Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 945/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 945/2010 vp - Outi Mäkelä /kok

Vuosaaren satama-alueen poliisiratsioiden laajuus

Eduskunnan puhemiehelle

Vuosaaren satamalaitoksen kuljetusyrittäjät ovat viime aikoina huomanneet kiristyneen poliisivalvonnan satama-alueella. On ymmärrettävää, että kuljetuksia tarkastetaan laittomien aineiden ja tavaroiden salakuljetuksen ehkäisemiseksi. Tästä ei tulisi kuitenkaan koitua suhteettoman suurta vaivaa rehellisille toimijoille.

Poliisi on yhdessä tullin ja katsastuslaitoksen kanssa pitänyt tehoratsioita alueelle saapuville ajoneuvoille vähintään neljänä päivänä viikossa. Yhteen ratsiaan kuluu aikaa puolesta tunnista yli kahteen tuntiin. Satama-alueelta poistuttaessa sama ajoneuvo on saatettu tarkastaa vielä uudestaan. Tämän lisäksi maakunnassa toimiva liikkuva yksikkö suorittaa valvontaa. Nämä toimenpiteet ovat johtaneet siihen, että yksittäiset kuljetusyrittäjät ovat joutuneet tarkastettaviksi joka päivä. Näin tiukka valvonta on koettu painostavaksi ja liiketoimintaa haittaavaksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus perustelee Vuosaaren satama-alueen poliisiratsioiden laajuutta ja
voidaanko valvontaa kehittää sujuvammaksi?

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2010

Outi Mäkelä /kok
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Outi Mäkelän /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 945/2010 vp:

Miten hallitus perustelee Vuosaaren satama-alueen poliisiratsioiden laajuutta ja
voidaanko valvontaa kehittää sujuvammaksi?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Raskaan liikenteen valvonta on tärkeä osa poliisin liikennevalvontaa. Poliisin liikenneturvallisuusstrategian mukaan raskaan liikenteen valvonnassa painotetaan suoraan liikenneturvallisuuteen vaikuttaviin riskeihin. Näitä ovat ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonta, nopeus- ja rattijuopumusvalvonta, ajo- ja lepoaikojen valvonta, kuormauksen ja vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta. Valvontaa tehdään myös yhteistyössä Tullin ja katsastusmiesten kanssa.

Raskaan kaluston teknisen kunnon tarkastamiseksi teknisiä tienvarsitarkastuksia tehdään yhteistyössä katsastusmiesten kanssa. Vuosaaren satamassa on jarrujen testaamiseen tarkoitettu jarrudynamometri, jossa kuorma-autojen ja perävaunujen jarrujen kunto tarkastetaan. Raskaan kalustonteknisissä tienvarsitarkastuksissa koko maassa vuonna 2009 todettiin, että noin 11 prosentissa kuorma-autoissa ja noin 18 prosentissa perävaunuissa oli jarruvikoja. Raskaan liikenteen valvonnassa rajanylityspaikoilla kuten Vuosaaren satamissa tehtävä valvonta on tärkeää, jotta liikenneturvallisuutta vaarantavien ja sääntöjen vastaisten raskaiden ajoneuvojen ja perävaunujen sekä niiden kuormien pääsy tieverkolle estetään jo rajanylityspaikoilla.

Valvonnassa on mahdollista, että useasti satamassa käyvät kuorma-autot joutuvat useasti valvonnan kohteeksi, mutta toistuva valvonta on perusteltua koska satamasta lähdetään usein eri perävaunun kanssa. Raskaan kaluston valvontaan soveltuvien tarkastuspaikkojen järjestelyt vaikeuttavat monesti valvonnan käytännön toteuttamista. Lisäksi valvonta on tarpeellista, koska Vuosaaren satamassa suoritetussa rattijuopumusvalvonnassa on kuluvana vuonna tavattu useita rattijuopumukseen syyllistyneitä raskaan liikenteen kuljettajia.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

Sisäasiainministeri Anne Holmlund
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 945/2010 rd undertecknat av riksdagsledamot Outi Mäkelä /saml:

Hur motiverar regeringen omfattningen av polisrazziorna på Nordsjö hamnområde och
kan övervakningen göras smidigare?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Övervakningen av den tunga trafiken är en viktig del av polisens trafikövervakning. Enligt polisens trafiksäkerhetsstrategi ska övervakningen direkt fokusera på risker för trafiksäkerheten, dvs. på kontroll av fordonens körduglighet, hastighets- och rattfylleriövervakning, övervakning av kör- och vilotider, övervakning av lastning och transport av farliga ämnen. Övervakningen sker även i samarbete med Tullen och besiktningsmännen.

I samarbete med besiktningsmännen görs tekniska vägkontroller för att kontrollera skicket på tunga fordon. I Nordsjö hamn finns det en bromsdynamometer för testning av bromsarna där lastbilarnas och släpvagnarnas bromsar kontrolleras. De tekniska vägkontroller som gjordes i hela landet år 2009 visade att ca 11 procent av lastbilarna och ca 18 procent av släpvagnarna hade fel på bromsarna. Övervakningen av den tunga trafiken på gränsövergångsställena såsom i Nordsjö hamn är viktig för att redan på gränsövergångsstället hindra att sådana tunga fordon och släpvagnar och deras last som äventyrar trafiksäkerheten och strider mot reglerna får tillträde till vägnätet.

Det är möjligt att lastbilar som ofta besöker hamnen ofta råkar ut för kontroller, men upprepade kontroller är motiverade eftersom lastbilarna ofta lämnar hamnen med olika släpvagnar. Ordnandet av kontrollplatser som lämpar sig för övervakning av tunga fordon gör i många fall övervakningen svår att genomföra i praktiken. Dessutom behövs det övervakning, eftersom det vid rattfylleriövervakningen i år har påträffats ett flertal förare av tunga fordon som gjort sig skyldiga till rattfylleri.

Helsingfors den 3 december 2010

Inrikesminister Anne Holmlund