Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Lakialoite 16/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0 LA 16/2003 vp - Hanna-Leena Hemming /kok ym.

Laki rikoslain 20 luvun ja pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Paritus on säädetty rikokseksi rikoslain 20 luvun 9 §:ssä. Rikoslaista kuitenkin puuttuu törkeän parituksen tunnusmerkistö, vaikka poliisin mukaan nimike törkeästä parituksesta ja sen mukanaan tuomat telepakkokeinot, erityisesti puheluiden kuuntelu, olisivat äärimmäisen tärkeitä. Pakkokeinolain 5 a luvun 2 § määrittelee, milloin telekuuntelua voidaan käyttää. Telekuuntelu ei nykyisin ole sallittua paritusrikosten yhteydessä. Parittajien jäljille pääsy nykyisen lainsäädännön puitteissa on vaikeaa, ja useimmat paljastuneet paritusrikokset ovatkin tulleet ilmi jonkin toisen rikostutkinnan sivutuotteena.

Telekuuntelu on osoittautunut korvaamattomaksi tutkinnan työvälineeksi esim. törkeissä huumerikoksissa. On välttämätöntä paljastaa paritusorganisaatio sen johtajia myöten. Vain tällä tavalla saadaan paritukseen liittyvä järjestäytynyt rikollisuus kuriin.

Paritusta pyörittävät Suomessa kansainväliset rikollisliigat, jotka ovat erittäin hyvin organisoituneita ja ammattimaisia. Paritusorganisaatioiden johtoporras, ja hyvin pitkälti myös alemmalla organisaatiotasolla työskentelevät rengit, ovat useimmiten venäläisiä ja virolaisia. Lähes poikkeuksetta paritustoiminta täyttää myös kiristysrikoksen tunnusmerkit, sillä esimerkiksi väkivallalla uhkaaminen pakottaa myös suomalaiset prostituoidut yhteistoimintaan organisoituneen rikollisuuden kanssa.

Paritus on tekijöilleen erittäin tuottava liiketoim, eikä siihen nykyisellään sisälly kovin suuria riskejä. Kun verrataan mahdollisuutta tienata isot rahat parituksella tai huumekaupalla, houkutus paritukseen on suuri. Pienen kiinnijäämisriskin lisäksi rangaistukset ovat esim. huumerikoksia lievempiä.

Poliisin mukaan prostituoidulle maksettavasta palkkiosta 2/3 menee parittajille. Parituspalkkiot - käteinen raha - salakuljetaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Telepakkokeinojen salliminen kaikessa paritusrikostutkinnassa ehkäisee tämän rikostoiminta-alueen kasvua ja auttaa tehokkaasti paljastamaan jo toimivia paritusrenkaita. Koska prostituutio ei ole rikos, ei telepakkokeinoja edelleenkään voida soveltaa koskemaan prostituoidun ja asiakkaan välistä teleliikennettä, vaan ainoastaan epäillyn parittajan teleyhteyksiä. Telekuuntelu on tehokas tapa torjua sekä koti- että ulkomaisten paritusorganisaatioiden rikollista toimintaa Suomessa. Lisäksi telekuuntelumahdollisuus paritusrikoksissa saattaisi vähentää myös prostituutiota kokonaisuudessaan, kun suomalaisasiakkaat tietäisivät, että heidän puhelunsa tulisivat todennäköisesti poliisin tietoon.

Mielestämme on siis tarpeen lisätä törkeän parituksen tunnusmerkistö rikoslakiin ja muuttaa pakkokeinolakia siten, että telekuuntelu sallitaan silloin, kun on kyseessä epäily myös törkeästä parituksesta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki


rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889 ) 20 lukuun, sellaisena kuin se on laissa 563/1998, uusi 9 a § seuraavasti:


20 luku
Seksuaalirikoksista


9 a §
Törkeä paritus
Jos paritusrikoksessa
1) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai
2) rikoksentekijä toimii sellaisen rikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen ryhmän jäsenenä,
ja paritusrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä parituksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
_______________

Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  .

_______________

2.

