Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Lakialoite  69/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0 LA 69/2005 vp - Valto Koski /sd ym.

Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan eräiden pitkäaikaisesti työttömänä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005 ) 1 §:n muuttamista tuen myöntämisedellytysten tulkinnasta lain toimeenpanossa aiheutuneiden ongelmatilanteiden korjaamiseksi.

YLEISPERUSTELUT

Eduskunta on 24 päivänä marraskuuta 2004 hyväksynyt lain eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta. Laki on tullut voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005. Lain toimeenpanotehtävästä huolehtii Kansaneläkelaitos. Lain toimeenpanon yhteydessä on noussut esiin joitakin tilanteita, jotka ovat johtaneet eläketuen hakijan kannalta kohtuuttomasti etuuden epäämiseen. Toimeenpanossa esiintyneet ongelmatilanteet ovat johtuneet erityisesti lain 1 §:ssä säädettyjen eläketuen myöntämisedellytysten tulkinnasta.

Eläketukea koskevan lain 1 §:n 1 momentin mukaan eläketukeen on oikeus vuonna 1941-1947 syntyneellä henkilöllä, joka on työmarkkinatukeen oikeutettu ja joka on julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002 ) 1 luvun 7 §:n 1 momentin 5 kohdan tarkoittamalla tavalla pitkäaikaistyötön 31.12.2004. Tuen myöntäminen edellyttää lisäksi, että henkilölle on maksettu vähintään 2 500 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella taikka enimmäismäärä eli 500 päivää työttömyyspäivärahaa ja sen lisäksi vähintään 2 000 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella.

Pykälän 2 momentissa oleva säännös laajentaa niiden henkilöiden piiriä, jotka katsotaan työmarkkinatukeen oikeutetuiksi eläketuen kannalta. Työmarkkinatukeen oikeutetuksi rinnastetaan työmarkkinatuen saajan lisäksi sellainen työtön  työnhakija, jolle ei työttömyysturvalain 7 luvun 2 §:n 1-8 kohdassa mainituista syistä voida maksaa työttömyysajalta tukea. Saman säännöksen mukaan työmarkkinatukeen oikeutetuksi rinnastettaisiin myös työttömyysturvalain 3 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu työtön työnhakija, joka työkyvyttömyyden vuoksi saa sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa.

Kansaneläkelaitos on eläketuen myöntöedellytyksiä tulkitessaan katsonut, että lain 1 §:ssä oleva sanonta "työmarkkinatukeen oikeutettu" koskee pykälän sanamuodon mukaan ainoastaan tarkasteltaessa 31.12.2004 vallinnutta tilannetta,  ei sen sijaan tarkasteltaessa 2 500 päivän täyttymistä. Näin ollen henkilö voi olla eläketukeen oikeutettu ollessaan sairauspäivärahalla 31.12.2004, mutta sairauspäivärahapäiviä ei Kansaneläkelaitoksen tulkinnan mukaan voida laskea mukaan 2 500 työttömyyspäivään, koska henkilö ei tuolloin ole tosiasiallisesti saanut työttömyysetuutta, vaikka on ollut siihen oikeutettu. Sama tulkinta koskee tilannetta, jossa henkilön työmarkkinatukea ei ole jäänyt maksuun esimerkiksi tarveharkinnan vuoksi ajalta 1.1.1994-31.12.2004.

Työmarkkinatuen 2 000 tai 2 500 päivän kertymään ei ole toimeenpanossa myöskään otettu huomioon työvoimapoliittisten toimenpiteiden ajalta maksettuja työmarkkinatukia, koska tällöin ei ole kyse 1 §:n sanamuodon mukaisista työttömyyden perusteella maksetuista työmarkkinatuista.

Toimeenpanossa esiintyneiden edellä kuvattujen epäselvyyksien korjaamiseksi lakialoitteessa ehdotetaan eläketuen myöntämisedellytysten selkeyttämistä.

