Gå till Riksdagen.fi suomi

Kommunikationsutskottets betänkande 22/2009 rd

Granskad version 2.0 KoUB 22/2009 rd - RP 210/2009 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om passagerarfartygs personlistor

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 20 oktober 2009 en proposition med förslag till lag om passagerarfartygs personlistor (RP 210/2009 rd ) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • regeringsråd Minna Kivimäki och regeringsråd Anna Sotaniemi, kommunikationsministeriet
  • byråchef Tapio Gardemaister och jurist Tapani Kajamaa, Sjöfartsverket
  • specialmedarbetare Niklas Rönnberg, Rederierna i Finland

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

  • kommunikationsministeriet
  • justitieministeriet
  • Finlands Sjömans-Union rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en lag om passagerarfartygs personlistor.

Genom propositionen lyfts bestämmelserna om passagerarfartygs personlistor upp på lagnivå i enlighet med kraven i grundlagen. Rådets direktiv om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i Europeiska gemenskapens medlemsstater genomförs samtidigt på lagnivå. Direktivet har tidigare genomförts genom statsrådets förordning om passagerarfartygs personlistor som nu ska upphävas.

Lagförslaget beaktar de krav som personuppgiftslagen ställer på lagstiftningen om personregister. Det innehåller bestämmelser om uppgörande av listor över de ombordvarande på passagerarfartyg, om uppgifter som ska föras in i personlistorna och om anmälan av uppgifterna till bolagets system för personlistor. I lagen anges hur bolagets system för personlistor ska upprättas och vilka krav som ställs på dess funktion. Vidare föreslås bestämmelser om vad uppgifterna i personlistorna får användas till, när de får utlämnas till de myndigheter som anges i lagen och hur länge personuppgifterna ska förvaras. Dessutom tas där in bestämmelser om påföljder och rättssäkerhet.

Om inte något annat bestäms i den föreslagna lagen, ska personuppgiftslagen tillämpas som ett komplement vid behandlingen av personuppgifter i passagerarfartygs personlistor.

För bolagens nuvarande system för personlistor ska godkännande enligt den föreslagna lagen sökas inom ett år från lagens ikraftträdande.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2010.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att propositionen är behövlig och motiverad. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande anmärkningar och ändringsförslag.

Syftet med propositionen är att värna den grundläggande rätten till skydd av privatlivet och individens rättigheter vid registrering av personuppgifter genom närmare bestämmelser än i förordning. Dessutom ska bolagens ansvar och skyldigheter vid behandling av personuppgifter på dem som färdas ombord på passagerarfartyg läggas fast tydligare. Propositionen har inga betydande ekonomiska konsekvenser, eftersom personlistor har använts redan i flera år utifrån den nuvarande förordningen om passagerarfartygs personlistor (824/2000).

Detaljmotivering

3 §. Definitioner. Med stöd av utlåtanden från sakkunniga föreslår utskottet att definitionen i 9 punkten av den person som bolaget utsett att föra personlistan ska preciseras så att denna persons ansvar för att föra in uppgifterna i systemet för personlistor tydligare framgår.

14 §. Utlämnande av uppgifter. Vid utfrågningen av sakkunniga har det hävdats att formuleringarna i paragrafen behöver preciseras så att de uppgifter som där avses också ska kunna lämnas ut från systemet för personlistor i 12 §. I propositionen avses med personlistor i regel alla de uppgifter om passagerarna på en enskild resa som har förts in i ett elektroniskt system för personlistor. I vissa situationer, t.ex. de som nämns i motiven till 5 §, får uppgifterna emellertid föras in i "något annat motsvarande system som bolaget har på land". Det kan också vara fråga om en förteckning som förs manuellt. Enligt utredning handlar det inte om parallella system utan om samma uppgifter i det elektroniska systemet för personlistor.

Utskottet föreslår att 1 mom. kompletteras med en hänvisning till systemet för personlistor för att personuppgifterna ska kunna göras tillgängliga för räddningsmyndigheterna också i ett sådant läge att man till exempel ännu inte hunnit föra in dem i systemet för personlistor.

Förslag till beslut

Kommunikationsutskottet föreslår

att lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men 3 och 14 § med följande ändringar.

3 §
Definitioner
I denna lag avses med
(1-8 punkten som i RP)
9) den person som bolaget utsett att föra personlistan den landbaserade person som av ett bolag har utsetts att ansvara för att skyldigheterna enligt ISM-koden fullgörs, eller en landbaserad person som bolaget har utsett som ansvarig för att föra in uppgifter om de ombordvarande på ett av bolagets passagerarfartyg i systemet för personlistor och för att bevara och vidarebefordra uppgifterna i systemet i en nödsituation eller efter en olycka,
(10-13 punkten som i RP)

14 §
Utlämnande av uppgifter

Ett bolag och den person som bolaget utsett att föra personlistan får för efterspanings- eller räddningsverksamhet samt utredningarna efter en olycka lämna ut uppgifterna på personlistorna och i systemet för personlistor endast till gränsbevakningsväsendet, Trafiksäkerhetsverket, Nödcentralsverket, polisen, tullverket, Centralen för undersökning av olyckor samt i räddningslagen avsedda räddningsmyndigheter och räddningsverk.
(2 och 3 mom. som i RP)

_______________

Helsingfors den 17 november 2009

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Martti Korhonen /vänst
vordf. Saara Karhu /sd
medl. Mikko Alatalo /cent
Marko Asell /sd
Leena Harkimo /saml
Kalle Jokinen /saml
Lauri Kähkönen /sd
Mats Nylund /sv
Pentti Oinonen /saf
Markku Pakkanen /cent
Lyly Rajala /saml
Tero Rönni /sd
Pertti Salovaara /cent
Ilkka Viljanen /saml


Sekreterare var

utskottsråd Kaj Laine