Laki


pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987 ) 5 a luvun 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 18/2003 , seuraavasti:


5 a luku
Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu


2 §
Telekuuntelun edellytykset
Kun on syytä epäillä jotakuta
1) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta, sotaan yllyttämisestä, maanpetoksesta, törkeästä maanpetoksesta, vakoilusta, törkeästä vakoilusta, turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, luvattomasta tiedustelutoiminnasta,
2) valtiopetoksesta, törkeästä valtiopetoksesta, valtiopetoksen valmistelusta,
3) taposta, murhasta, surmasta,
4) törkeästä vapaudenriistosta, ihmisryöstöstä, panttivangin ottamisesta,
5) törkeästä ryöstöstä, törkeästä kiristyksestä,
6) törkeästä kätkemisrikoksesta, ammattimaisesta kätkemisrikoksesta,
7) tuhotyöstä, liikennetuhotyöstä, törkeästä tuhotyöstä, törkeästä terveyden vaarantamisesta, ydinräjähderikoksesta, kaappauksesta,
8) törkeästä kiskonnasta,
9) törkeästä rahanväärennyksestä,
10) törkeästä ympäristön turmelemisesta,
11) törkeästä huumausainerikoksesta,
12) törkeästä parituksesta taikka
13) edellä mainittujen rikosten rangaistavasta yrityksestä,
rikoksen esitutkintaa toimittavalle viranomaiselle voidaan antaa lupa kuunnella ja tallentaa televiestejä, joita epäilty lähettää hallussaan olevalla tai oletettavasti muuten käyttämällään teleliittymällä, tai tällaiseen teleliittymään tulevia hänelle tarkoitettuja viestejä, jos kuuntelulla saatavilla tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  .

_______________

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2003

Hanna-Leena Hemming /kok
Raija Vahasalo /kok
Sirpa Asko-Seljavaara /kok
Tapani Mäkinen /kok
Jyri Häkämies /kok
Timo Seppälä /kok
Paula Risikko /kok
Martin Saarikangas /kok
Irja Tulonen /kok
Arto Satonen /kok
Olli Nepponen /kok
Esa Lahtela /sd
Reijo Paajanen /kok
Eero Akaan-Penttilä /kok
Pekka Kuosmanen /kok
Jyrki Katainen /kok
Kaarina Dromberg /kok
Suvi Lindén /kok
Maija Perho /kok
Jari Vilén /kok
Petri Salo /kok
Ilkka Taipale /sd
Susanna Rahkonen /sd
Jouko Skinnari /sd
Arja Alho /sd
Tuija Nurmi /kok
Heidi Hautala /vihr
Kalevi Lamminen /kok
Roger Jansson /r
Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
Sari Sarkomaa /kok
Lauri Oinonen /kesk
Toimi Kankaanniemi /kd
Jukka Gustafsson /sd
Kimmo Kiljunen /sd
Sari Essayah /kd
Leena Rauhala /kd
Risto Kuisma /sd
Mikko Elo /sd
Annika Lapintie /vas
Pentti Tiusanen /vas
Jaakko Laakso /vas
Leena Harkimo /kok
Anne Holmlund /kok
Pertti Hemmilä /kok
Tony Halme /ps
Timo Soini /ps
Minna Sirnö /vas
Tarja Cronberg /vihr
Päivi Räsänen /kd
Kirsi Ojansuu /vihr
Erkki Pulliainen /vihr
Jyrki Kasvi /vihr
Jere Lahti /kok
Lyly Rajala /kd
Seppo Särkiniemi /kesk
Tero Rönni /sd
Marja Tiura /kok
Lauri Kähkönen /sd
Marjukka Karttunen /kok
Heikki A. Ollila /kok
Osmo Soininvaara /vihr
Erkki Virtanen /vas
Mikko Alatalo /kesk
Anneli Kiljunen /sd
Ben Zyskowicz /kok
Kari Kärkkäinen /kd
Aila Paloniemi /kesk
Jukka Roos /sd
Satu Hassi /vihr
Inkeri Kerola /kesk
Irina Krohn /vihr
Janina Andersson /vihr
Rakel Hiltunen /sd
Hannu Takkula /kesk
Jari Leppä /kesk
Satu Taiveaho /sd
Minna Lintonen /sd
Matti Saarinen /sd
Pehr Löv /r
Kari Uotila /vas
Eero Reijonen /kesk
Lasse Virén /kok
Juha Rehula /kesk
Hannu Hoskonen /kesk
Kimmo Sasi /kok
Petri Neittaanmäki /kesk
Matti Kauppila /vas
Markus Mustajärvi /vas
Arto Bryggare /sd
Eero Lankia /kesk
Antti Kaikkonen /kesk
Tuomo Hänninen /kesk
Ahti Vielma /kok
Miapetra Kumpula /sd
Aulis Ranta-Muotio /kesk
Jutta Urpilainen /sd
Sinikka Hurskainen /sd
Nils-Anders Granvik /r
Olavi Ala-Nissilä /kesk
Matti Väistö /kesk
Reino Ojala /sd
Christina Gestrin /r
Merikukka Forsius /vihr