Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Lakialoite 57/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0 LA 57/2011 vp - Eeva-Johanna Eloranta /sd ym.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lasten henkilökohtaisen koskemattomuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostausta voidaan selvittää. Tätä tarvetta varten on säädetty laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002 ). Olisi tärkeää, että myös muiden lasten ja nuorten kanssa samoissa tiloissa oleskelevien henkilöiden, mm. perhepäivähoitajien puolisoiden ja muiden perheenjäsenten, rikostausta voitaisiin samasta syystä selvittää.

Tänä syksynä on tullut esiin tapaus (TS 7.9.2011), jossa eräässä varsinaissuomalaisessa kunnassa toimii yksityinen perhepäivähoitaja, jonka puoliso on tuomittu lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tuomitun teon kohteena oli ollut muu kuin perheessä hoidossa ollut lapsi, mutta kyseisen tuomion saaneen henkilön aviopuoliso oli toiminut perhepäivähoitajana tekohetken aikana ja siitä lähtien tauotta. Kuvatunlaisessa tilanteessa voidaan kyseenalaistaa olosuhteiden turvallisuus ja sopivuus hoitolapsille. Lainsäädäntömme ei kuitenkaan anna mahdollisuutta siihen, että kaikkien niiden henkilöiden rikostausta voitaisiin selvittää, jotka asuvat tai oleskelevat säännöllisesti samoissa tiloissa, joissa alaikäisen kasvatus, opetus, hoito tai muu huolenpito tapahtuu.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki


lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002 ) 2 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1138/2003 , 1449/2007 ja 932/2011 , uusi 9 kohta seuraavasti:


2 §
Soveltamisala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lakia sovelletaan 1 momentissa säädetyin edellytyksin myös:
9) laissa lasten päivähoidosta (36/1973 ) tarkoitetussa perhepäivähoidon järjestämispaikkana toimivassa yksityiskodissa tai perhepäivähoidon järjestämispaikkana toimivassa muussa kodinomaisessa hoitopaikassa asuviin henkilöihin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 20  .

_______________

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011

Eeva-Johanna Eloranta /sd
Pauliina Viitamies /sd
Jani Toivola /vihr
Jukka Kärnä /sd
Hanna Tainio /sd
Rakel Hiltunen /sd
Päivi Lipponen /sd
Merja Kuusisto /sd
Johanna Ojala-Niemelä /sd
Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
Kristiina Salonen /sd
Raimo Piirainen /sd
Suna Kymäläinen /sd
Katja Taimela /sd
Anneli Kiljunen /sd
Anssi Joutsenlahti /ps
Mika Niikko /ps