Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Lakialoite 113/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0 LA 113/2006 vp - Jyri Häkämies /kok ym.

Laki kansaneläkelain 30 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Eläkkeensaajan hoitotukea, korotettua hoitotukea sekä erityishoitotukea maksetaan kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville eläkeläisille heidän eläkkeensä lisänä. Hoitotuen taso riippuu eläkeläisen toimintakyvyn aleneman sekä avun tarpeen laajuudesta.

Tällä hetkellä eriasteista hoitotukea saa 192 000 eläkeläistä. Heidän asemansa on vaikeutunut, koska hoitotuki ei useinkaan riitä korvaamaan toimintakyvyn alentumisesta johtuvia ylimääräisiä kustannuksia.

Tämän vuoksi on eläkkeensaajan hoitotukea, korotettua hoitotukea sekä erityishoitotukea nostettava noin 20 eurolla kuukaudessa. Tämä edellyttää kansaneläkkeistä johtuvien menojen valtion osuuden nostamista noin 40 miljoonalla eurolla.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on jättänyt asiasta myös talousarvioaloitteen vuoden 2007 budjettiesitykseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki


kansaneläkelain 30 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956 ) 30 a §:n 1 momentin 1-3 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 724/2001 , seuraavasti:


30 a §
Henkilölle, jonka toimintakyvyn voidaan sairauden tai vamman johdosta arvioida olevan yhdenjaksoisesti ainakin vuoden ajan alentunut ja joka on täyttänyt 65 vuotta taikka saa tämän lain mukaista työkyvyttömyyseläkettä, työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien mukaista tai muuta vastaavaa työ- tai virkasuhteeseen perustuvaa täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä taikka kansanedustajain eläkelain (329/1967 ) taikka valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä annetun lain (870/1977 ) mukaista työkyvyttömyyseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä tai maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain (1192/2002 ) mukaista erityistukea työkyvyttömyyden perusteella, maksetaan tarvittavan hoidon ja palvelusten tai erityiskustannusten korvaamiseksi eläkkeensaajien hoitotukea:
1) jos hän on yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa tai hänelle aiheutuu sairaudesta tai vammasta erittäin huomattavia erityiskustannuksia, 3 200,00 euroa vuodessa;
2) jos hän tarvitsee monissa henkilökohtaisissa toiminnoissaan jokapäiväistä aikaa vievää toisen henkilön apua, huomattavassa määrin säännöllistä ohjausta tai valvontaa taikka hänelle aiheutuu sairaudesta tai vammasta huomattavia erityiskustannuksia, 1 725,00 euroa vuodessa;
3) jos hän tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissaan, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella säännöllisesti toistuvaa toisen henkilön apua tai ohjausta ja valvontaa taikka hänelle aiheutuu sairaudesta tai vammasta erityiskustannuksia, 837,00 euroa vuodessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2006

Jyri Häkämies /kok
Eero Akaan-Penttilä /kok
Sirpa Asko-Seljavaara /kok
Kaarina Dromberg /kok
Leena Harkimo /kok
Pertti Hemmilä /kok
Hanna-Leena Hemming /kok
Anne Holmlund /kok
Marjukka Karttunen /kok
Jyrki Katainen /kok
Jari Koskinen /kok
Pekka Kuosmanen /kok
Esko Kurvinen /kok
Jere Lahti /kok
Kalevi Lamminen /kok
Jouko Laxell /kok
Suvi Lindén /kok
Marjo Matikainen-Kallström /kok
Olli Nepponen /kok
Tuija Nurmi /kok
Heikki A. Ollila /kok
Reijo Paajanen /kok
Maija Perho /kok
Lyly Rajala /kok
Paula Risikko /kok
Martin Saarikangas /kok
Petri Salo /kok
Sari Sarkomaa /kok
Kimmo Sasi /kok
Arto Satonen /kok
Timo Seppälä /kok
Juhani Sjöblom /kok
Marja Tiura /kok
Irja Tulonen /kok
Raija Vahasalo /kok
Jan Vapaavuori /kok
Ahti Vielma /kok
Jari Vilén /kok
Lasse Virén /kok
Ben Zyskowicz /kok