Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Lakialoite 134/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0 LA 134/2006 vp - Anni Sinnemäki /vihr ym.

Laki elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tämä aloite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta (HE 135/2006 vp) ja osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia.

Yksinhuoltajuuden kasvu on yksi näkyvimmistä läntisissä hyvinvointivaltioissa tapahtuvista muutoksista. Kaikissa teollistuneissa länsimaissa yksinhuoltajien määrä on kasvanut ja samalla heidän asemansa muuttunut leskistä naimattomiin ja eronneisiin naisiin. Yksinhuoltajien toimeentuloa ja taloudellista hyvinvointia tutkittaessa oleellista tietoa saadaan, kun tarkastellaan yksinhuoltajien asemaa muihin lapsiperheisiin nähden, sillä sosiaalipolitiikka vaikuttaa eri perhetyyppeihin eri tavalla. Esimerkiksi Suomessa yksinhuoltajien taloudellinen asema suhteessa kahden huoltajan perheisiin on selvästi heikentynyt 1990-luvulla.

Tutkimusten mukaan yksinhuoltajien työssäkäynti sekä ansiotulojen osuus yksinhuoltajien tulopaketissa on vähentynyt. Samanaikaisesti sosiaaliturvan merkitys yksinhuoltajien toimeentulon turvaajana on kasvanut. Tämä johtuu lähinnä työmarkkinoilla tapahtuneista muutoksista. Yksinhuoltajien työttömyys on kasvanut, ja epätyypilliset työsuhteet ovat lisääntyneet. Tämä johtaa yksinhuoltajien riippuvuuteen hyvinvointivaltiosta, sillä työmarkkinoiden ulkopuolella elävien yksinhuoltajien toimeentulo on riippuvaista valtion tulonsiirroista. Elatusvelvollisen osuus yksinhuoltajien toimeentulon turvaajana on vähäinen.

Yksi yksinhuoltajan taloudelliseen asemaan vaikuttava tekijä on elatustuen suuruus. Elatustuki on se etuus, joka maksetaan yksinhuoltajalle, jos elatusapu on jäänyt maksamatta tai lapsen isää ei ole vahvistettu. Elatustuki on myös eräänlainen elatusavun minimisumma, sillä jos elatusapu on elatustukea pienempi, yksinhuoltaja saa erotuksen kunnalta.

Yksinhuoltajien taloudellinen asema heijastuu suoraan heidän lapsiinsa. Yksinhuoltajaperheissä ollaan keskimääräistä useammin tilanteessa, jossa esimerkiksi lasten harrastusten valintaa joudutaan rajaamaan taloudellisista syistä. Yksinhuoltajien aseman parantaminen on tärkeää myös lasten tasavertaisten lähtökohtien turvaamiseksi.

Yksinhuoltajien aseman parantamiseksi esitämme, että elatustuki korotetaan nykyisestä 124,15 eurosta 140 euroon kuukaudessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki


elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 7 päivänä elokuuta 1998 annetun elatusturvalain (671/1998 ) 7 §:n 1 momentti seuraavasti:


7 §
Täysimääräinen elatustuki

Elatustuen määrä on yhdelle lapselle 140 euroa kalenterikuukaudessa elatusvelvollisen osalta, jollei jäljempänä toisin säädetä.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Anni Sinnemäki /vihr
Oras Tynkkynen /vihr
Erkki Pulliainen /vihr
Osmo Soininvaara /vihr
Johanna Sumuvuori /vihr
Merikukka Forsius /vihr
Janina Andersson /vihr
Tuija Brax /vihr
Jyrki Kasvi /vihr
Ulla Anttila /vihr
Heidi Hautala /vihr
Rosa Meriläinen /vihr