Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Lakialoite 123/2007 vp

Tarkistettu versio 2.1 LA 123/2007 vp - Arto Satonen /kok

Laki työsopimuslain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Työsopimuslakiin esitetään muutosta, jonka mukaan omaishoitajana toimiva henkilö on oikeutettu enintään kolmen vuoden palkattomaan vapaaseen työ- tai virkasuhteestaan. Oikeus koskee vain niitä omaishoitajia, jotka ovat omaishoidon tuesta säädetyn lain mukaan määriteltyjä omaishoitajia ja siten oikeutettuja omaishoitosopimuksen mukaiseen omaishoitajapalkkioon.

PERUSTELUT

Omaishoitajien tarve kasvaa Suomessa nopeasti väestön ikääntyessä. Erityisesti kasvussa on se, että lapset hoitavat omaishoitajina ikääntyneitä vanhempiaan. Omaishoitajan työ on ympärivuorokautista. Omaishoitajaksi siirtyvä työikäinen henkilö joutuu omaishoidon vuoksi jättämään työnsä. Omaishoitajaksi ryhtyvän työssä olevan henkilön käytännön vaihtoehto on vuorottelu- tai virkavapaan hakeminen.

Jos vuorottelu- tai virkavapaata ei myönnetä tai jos omaishoidon tarve jatkuu sovitun vapaan keston yli, omaishoitajaksi ryhtyvä joutuu usein irtisanomaan työsuhteensa. Tämä on oikeudenmukaisesti ajateltuna kohtuutonta, koska omaishoitaja on jo tehnyt ison taloudellisen uhrauksen vaihtamalla palkkatyön omaishoitajan palkkioon. Omaishoitaja mahdollistaa kotihoidon ja korvaa työllään hoidettavan laitoshoidon ja siten säästää myös yhteiskunnan kustannuksia sekä parantaa inhimillisiä elämisen edellytyksiä.

Monet ikääntyneitä vanhempiaan hoitamaan jäävät omaishoitajat ovat itse täyttäneet jo 55 vuotta. Tutkimusten mukaan yli 55-vuotiaiden mahdollisuudet työllistyä uudelleen pitemmän työmarkkinoilta poissaolon jälkeen ovat selvästi muita ikäryhmiä huonommat. Työsuhteen irtisanominen voi tällaisessa tilanteessa johtaa pitkittyvään työttömyyteen, mikä on epätoivottavaa niin yhteiskunnan kuin työntekijän itsensäkin kannalta ja tekee omaishoitajaksi jäämistä koskevan päätöksen entistä vaikeammaksi. Tästä syystä olisi niin yhteiskunnan kuin työntekijänkin kannalta tärkeää, että omaishoitaja saisi työstään vapaata omaishoidon ajaksi ja voisi palata työhönsä samaan tapaan kuin alle 3-vuotiasta lasta kotihoidon tuella hoitanut vanhempi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki


työsopimuslain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 26 päivänä tammikuuta 2001 annetun työsopimuslain (55/2001 ) 4 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 533/2006 , uusi 3 momentti seuraavasti:


4 luku
Perhevapaat


3 §
Hoitovapaa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työntekijällä, joka saa omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005 ) mukaista hoitopalkkiota, on oikeus saada palkatonta omaishoitovapaata enintään kolmeksi vuodeksi omaisensa hoitamiseen.

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Arto Satonen /kok
Janne Seurujärvi /kesk
Markus Mustajärvi /vas
Merja Kyllönen /vas
Esa Lahtela /sd
Katja Taimela /sd
Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
Hannakaisa Heikkinen /kesk
Tarja Tallqvist /kd
Paula Sihto /kesk
Jari Larikka /kok
Sanna Perkiö /kok
Arja Karhuvaara /kok
Anna-Maja Henriksson /r
Merja Kuusisto /sd
Jukka Gustafsson /sd
Jouko Laxell /kok
Marjo Matikainen-Kallström /kok
Krista Kiuru /sd
Leena Harkimo /kok
Annika Lapintie /vas
Marja Tiura /kok
Petri Salo /kok
Eero Akaan-Penttilä /kok
Tuija Nurmi /kok
Kari Rajamäki /sd
Raimo Vistbacka /ps
Miapetra Kumpula-Natri /sd
Veijo Puhjo /vas
Pertti Virtanen /ps
Ilkka Viljanen /kok
Lauri Kähkönen /sd
Kimmo Sasi /kok
Antti Vuolanne /sd
Johanna Karimäki /vihr
Esko-Juhani Tennilä /vas
Sanna Lauslahti /kok
Päivi Räsänen /kd
Minna Sirnö /vas
Erkki Virtanen /vas
Pentti Tiusanen /vas
Timo Soini /ps
Tommy Tabermann /sd
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Mikko Kuoppa /vas
Esko Ahonen /kesk
Juha Hakola /kok
Pertti Hemmilä /kok
Marko Asell /sd
Rakel Hiltunen /sd
Saara Karhu /sd
Tapani Mäkinen /kok
Eero Reijonen /kesk
Timo Heinonen /kok
Sirpa Asko-Seljavaara /kok
Anne-Mari Virolainen /kok
Anne Kalmari /kesk
Petri Pihlajaniemi /kok
Pekka Vilkuna /kesk
Erkki Pulliainen /vihr
Mats Nylund /r
Matti Kauppila /vas
Raija Vahasalo /kok
Susanna Huovinen /sd
Matti Saarinen /sd
Heikki A. Ollila /kok
Lauri Oinonen /kesk
Pertti Salovaara /kesk
Valto Koski /sd
Maria Guzenina-Richardson /sd
Tuija Nurmi /kok
Ilkka Kantola /sd
Johanna Sumuvuori /vihr
Oras Tynkkynen /vihr
Hannu Hoskonen /kesk
Reijo Paajanen /kok
Jukka Mäkelä /kok
Lenita Toivakka /kok
Ulla Karvo /kok
Tuulikki Ukkola /kok
Leena Rauhala /kd
Eero Lehti /kok
Markku Laukkanen /kesk
Mirja Vehkaperä /kesk
Kirsi Ojansuu /vihr
Petteri Orpo /kok
Kimmo Kiljunen /sd
Sampsa Kataja /kok
Jyrki Kasvi /vihr
Henna Virkkunen /kok
Sari Palm /kd
Markku Pakkanen /kesk
Juha Mieto /kesk
Jari Koskinen /kok
Toimi Kankaanniemi /kd
Olli Nepponen /kok
Kari Kärkkäinen /kd
Timo Kaunisto /kesk
Ville Niinistö /vihr
Tuula Peltonen /sd
Pia Viitanen /sd
Paavo Arhinmäki /vas
Pauliina Viitamies /sd
Markku Rossi /kesk
Matti Kangas /vas
Heidi Hautala /vihr
Susanna Haapoja /kesk
Thomas Blomqvist /r
Elisabeth Nauclér /r
Mikaela Nylander /r
Christina Gestrin /r
Lyly Rajala /kok
Elsi Katainen /kesk
Esko Kiviranta /kesk
Pentti Oinonen /ps
Aila Paloniemi /kesk
Inkeri Kerola /kesk
Klaus Pentti /kesk
Pertti Salolainen /kok
Harri Jaskari /kok
Tapani Tölli /kesk
Risto Autio /kesk