Gå till Riksdagen.fi suomi

Lagutskottets betänkande 14/2006 rd

Granskad version 2.0 LaUB 14/2006 rd - RP 82/2006 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om näringsförbud samt 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 6 september 2006 en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om näringsförbud samt 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (RP 82/2006 rd ) till lagutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • lagstiftningsråd Liisa Lehtimäki, justitieministeriet
  • kriminalkommissarie Mia Poutanen, inrikesministeriet
  • dataombudsman Reijo Aarnio
  • överinspektör Tuija Vigren, Skattestyrelsen
  • sektionschef Jouko Koitto, Patent- och registerstyrelsen

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

  • Tullstyrelsen
  • Finlands Näringsliv.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om näringsförbud ska ändras. För att polisens tillsyn över näringsförbud ska bli effektivare ska skatte-, tull-, utsöknings- och lönegarantimyndigheterna samt övriga myndigheter som anges i lagen se till att näringsförbud efterlevs. För detta ändamål får myndigheterna på elektronisk väg uppgifter ur registret över meddelade näringsförbud. Lagen föreslås bli kompletterad med bestämmelser om registrering av näringsförbud i handelsregistret och stiftelseregistret.

Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter föreslås bli ändrad för att också skatteförvaltningen ska ha samma rätt som de andra myndigheterna att lämna ut uppgifter till polisen för tillsynen över näringsförbud.

Näringsförbudets innehåll ska ses över så att den som meddelats näringsförbud inte ska kunna driva rörelse i Finland i en sådan sammanslutnings namn som grundats i en annan stat.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionens motivering och annan utredning finner utskottet propositionen nödvändig och lämplig. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med följande anmärkningar och ändringsförslag.

Syftet med propositionen är att göra tillsynen över näringsförbud effektivare. Enligt utskottets mening är det ett mycket viktigt syfte. För att systemet med näringsförbud ska fungera måste tillsynen över efterlevnaden av förbudet vara trovärdig och risken för att åka fast vid överträdelser verklig.

För att göra tillsynen effektivare föreslår regeringen att informationsutbytet mellan myndigheter ska förbättras och de i lagen angivna myndigheterna förpliktas att se till att de i sin verksamhet ger akt på efterlevnaden av näringsförbudet. Förslagen är motiverade, anser utskottet. De myndigheters skyldighet att ingripa som deltar i tillsynen över näringsförbudet är relativt vagt formulerad i lagen. Därför bör regeringen visa aktivitet och se till att myndigheternas interna procedurer och arbetsmetoder utvecklas och att personalen får sådan utbildning att målen med reformen kan uppnås i praktiken.

Utskottet anser också att den föreslagna översynen av näringsförbudets innehåll är helt motiverad. Tack vare den går det att ingripa i uppdagade fall där näringsförbudet kringgås genom att man bedriver affärsverksamhet i ett sådant bolags namn som etablerats i en annan stat.

1. Lag om ändring av lagen om näringsförbud

4 §. Förbudets innehåll. Enligt paragrafens 1 mom. 5 punkt får den som meddelats näringsförbud inte själv eller genom mellanhänder vara stiftare av ett aktiebolag eller andelslag.

Enligt den nya aktiebolagslagen (624/2006 ), som trädde i kraft i början av september 2006, bildas ett aktiebolag inte längre av särskilda stiftare utan genom att det upprättas ett skriftligt avtal om bolagsbildning som undertecknas av samtliga aktieägare. Utskottet ser det som fullt motiverat att den som meddelats näringsförbud inte ska få medverka till att ny affärsverksamhet startas upp genom att upprätta ett avtal om bolagsbildning.

Utifrån det som sagts ovan föreslår utskottet att punkten ändras så att den förbjuder att upprätta ett avtal om bolagsbildning i stället för att förbjuda någon att vara stiftare av ett aktiebolag.

21 §. Register. Paragrafens 1 och 2 mom. har justerats språkligt, men det påverkar bara den finska texten.

Ikraftträdandebestämmelsen. På grund av föreslagna ändringen i 4 § 1 mom. 5 punkten måste 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen ses över.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår lagutskottet

att lagförslag 2 godkänns utan ändringar och
att lagförslag 1 godkänns i övrigt enligt propositionen men 4 och 21 § samt ikraftträdandebestämmelsen med ändringar:

Utskottets ändringsförslag


4 §
Förbudets innehåll
Den som meddelats näringsförbud får inte
(1-4 punkten som i RP)
5) själv eller genom mellanhänder upprätta avtal om aktiebolagsbildning eller vara stiftare av ett andelslag,
(6 och 7 punkten som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


21 §
Register

(1, 2 och 3 mom som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________


(1 mom. som i RP)

Om näringsförbud meddelas på basis av en sådan försummelse eller ett sådant brott som avses i 3 § och som har begåtts innan denna lag träder i kraft, gäller i fråga om förbudets innehåll också vad som föreskrivs i 4 § 5 och 7 punkten.

_______________

Helsingfors den 8 november 2006

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Tuija Brax /gröna
medl. Esko Ahonen /cent
Leena Harkimo /saml
Lasse Hautala /cent
Tatja Karvonen /cent
Petri Neittaanmäki /cent
Heli Paasio /sd
Jukka Roos /sd
Tero Rönni /sd
Petri Salo /saml
Pertti Salovaara /cent
Minna Sirnö /vänst
Juhani Sjöblom /saml
Timo Soini /saf


Sekreterare var

utskottsråd Tuomo Antila