Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 94/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 94/2003 vp - Säde Tahvanainen /sd

Postipakettien jakelu

Eduskunnan puhemiehelle

Keväällä 2000 toteutettiin Viestintäviraston ja erityisesti Kuluttajaviraston kritisoima pakettien toimitusehtojen uudistus. Uudistuksen seurauksena postipaketteja säilytetään postissa vain kaksi viikkoa ja saapuvasta paketista annetaan nykyisin vain yksi saapumisilmoitus aiemman kahden sijaan. Erillisillä lähettäjän, postin ja paketin saajan välisillä sopimuksilla voidaan toinen ilmoitus paketista toimittaa sähköpostiin tai kännykkään. Postin toimitusehtojen mukaan noutamaton paketti palautetaan takaisin lähettäjälle kahden viikon säilytyksen jälkeen.

Lyhyenä pidettävä kahden viikon säilytysaika ja vain yksi saapumisilmoitus ovat monissa tapauksissa aiheuttaneet kohtuuttomia tilanteita. Nykyisin monet tekevät työtä vakinaisen asuinpaikkakuntansa ulkopuolella, ja siksi mm. rakennusalalla käy usein niin, että kotiin ei pääse kahteen kolmeen viikkoon. Myös ulkomaanmatka kestää usein parikin viikkoa. Yllättäen saapuva paketti jää näissä tapauksissa noutamatta ja palautetaan takaisin lähettäjälle, ennen kuin vastaanottaja on saanut asian tietoonsa.

Työ- ja matkaesteiden lisäksi myös postipaketin saapumisilmoituksen perilletulossa on ilmennyt ongelmia. Varsin usein on käynyt inhimillisen virheen vuoksi niin, että asiakas ei saa saapumisilmoitusta laisinkaan. Ohut, normaalia postia pienempi saapumisilmoitus sekaantuu helposti toiselle asiakkaalle jaettavaan postiin tai hukkuu muulla tavalla. Tällöin toisen saapumisilmoituksen saaminen olisi välttämätöntä.

Postipakettien kahden viikon säilytysaika ja vain yksi kotiin saapuva ilmoitus ovat asiakkaan näkökulmasta liian tiukkoja vaatimuksia. Paketin säilytysaika olisikin järkevä muuttaa kolmeksi viikoksi ja ottaa käyttöön myös toinen paketin saapumisilmoitus. Näin vältyttäisiin sekä työelämän ja lomien aiheuttamilta ongelmilta että myös Postin omien jakeluvirheiden asiakkaalle aiheuttamilta haitoilta.

Postin palveluiden asiakastyytyväisyyttä ja palveluiden luotettavuutta mitataan tutkimuksin. Nämä osoittavat, että ykköskirjeiden luotettavuus jakelun nopeuden ja perillemenon suhteen on kohonnut ja on nykyisin kohtalainen. Postipakettien toimituksen suhteen ei ole tehty vastaavaa tutkimusta, vaikka asiakastyytyväisyyden mittaaminen tässäkin palvelussa olisi tarpeellista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo varmistaa postipakettien jakelutoiminnan laadukkaat palvelut ja
aikooko liikenne- ja viestintäministeriö velvoittaa Posti Oy:n pidentämään postipakettien säilytysajan kolmeen viikkoon ja lähettämään saapumisilmoituksen vähintään kahdesti asiakkaan oikeuksien toteutumiseksi?

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Säde Tahvanainen /sd
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi kansanedustaja Säde Tahvanaisen /sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 94/2003 vp:

Miten hallitus aikoo varmistaa postipakettien jakelutoiminnan laadukkaat palvelut ja
aikooko liikenne- ja viestintäministeriö velvoittaa Posti Oy:n pidentämään postipakettien säilytysajan kolmeen viikkoon ja lähettämään saapumisilmoituksen vähintään kahdesti asiakkaan oikeuksien toteutumiseksi?

Vastauksena kysymykseen esitän kunnioittavasti seuraavaa:

Postitoimintaa sääntelee maassamme postipalvelulaki (313/2001 ). Lain tarkoituksena on turvata hyvälaatuisten postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun saatavuus tasapuolisin ehdoin koko maassa. Postipalvelulain mukaan postitoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen kuuluu liikenne- ja viestintäministeriölle. Postipalvelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo Viestintävirasto.

Suomen Posti Oyj:llä on toimilupansa nojalla velvollisuus tarjota postipalvelulain mukaista yleispalvelua, johon kuuluu muun muassa enintään kymmenen kilon painoisten postipakettien välityspalvelu. Suomen Posti Oyj tarjoaa palvelujaan toimitusehtojensa mukaan. Toimitusehtojen yleisistä perusteista on säädetty postipalvelulain 24 §:ssä. Postiyrityksen tulee toimittaa kotitalouksille tarkoitetut toimitusehdot Viestintävirastolle hyväksyttäviksi. Viestintävirasto hyväksyy toimitusehdot saatuaan kuluttaja-asiamiehen puoltavan kannan.

