Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 977/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 977/2009 vp - Pertti Salovaara /kesk

Sakkoturvatoiminnan laillisuus

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa on alettu markkinoidan autoilijoille sakkoturva-palveluja, joissa noin 50 euron vuosimaksua vastaan palvelua tarjoava yritys tarjoutuu maksamaan asiakkaan liikennesakot.

Vuodessa maksetaan enintään kolme 155 euron rikesakkoa. Markkinointiteksteissä sakkoturvaa tarjoava Suomen Autoturva Oy kertoo, että tarkoituksena on "antaa kuljettajille rauha keskittyä ajamiseen ja nauttia sujuvasta matkanteosta, ilman että nopeusrajoituksia täytyy jatkuvasti seurata".

Liikenneturvallisuuden kannalta ylinopeuksien vaikutus on kiistaton. Ylinopeudet ovat liikenteen suurimpia riskitekijöitä. Siksi palvelu, jossa tarjoudutaan vähentämään ylinopeuksista kuljettajalle aiheutuvan sanktion suuruutta, on vähintäänkin moraaliton.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko sakkoturvan tarjoaminen Suomessa laillista toimintaa ja
mihin toimiin valtioneuvosto aikoo ryhtyä sen johdosta?

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2009

Pertti Salovaara /kesk
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pertti Salovaaran /kesk näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 977/2009 vp:

Onko sakkoturvan tarjoaminen Suomessa laillista toimintaa ja
mihin toimiin valtioneuvosto aikoo ryhtyä sen johdosta?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:ssä kielletään hyvän tavan vastainen markkinointi. Luvun 2 §:n mukaan markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa.

Markkinaoikeus on vuonna 2007 kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta kieltänyt erään teleyrityksen markkinoinnin, jossa yritys tarjosi matkapuhelinliittymän tilaajalle "rikesakkovakuutuksen". Yritys lupasi maksaa rikesakon, jos asiakas jää kiinni puhuessaan ajon aikana matkapuhelimeen ja saa siitä rikesakon.

Markkinaoikeus piti yrityksen markkinointia hyvän tavan vastaisena ja kielsi sen 40 000 euron sakon uhalla. Markkinaoikeus perusteli ratkaisuaan muun muassa sillä, että yrityksen menettely asettaa kuluttajan velvollisuuden noudattaa voimassa olevia lainsäännöksiä kyseenalaiseksi.

Kysymyksessä kerrottu menettely - ylinopeudesta määrättyjen rikesakkojen maksaminen asiakkaan puolesta - on hyvin samankaltainen kuin markkinaoikeudessa jo käsitelty asia. Oikeusministeriön saaman tiedon mukaan kuluttaja-asiamies valmistelee parhaillaan menettelyn kieltämistä koskevaa hakemusta markkinaoikeudelle.

Voimassa oleva markkinaoikeudellinen lainsäädäntö mahdollistaa puuttumisen kysymyksessä esitetyn kaltaiseen toimintaan. Menettelyn lainmukaisuuden arviointi kuuluu tuomioistuimen toimivaltaan eikä oikeusministeriö voi ottaa siihen kantaa.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

Oikeusministeri Tuija Brax
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 977/2009 rd undertecknat av riksdagsledamot Pertti Salovaara /cent:

Är det lagligt i Finland att erbjuda försäkringsskydd mot böter, och
vilka åtgärder tänker regeringen vidta i fråga om detta?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Enligt 2 kap. 1 § i konsumentskyddslagen får marknadsföring inte strida mot god sed. Enligt 2 § i samma kapitel anses marknadsföringen stå i strid med god sed om den är klart oförenlig med allmänt godtagna samhälleliga värden.

På begäran av konsumentombudsmannen förbjöd markandsdomstolen 2007 ett företag inom mobiltelefoni att erbjuda abonnenterna en försäkring mot ordningsbot. I sin marknadsföring lovade företaget betala boten om abonnenten bötfälls för att ha använt sin mobiltelefon under bilkörning.

Marknadsdomstolen ansåg att företagets marknadsföring stred mot god sed och förbjöd marknadsföringen med hot om vite på 40 000 euro. Marknadsdomstolen motiverade sitt beslut bl.a. med att företaget genom sitt agerande ifrågasätter konsumentens skyldighet att följa gällande lagbestämmelser.

Det förfarande som beskrivs i spörsmålet, dvs. att betala ordningsbot som kunden fått för fortkörning, motsvarar i stor utsträckning det ärende som redan har behandlats i marknadsdomstolen. Enligt uppgifter som justitieministeriet inhämtat arbetar konsumentombudsmannen som bäst på en ansökan till marknadsdomstolen om att domstolen ska förbjuda förfarandet.

Gällande marknadsföringsrättsliga reglering gör det möjligt att ingripa i liknande förfaranden som det som spörsmålet tar upp. Bedömningen av förfarandets lagenlighet omfattas av domstolens behörighet och justitieministeriet kan inte ta ställning till det.

Helsingfors den 11 december 2009

Justitieminister Tuija Brax