbetänkande 2007:3. I beredningen utreds också hur riksdagens uttalande kan beaktas i lagstiftningen på ett vederbörligt sätt.

Ett centralt mål för lagändringen som gäller minskandet av förvandlingsstraff för böter var att minska antalet fångar. Minskningen av antalet fångar har stannat upp under sommaren och flera slutna anstalter är fortfarande överfulla. Om man skulle ha väntat på slutförandet av beredningen av ovan nämnda föreskrifts- och lagändringar, skulle den eftersträvade minskningen av antalet fångar ha fördröjts och detta skulle också ha försvårat fängelsernas finansiella situation. Av denna anledning kunde man inte fördröja ikraftträdandet av lagändringen.

Justitieministeriet har berett påbörjandet av en utredning beträffande totalreformen av samhällspåföljderna. I detta sammanhang utreds också möjligheterna att skapa en lämplig samhällspåföljd som skulle kunna användas som alternativ till förvandlingsstraff. Tidsplanen enligt riksdagens uttalande för utredningen av ärendet och överlämnandet av det eventuella förslaget är dock snävare än tidsplanen för arbetet som krävs för totalreformen. Därför avses utredningsarbetet som gäller den eventuella alternativa påföljden som kan ersätta förvandlingsstraffet att utföras som en del av totalreformen, dock så att utredningen som gäller detta blir klar inom den tidsplan som riksdagens förutsätter.

Riksdagen förutsatte också att justitieministeriet på ett omfattande sätt följer upp effekterna av förbudet att förvandla böter till straff. Sifferuppgifterna som riksdagen förutsatte finns i huvudsak i datasystemen. Under innevarande höst säkerställer justitieministeriet att man ur datasystemen kan få alla uppgifter som behövs i utrednings- och utvärderingsarbetet. Dessutom har justitieministeriet erbjudit att under år 2009 finansiera ett undersökningsprojekt, där det med beaktande av riksdagens uttalande bedöms vilka ekonomiska och samhälleliga konsekvenser minskandet av användningen av förvandlingsstraff för böter medför.

Helsingfors den 23 oktober 2008

Justitieminister Tuija Brax