Viestintävirasto on hyväksynyt Suomen Posti Oyj:n soveltamat kotitalouksien toimitusehdot syksyllä 2001. Hyväksymisen yhteydessä arvioitiin sitä, mikä Suomen Posti Oyj:n tuotteista olisi katsottava yleispalveluun kuuluvaksi postipaketiksi. Viestintävirasto ja kuluttaja-asiamies ovat katsoneet, että Suomen Posti Oyj:n tuote "helpostipaketti 16" on postipalvelulain 4 §:n tarkoittamaan yleispalveluun kuuluva palvelu kotimaan liikenteessä. Toimitusehtojen mukaan tällaista yleispalvelupakettia säilytetään toimipisteessä saapumisviikkoa seuraavat kolme viikkoa ja siitä lähetetään tarvittaessa myös toinen saapumisilmoitus. Muiden pakettituotteiden säilytysaika on saapumisviikkoa seuraavat kaksi viikkoa ja niistä lähetetään toinen saapumisilmoitus, mikäli lähettäjä on siitä sopinut. Viestintäviraston mukaan hyväksymisen yhteydessä sovittiin, että viranomaiset seuraavat pakettien säilytysaikaan ja saapumisilmoituksiin liittyvää asiakaspalautetta. Viestintävirasto ei toistaiseksi ole saanut asiasta kielteistä palautetta.

Postipalvelulain 5 §:ssä on määritelty yleispalvelun laatustandardi, joka koskee kirjelähetyksiä, jotka on jätetty postiyrityksen välitettäväksi ja seuraavana työpäivänä jaettaviksi. Kirjeiden kulkunopeuksia seurataan säännöllisesti standardoitua menetelmää käyttäen. Paketeilla vastaavia laatuvaatimuksia ei lain tasolla ole, joskin Suomen Posti Oyj seuraa pakettituotteidensa kulkunopeuksia säännöllisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö seuraa postipalvelujen tarjonnan kokonaisuuden kehitystä. Ministeriö katsoo, että tällä hetkellä vuoden 2002 alussa voimaan tullut postipalvelulaki turvaa laadukkaat postipalvelut ja varmistaa postiyrityksen asiakkaan oikeudet.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen
Till riksdagens talman

I det syfte 27 § riksdagens arbetsordning anger har Ni, Herr talman, till behöriga medlem av statsrådet översänt följande av riksdagsledamot Säde Tahvanainen /sd undertecknade skriftliga spörsmål SS 94/2003 rd:

Hur ämnar regeringen säkerställa postpaketutdelningsservicens goda kvalitet och
ämnar kommunikationsministeriet förplikta Posten Ab att förlänga postpaketens förvaringstid till tre veckor och att sända ankomstavin åtminstone två gånger så att kundens rättigheter uppfylls?

Som svar på detta spörsmål får jag vördsamt anföra följande:

Postverksamheten i Finland regleras av lagen om posttjänster (313/2001 ). Lagens syfte är att säkerställa att posttjänster av god kvalitet och särskilt samhällsomfattande posttjänster finns att tillgå på rättvisa villkor i hela landet. Enligt lagen om posttjänster ankommer den allmänna styrningen och utvecklandet av postverksamheten på kommunikationsministeriet. Kommunikationsverket övervakar iakttagandet av de föreskrifter och bestämmelser som meddelas med stöd av lagen om posttjänster.

Posten Finland Abp är med stöd av sin koncession förpliktad att tillhandahålla i lagen om posttjänster avsedda samhällsomfattande posttjänster, vilka inkluderar bl.a. förmedlandet av postpaket som väger högst tio kilo. Posten Finland Abp tillhandahåller sina tjänster i enlighet med sina leveransvillkor. De allmänna leveransvillkoren anges i 24 § lagen om posttjänster. Postföretaget skall tillställa Kommunikationsverket de för hushållen avsedda leveransvillkoren för godkännande. Kommunikationsverket godkänner leveransvillkoren efter att ha mottagit konsumentombudsmannens tillstyrkande ställningstagande.

Kommunikationsverket har under hösten 2001 godkänt de leveransvillkor för hushåll som Posten Finland Abp tillämpar. I samband med godkännandet gjordes en bedömning om vilka av Posten Finland Abp:s tjänster som borde anses vara ett postpaket som ingår i de samhällsomfattande posttjänsterna. Kommunikationsverket och konsumentombudsmannen har ansett att Posten Finland Abp:s produkt "fixvärdepaket 16" är en tjänst i den inhemska posttrafiken som ingår i de samhällsomfattande posttjänster som avses i 4 § lagen om posttjänster. Enligt leveransvillkoren förvaras detta slags paket som ingår i de samhällsomfattande posttjänsterna vid servicepunkten de tre följande veckor som följer ankomstveckan och vid behov sänds en andra ankomstavi om den. Övriga pakets förvaringstid är de två veckor som följer ankomstveckan, och ett nytt ankomstavi om dem sänds om sändaren har kommit överens om det. Enligt Kommunikationsverket överenskoms i samband med godkännandet att myndigheterna följer upp den kundrespons som anknyter till pakets förvaringstider och ankomstavin. Kommunikationsverket har tills vidare inte fått negativ respons om saken.

I 5 § lagen om posttjänster definieras kvalitetsnormerna för de samhällsomfattande posttjänsterna när det gäller brevförsändelser som har lämnats in för att förmedlas av ett postföretag och delas ut följande arbetsdag. Brevens transporthastigheter följs regelbundet upp med hjälp av en standardiserad metod. Motsvarande krav gäller inte för paket på lagstiftningsnivå, men Posten Finland Abp följer regelbundet upp sina paketprodukters transporthastigheter.

Kommunikationsministeriet följer upp helhetsutvecklingen av posttjänsternas utbud. Ministeriet anser att den lag om posttjänster som trädde i kraft i början av 2002 säkerställer för tillfället posttjänster av god kvalitet och garanterar postföretags kunders rättigheter.

Helsingfors den 10 juni 2003

Kommunikationsminister Leena Luhtanen