Kansaneläkelaitoksen aktuaari- ja tilasto-osasto on tehnyt alustavan arvion lainmuutoksen aiheuttamista kustannuksista. Sairauspäivärahojen laskeminen mukaan 2 500 päivän kertymään lisäisi eläketuen saajien määrää noin 900:lla. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden aikana maksettujen työmarkkinatukipäivien ottaminen huomioon kertymää laskettaessa lisää eläketuen saajien määrää noin 850:lla.

Kustannusten kokonaismäärä nousisi yhteensä 8 miljoonalla eurolla, josta valtion netto-osuus työmarkkinatukien ja asumistukimenojen vähentymisestä johtuen olisi 1,3 miljoonaa euroa.  Lisäksi  ehdotettu  muutos vähentäisi kuntien toimeentulotukimenoja.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lain 1 §:n 1 momenttia ehdotetaan selkeytettäväksi siten, että 2 500 päivän kertymään voidaan laskea myös sellaiset päivät, jolloin henkilö ei ole työttömyysturvalain 7 luvun 2 §:n 1, 3, 4, 7 ja 8 kohdassa mainittujen rajoitusten vuoksi tosiasiallisesti saanut työttömyysetuutta, vaikka on ollut työttömyysetuuteen oikeutettu. Samoin säännöksessä todettaisiin vielä nimenomaisesti, että 1 momentin mukaisiin kertymiin voidaan laskea myös päivät, jolloin työttömänä olleelle on maksettu työkyvyttömyyden perusteella sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa. Lisäksi pykälän uusi muotoilu merkitsee, että myös ne henkilöt, jotka ovat olleet työvoimapoliittisessa koulutuksessa tai muussa työvoimapoliittisessa toimenpiteessä, tulevat eläketuen piiriin.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian, kun esitys on hyväksytty ja vahvistettu. Lakia sovellettaisiin kuitenkin 1 päivästä toukokuuta 2005 alkaen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki


eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta 28 päivänä tammikuuta 2005 annetun lain (39/2005 ) 1 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:


1 §
Oikeus eläketukeen

Vuonna 1941-1947 syntyneellä Suomessa asuvalla henkilöllä, joka 31 päivänä joulukuuta 2004 on työmarkkinatukeen oikeutettu ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002 ) 1 luvun 7 §:n 1 momentin 5 kohdan tarkoittamalla tavalla pitkäaikaistyötön ja jolle on maksettu työttömyysturvalain (1290/2002 ) mukaista työmarkkinatukea vähintään 2 500 päivältä tai jolle on maksettu enimmäisaika työttömyysturvalain mukaista päivärahaa ja sen lisäksi työmarkkinatukea vähintään  2 000  päivältä  1  päivästä  tammikuuta 1992 lukien 31 päivään joulukuuta 2004 mennessä, on oikeus tämän lain mukaiseen eläketukeen. Edellä mainittua 2 500 päivää laskettaessa otetaan huomioon myös sellaiset päivät, joilta työttömyysetuutta ei ole maksettu työttömyysturvalain 7 luvun 2 §:n 1, 3, 4, 7 ja 8 kohdassa mainittujen rajoitusten vuoksi tai sen takia, että henkilölle on maksettu sairausvakuutuslain (1224/2004 ) mukaista sairauspäivärahaa. Oikeus eläketukeen jatkuu sen kuukauden loppuun saakka, jolloin henkilö täyttää 62 vuotta.

Edellä  1  momentissa  tarkoitettuna  työmarkkinatukeen oikeutettuna henkilönä pidetään  31 päivänä joulukuuta 2004 työmarkkinatuen saajan lisäksi työttömyysturvalain 7 luvun 2 §:n 1-8 kohdassa tarkoitettua henkilöä sekä työttömyysturvalain 3 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua  työkyvytöntä  henkilöä,  joka saa sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2005. Lakia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä toukokuuta 2005 alkaen.

_______________

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005

Valto Koski /sd
Pehr Löv /r
Raija Vahasalo /kok
Sirpa Asko-Seljavaara /kok
Leena Rauhala /kd
Juha Rehula /kesk
Aila Paloniemi /kesk
Tapani Tölli /kesk
Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
Marjaana Koskinen /sd
Erkki Virtanen /vas
Osmo Soininvaara /vihr
Saara Karhu /sd
Eero Akaan-Penttilä /kok