Siirry Eduskunta.fi sivustolle 

KIRJALLINEN KYSYMYS 978/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0 KK 978/2009 vp - Raija Vahasalo /kok

Sakkovakuutusten laillisuus

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa autoilijoille kaupataan vakuutusta ylinopeussakkojen varalta. Ainakin yksi rekisteröity yritys tarjoaa autoilijoille kiinteähintaista vuosisopimusta, jonka perusteella asiakkaan saamat rikesakot maksetaan hänen puolestaan. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että tarkoituksena on "antaa kuljettajille rauha keskittyä ajamiseen ja nauttia sujuvasta matkanteosta, ilman että nopeusrajoituksia täytyy jatkuvasti seurata".

Vaikka sakkovakuutus ei sopimusehdoiltaan ole avoin valtakirja liikennerikkomusten seurausten välttämiseen, sillä lienee kyseenalainen vaikutus liikenteen moraaliin ja liikennesääntöjen noudattamiseen. On myös mietittävä, onko kyseessä yllytys tai avunanto liikennesääntöjen noudattamatta jättämiseen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko vakuutuksen tarjoaminen lakien ja sääntöjen rikkomisesta seuraavien rangaistusten lieventämiseksi omiaan heikentämään yleistä lainkuuliaisuutta ja
aikooko hallitus puuttua jollakin tavalla tämänkaltaiseen toimintaan?

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2009

Raija Vahasalo /kok
Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Raija Vahasalon /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 978/2009 vp:

Onko vakuutuksen tarjoaminen lakien ja sääntöjen rikkomisesta seuraavien rangaistusten lieventämiseksi omiaan heikentämään yleistä lainkuuliaisuutta ja
aikooko hallitus puuttua jollakin tavalla tämänkaltaiseen toimintaan?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:ssä kielletään hyvän tavan vastainen markkinointi. Luvun 2 §:n mukaan markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa.

Markkinaoikeus on vuonna 2007 kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta kieltänyt erään teleyrityksen markkinoinnin, jossa yritys tarjosi matkapuhelinliittymän tilaajalle "rikesakkovakuutuksen". Yritys lupasi maksaa rikesakon, jos asiakas jää kiinni puhuessaan ajon aikana matkapuhelimeen ja saa siitä rikesakon.

Markkinaoikeus piti yrityksen markkinointia hyvän tavan vastaisena ja kielsi sen 40 000 euron sakon uhalla. Markkinaoikeus perusteli ratkaisuaan muun muassa sillä, että yrityksen menettely asettaa kuluttajan velvollisuuden noudattaa voimassa olevia lainsäännöksiä kyseenalaiseksi.

Kysymyksessä kerrottu menettely - ylinopeudesta määrättyjen rikesakkojen maksaminen asiakkaan puolesta - on hyvin samankaltainen kuin markkinaoikeudessa jo käsitelty asia. Oikeusministeriön saaman tiedon mukaan kuluttaja-asiamies valmistelee parhaillaan menettelyn kieltämistä koskevaa hakemusta markkinaoikeudelle.

Voimassa oleva markkinaoikeudellinen lainsäädäntö mahdollistaa puuttumisen kysymyksessä esitetyn kaltaiseen toimintaan. Menettelyn lainmukaisuuden arviointi kuuluu tuomioistuimen toimivaltaan eikä oikeusministeriö voi ottaa siihen kantaa.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

Oikeusministeri Tuija Brax
Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 978/2009 rd undertecknat av riksdagsledamot Raija Vahasalo /saml:

Kan det anses att ett förfarande där försäkringar erbjuds för att lindra straffen för brott mot lagar och bestämmelser är ägnat att försvaga laglydigheten, och
har regeringen för avsikt att ingripa i sådant förfarande på något sätt?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Enligt 2 kap. 1 § i konsumentskyddslagen  får marknadsföring inte strida mot god sed.    Enligt 2 § i samma kapitel anses marknadsföringen stå i strid med god sed om den är klart oförenlig med allmänt godtagna samhälleliga värden.

På begäran av konsumentombudsmannen förbjöd markandsdomstolen 2007 ett företag inom mobiltelefoni att erbjuda abonnenterna en försäkring mot ordningsbot. I sin marknadsföring lovade företaget betala boten om abonnenten bötfälls för att ha använt sin mobiltelefon under bilkörning.

Marknadsdomstolen ansåg att företagets marknadsföring stred mot god sed och förbjöd marknadsföringen med hot om vite på 40 000 euro. Marknadsdomstolen motiverade sitt beslut bl.a. med att företaget genom sitt agerande ifrågasätter konsumentens skyldighet att följa gällande lagbestämmelser.

Det förfarande som beskrivs i spörsmålet, dvs. att betala ordningsbot som kunden fått för fortkörning, motsvarar i stor utsträckning det ärende som redan har behandlats i marknadsdomstolen. Enligt uppgifter som justitieministeriet inhämtat arbetar konsumentombudsmannen som bäst på en ansökan till marknadsdomstolen om att domstolen ska förbjuda förfarandet.

Gällande marknadsföringsrättsliga reglering gör det möjligt att ingripa i liknande förfaranden som det som spörsmålet tar upp. Bedömningen av förfarandets lagenlighet omfattas av domstolens behörighet och justitieministeriet kan inte ta ställning till det.

Helsingfors den 11 december 2009

Justitieminister Tuija Brax