Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Lakialoite 24/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0 LA 24/2006 vp - Paula Risikko /kok

Laki autoverolain 51 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Autoveron palautukseen ovat autoverolain 51 §:n nojalla oikeutettuja seuraavat edellytykset täyttävät henkilöt:

  • invalidi, jonka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee,

  • invalidi, jonka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 60 prosenttia ja jolle auton hankinta on hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen,

  • invalidi, jonka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen puuttumisen tai toiminnan vajavuuden vuoksi siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 prosenttia ja jolle auton hankinta on hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen.

Ensimmäisen ja toisen kohdan edellytykset täyttäville henkilöille palautetaan autosta suoritettu autovero, kuitenkin enintään 3 770 euroa. Jos hakija ajokortissa olevalla merkinnällä tai muuten luotettavasti osoittaa, että hänen on käytettävä automaattivaihteista autoa, veronpalautuksen enimmäismäärä on 4 980 euroa. Kolmannen kohdan täyttäville henkilöille palautetaan 60 prosenttia suoritetusta autoverosta, kuitenkin enintään 2 460 euroa.

Palautuksen rahamääräiset ylärajat ovat pysyneet samalla tasolla hyvin pitkään. Käytännössä ajoneuvojen hinnat ovat kuitenkin nousseet huomattavasti ja eräitä autoverosäädöksissä tapahtuneita muutoksia lukuun ottamatta myös ajoneuvokohtaiset verosummat ovat suurentuneet vuosien varrella huomattavasti. Näin ollen on selvää, että palautusten taso on jäänyt jälkeen todellisesta markkinoilla tapahtuneesta kehityksestä ja siten myös vammaisten henkilöiden mahdollisuudet oman auton hankkimiseen ovat huonontuneet oleellisesti.

Samaan aikaan vammaisten henkilöiden liikkumismahdollisuudet varsinkin haja-asutusalueilla ovat heikentyneet merkittävästi julkisen liikenteen leikkausten takia. Näin ollen oman auton merkitys palvelujen hankkimisessa, asioiden hoitamisessa ja yleensä omassa kodissa asumisen mahdollistajana on koko ajan kasvanut. Lisäksi kuntatalouden ahdinko on heikentänyt merkittävästi kuntien mahdollisuuksia tukea em. liikkumista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki


autoverolain 51 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994 ) 51 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 925/2001 , seuraavasti:


51 §

Milloin autoa ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jonka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee, tai sellainen invalidi, jonka pysyvä haitta-aste on vähintään 60 prosenttia ja jolle auton hankinta on hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen, Helsingin piiritullikamarin on hakemuksesta määrättävä asettamillaan ehdoilla valtion varoista maksettavaksi takaisin vero, kuitenkin enintään 7 500 euroa. Milloin hakija ajokortissa olevalla merkinnällä tai muutoin luotettavasti osoittaa, että hänen on käytettävä automaattivaihteista autoa, veroa palautetaan edellä mainituin edellytyksin enintään 10 000 euroa. Jos auto on ollut haltijan käytössä, vero palautetaan vasta, kun haltija on merkitty auton omistajaksi. Hakemus voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekisteröity auton omistajaksi, mutta se on tehtävä 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on merkitty rekisteriin auton omistajaksi, uhalla, että oikeus palautuksen saamiseen on menetetty.

Milloin autoa ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jonka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen puuttumisen tahi toiminnan vajavuuden vuoksi siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 prosenttia, Helsingin piiritullikamarin on hakemuksesta 1 momentissa säädetyillä ehdoilla määrättävä valtion varoista maksettavaksi takaisin 60 prosenttia verosta, kuitenkin enintään 5 000 euroa. Palautusta myönnetään vain autosta, jonka hankinta on invalidille hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen. Hakemus voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekisteröity auton omistajaksi, mutta se on tehtävä viimeistään 1 momentissa säädetyssä ajassa.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20  .

_______________

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2006

Paula Risikko /kok